New admission for class 5th to 10th | भूमीपूजन समारंभ | ९८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस   |    वार्षिक अहवाल २०१८ -२०१९


१ शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक, औद्द्योगिक व शारीरिक शिक्षणाचा प्रसार करणे व त्या करिता शाळा, महाविद्यालय आणि इतर संस्था यांची स्थापना करणे व चालविणे.

२ प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीमुळे ज्या विद्यार्थ्यांना आपला अभ्यासक्रम पुढे चालू ठेवणे अशक्य असते अशा गरीब परंतु लायक व होतकरू विद्यार्थ्यांना निवासाची व जेवण्याची, खाण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देणे, तसेच त्यांना लागणारी पुस्तके, फी, इत्यादींची तरतूद करणे.

३ समाजाच्या गुणवत्तेचा विकास करून त्याची उन्नती करणेचा प्रयत्न करणे.

४ तरुण पिढीमध्ये शारीरिक शिक्षण देण्यास प्रोत्साहन देणे.

५ संघाकडे उपलब्ध असलेल्या साधनांतून गरीब व संत्रस्त व्यक्तींना सहायय देणे.

६ ऐक्याचे संवर्धन करण्यासाठी थोर व्यक्तींचे सत्कार समारोप साजरे करणे व मोठ्या प्रमाणावर धार्मिक व्यवस्था करणे.

१ स्थावर आगर जंगम मालमत्ता, हक्कासंबंध अगर अधिकारपरत्वे मिळणारी सत्ता ह्यात जमीन,इमारत इत्यादींचा समावेश असेल. याचू स्वतंत्रपणे अगर इतरांबरोबर संयुक्तपणे, त्याचसोबत बिनशर्त किंवा सशर्त वेळोवेळी संस्थेच्या उद्देशासाठी खरेदी करणे, दान घेणे, लाजणे अगर इतर मार्गाने स्वीकारणे.

२ या संघास अधिकात असलेल्या पण इतरही संघाने चालू ठेवलेल्या कोणत्याही कामाचा संपूर्ण अगर त्याचा काही भाग स्वीकारणे.

३ संघाकडे असलेल्या जागेवर इमारत बांधणे अगर इमारतींवर सुधारणा करणे, इमारत इतरांस भाड्याने देणे अगर संघाच्या हितसंबंधास अनुकूल असेल अशा रीतीने जमिनीवर इमारत बांधण्यास कर्जाऊ स्वरूपाच्या रकमा स्वीकारणे व संस्थेच्या हितासाठी या संस्थेची स्थावर जंगम मालमत्ता टर्न देऊन कर्ज काढणे.

४ संस्थेच्या शाखा स्थापने व त्या चालविणे

५ संघाच्या उद्देशच विस्तार करण्यासाठी भारत सरकार, राज्य सरकार सार्वजनिक संस्था,नगरपालिका, रेल्वे आणि इतर संस्था अथवा अधिकारी यांच्याकडे प्रयत्न करणे व ते सध्या करण्यासाठी संघाला श्रेयस्कर वाटतील अशा प्रकारचे हक्क, अधिकार सवलती कार्यवाहीत आणणे.

६ संघाकडील इमारती स्थावर अगर जंगम मालमत्ता याची संघाला योग्य वाटेल अशा प्रकारे विक्री करणे अगर विल्हेवाट लावणे.

७ वर्गणी गोळा करणे, निधी साठवणे, देणग्या स्वीकारणे, संघाच्या कार्यासाठी खर्च करणे,विश्वस्त दस्त स्वीकारणे व ते कार्यवाहीत आणणे, उसनवार रकमा देणे व घेणे, रकमा गुंतवणे आणि संघाच्या मालकीची अगर संघाकडील विश्वस्त असलेली रक्कम संघाला योग्य वाटेल अशा सरकार कर्जरोख्यात अगर अन्य तर्हेने गुंतविणे आणि अशा गुंतविलेल्या रकमेत वेळोवेळी बदल करून इतर ठिकाणी गुंतविणे.

८ संघाकडील इमारती स्थावर अगर जंगम मालमत्ता याची संघाला योग्य वाटेल अशा प्रकारे विक्री करणे अगर विल्हेवाट लावणे.

९ संघ स्थापन करण्यासाठी, नोंदविण्यासाठी लागणार सर्व प्रकारचा प्राथमिक खर्च करणे.

१० संघाचे वर नमूद केलेले अगर त्याला अनुषंगिक असलेले सर्व अगर काही उद्देश सध्या करून घेण्यासाठी भारतात अगर त्यातील कोणत्याही भागात, सर्व अगर कोणतीही गोष्ट कार्यवाहीत आणणे, वर नमूद केलेले सर्व अगर त्यापैकी काही उद्देश आणि त्यामागील काही हेतू, जे वर नमूद केलेले आहेत त्याचा अधिकांत अधिक व्यापक असा अर्थ लावला जाईल आणि वरील परिच्छेदातील कोणत्याही शर्तीचा संदर्भ अगर तर्क लावून अगर संघाच्या नावांवरून संघाचे उद्दिष्ट कोणत्याही प्रकारे मर्यादित अगर बंधनात्मक राहणार नाहीMembers


सभासद यादी

अ. क्र. नाव पत्ता मोबाईल
अंकुलकर अनिरुद्ध शरद १६०८/१६ शोभा नगर, सातरस्ता, सोलापूर ९४२३०२४१०९
अंकुलकर अनिल भालचंद्र १५१ रेल्वे लाईन्स, उमानंद अपार्टमेंट, सोलापूर ९४२२६४६०१७
अंकुलकर नीलिमा अनिरुद्ध १६०८/१६ शोभा नगर, सातरस्ता, सोलापूर ९४०३९५२९१९
अंकुलकर रोहिणी अनिल १५१ रेल्वे लाईन्स, उमानंद अपार्टमेंट, सोलापूर २३१६२५५
अंकोलीकर अनुराधा विश्वनाथ २ सुपर्णा अपार्टमेंट, विक्रीकर ऑफिस शेजारी, होटगीरोड, सोलापूर ९४२३५३६०९४
अंकोलीकर विश्वनाथ नामदेवराव २ सुपर्णा अपार्टमेंट, विक्रीकर ऑफिस शेजारी, होटगीरोड, सोलापूर ९३२५५६२४६६
अंत्रोळीकर मोहन कृष्णराव बी/२/१० गौरी शंकर, रामलाल चौक, सोलापूर ९८२२९४०७१७
अंदोरे अमृता अरविंद प्रती भास्कर, अभिमानश्री नगर, अरविंदधाम समोर, सोलापूर ९८८११६८८४४
अकलूजकर प्रकाश जनार्दन ब्लॉक नं. १७ लक्ष्मीविष्णू हौसिंग सोसायटी, कुमठा नाका, सोलापूर ९७३०९९३८७०
१० अग्निहोत्री अवंतिका वासुदेव फ्लॅट नं. एस-१ समर्थ अपार्टमेंट, ४८३/१ दक्षिण कसबा, सोलापूर ९७६६३२५७७०
११ अग्निहोत्री वासुदेव रामकृष्ण फ्लॅट नं. एस-१ समर्थ अपार्टमेंट, ४८३/१ दक्षिण कसबा, सोलापूर ९७६६३२५७७९
१२ अग्निहोत्री श्रीकृष्ण गदाधर ४९६ दक्षिण कसबा जुने विठ्ठल मंदिराजवळ, सोलापूर - ७ (२७२७२९०) ९९६००४२०००
१३ अघोर वैशाली अनिल ६३४ उत्तर कसबा, सोलापूर ९४२३४३९७४४
१४ अजनसोंडकर संजय गंगाधर बी-२ पद्मावती कॉम्प्लेक्स ९१ सिव्हिल लाईन्स, सातरस्ता, सोलापूर ९६८९८२९७९९
१५ अजनसोंडकर सुनीता संजय बी-२ पद्मावती कॉम्प्लेक्स ९१ सिव्हिल लाईन्स, सातरस्ता, सोलापूर ८५५०९२८५३५
१६ अण्णिगेरी गुरुराज व्यंकटेश प्लॉट नं. ३२ मॉडेल कॉलनी, पाण्याच्या टाकीजवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर
१७ अत्रे दिलीप यशवंत ९ अ सुराणा मार्केट, मेकॅनिक चौक, सोलापूर ९८२२६५९७७०
१८ अदानकर मिलिंद प्रभाकर ७५ गंगाधरनगर, बॉम्बे पार्क समोर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९८२२०८५२८१
१९ अद्वानकर मानसी मिलिंद ७५, गंगाधर नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ७९७२६६८६३६
२० अध्यापक दत्तात्रय वसंत १० सप्तगिरी हौसिंग सोसायटी, पेठे इंडस्ट्रीज समोर, होटगी रोड, सोलापूर ९८५००३९९६९
२१ अनगळ नागेश शंकर आदित्य नगर, ब्लॉक नं. अ ५९/६०, विजापूर रोड, सोलापूर, ४१३००४ (०२१७-२३४३१५५) nagesh.angal@gmail.com ९८९०६३२६५७
२२ अभ्यंकर निनाद मंदार १४-ब सैहयाद्री को-ऑप. हौ.सो. , सिव्हिल लाईन्स, सोलापूर
२३ अभ्यंकर मंदार सुरेश १४-ब सैहयाद्री को-ऑप. हौ.सो. , सिव्हिल लाईन्स, सोलापूर ९८२२०७२००९
२४ अभ्यंकर मोरेश्वर नारायण प्लॉट नं. ५ कल्याणी गार्डन, न्यू एस. बी. एच. कॉलनी, ज्योतीनगर, औरंगाबाद- ४३१००५ ९४२२२१११२६
२५ अभ्यंकर योगिनी शाम गुरुवंदन अपार्टमेंट, ११४/५ मुरारजी पेठ, सोलापूर ९४२३५९१५६९
२६ अभ्यंकर वैशाली मंदार १४-ब सैहयाद्री को-ऑप. हौ.सो. , सिव्हिल लाईन्स, सोलापूर
२७ अभ्यंकर शाम हरी गुरुवंदन अपार्टमेंट, ११४/५ मुरारजी पेठ, सोलापूर ९४२३५९१५६८
२८ अमरिया (डोईफोडे) मंजू झुबिन ३/४ अ गौरीशंकर अपार्टमेंट, ३४ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९८८१८९८९०९
२९ अमृते प्रकाश श्रीराम ४२ एन जी मिल हौ.सो. टिकेकरवाडी, होटगी रोड, सोलापूर ९८२३७२१०७८
३० अयाचित ऋतुजा श्रीनिवास ३०५ दक्षिण कसबा, सोन्यामारुती जवळ, गद्रे लक्ष्मी गल्ली, सोलापूर - ४१३००७ ७०८३९६१९७१
३१ अयाचित ज्योती प्रकाश ६५-सी नवी पेठ, सरस्वती बुक डेपो समोर, सोलापूर - ४१३००७ ९७६६५२२४१८
३२ अयाचित देवेंद्र पांडूरंग ८ ब प्रमोद हौसिंग सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ९८८११४१८३०
३३ अयाचित पराग विवेक ४ अ उदय अपार्टमेंट, मुरारजी पेठ, निराळे वस्ती रोड, सोलापूर ८९७५७२१६०७
३४ अयाचित पोर्णिमा देवेंद्र ८ ब, प्रमोद नगर, जनता सहकारी बँके समोर, विजापूर रोड, सोलापूर ९९२२७६६५६०
३५ अयाचित प्रकाश विठ्ठल ६५-सी नवी पेठ, सरस्वती बुक डेपो समोर, सोलापूर - ४१३००७
३६ अयाचित रमाकांत प्रद्युम्न "स्मृती" बी-४०९/४१० आय. एम. पी. ग्रीन्स, विजापूर रोड, सोलापूर ९८२२२९५७५६
३७ अयाचित विवेक प्रभाकर ४ अ उदय अपार्टमेंट, मुरारजी पेठ, निराळे वस्ती रोड, सोलापूर ९२८४९४६८३०
३८ अयाचित शर्वरी रमाकांत फ्लॅट नं. ४०९, स्मृती बिल्डिंग, आय. एम. पी. ग्रीन्स, प्रताप नगर रोड, विजयपूर रोड, सोलापूर ९३७१५९२३२२
३९ अयाचित श्रीनिवास पांडूरंग २०५ दक्षिण कसबा, गद्रे लक्ष्मी मंदिराजवळ, सोलापूर ९८२२५३१९६६
४० अयाचित सतीश सर्वोत्तम ६० मंत्री चंडक इस्टेट, होटगी रोड, सोलापूर ९८९००३२०६४
४१ अयाचित हिमांशू दत्तात्रय ४०९, आय. एम. पी. ग्रीन्स, प्रताप नगर, सोलापूर ९८२२२९५७५६
४२ अरगडे सचिन सुरेश ब्लॉक नं. ३२ "शुभेच्छा" विजय देशमुख नगर, निर्मिती विहार शेजारी, सोलापूर ९८८१७३६४३३
४३ अहंकारी अंजली गोविंद साने गुरुजी नगर, उमरगा, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद - ४१३६०६
४४ अहंकारी गोविंद शरदराव साने गुरुजी नगर, उमरगा, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद - ४१३६०६ ९८५००९७१७३
४५ अहंकारी बळवंत गोविंदराव सुपर बझारच्या बाजूला, बेन्नूर नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२०४८९४४४
४६ आंधळगावंकर शैलजा हरिभाऊ "प्रसाद" ८३ अ/२, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर
४७ आंधळ्गावकर मनीषा प्रसाद ८३/अ/२ रेल्वे लाईन्स, नवल पेट्रोल पंपासमोर, सोलापूर ९९६००९२५३८
४८ आंधळ्गावकर सुनील हरिभाऊ "प्रसाद" ८३ अ/२, रेल्वे लाईन्स,नवलपेट्रोल पंपाजवळ, सोलापूर ९८२२०९३९२०
४९ आडसकर प्रवीण वासुदेवराव बिल्डिंग नं. १२ पांचाली, खमितकर कॉम्प्लेक्स, मुरारजी पेठ, सोलापूर ८०८७११३१७८
५० आडसकर मंजुषा प्रवीण बिल्डिंग नं. १२ पांचाली, खमितकर कॉम्प्लेक्स, मुरारजी पेठ, सोलापूर ८७९३५८५२१२
५१ आद्य राघवेन्द्राचार्य विठ्ठलाचार्य सी- १०१ महालक्ष्मी नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ८८८८२१४७५४
५२ आपटे केशव विठ्ठल ११७/१ रेल्वे लाईन्स, साठे चाळ, सोलापूर २३१८६०७
५३ आपटे नितीन वसंत १२६८ उत्तर कसबा, देशपांडे गल्ली, टिळक चौक, सोलापूर ९८५००३८००६
५४ आपटे महेश वसंत १२६८ उत्तर कसबा, देशपांडे गल्ली, टिळक चौक, सोलापूर ९८५००३८००३
५५ आपटे विनय वसंत १२६८ उत्तर कसबा, देशपांडे गल्ली, टिळक चौक, सोलापूर ९८२३११०२३१
५६ आराध्ये चंद्रकांत वासुदेव "सुशीला" १५७/२ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर
५७ आराध्ये चारुदत्त चंद्रकांत "सुशील" १५७/२ रेल्वे लाईन्स, काळजापूर मारुती जवळ, सोलापूर २३१८६१७
५८ आराध्ये जयंत प्रभाकर ३१५/अब/३ अथर्व बंगला, अभिमानश्री सोसा. मुरारजी पेठ, सोलापूर - ४१३००१ ९८५००५२३९०
५९ आराध्ये जयंत वासुदेव ८३८९/२ ब रेल्वे लाईन्स, सोलापूर
६० आराध्ये ज्ञानेश्वर मनोहर घर नं. ५०० दक्षिण कसबा, माळगे वाडा, सोलापूर ८४४६१५९६१३
६१ आराध्ये दत्तात्रय पांडूरंग ब्लॉक नं. २ संजना अपार्टमेंट, महिला हॉस्पिटलमागे, होटगीरोड, सोलापूर ९७६५५६६८८५
६२ आराध्ये दीपाली ज्ञानेश्वर घर नं. ५०० दक्षिण कसबा, माळगे वाडा, सोलापूर ९७६६२६६५५६
६३ आराध्ये मनीष जयंत "ओंकार" ८३८९/२ ब रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९३७०५७६४१७
६४ आराध्ये रमा मनीष "ओंकार" ८३८९/२ ब रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९३७१२३५१३८
६५ आराध्ये राधिका रामचंद्र श्री "सदगुरुकृपा" प्लॉट नं. २८ भैरू नगर, लिमयेवाडी, मोरया मंदिरा मागे, सोलापूर ७७१९०७९२९९
६६ आराध्ये रामचंद्र मनोहर श्री "सदगुरुकृपा" प्लॉट नं. २८ भैरू नगर, लिमयेवाडी, मोरया मंदिरा मागे, सोलापूर ९९२२६२०८१५
६७ आराध्ये संगीता जयंत ३१५/अब/३ अथर्व बंगला, अभिमानश्री सोसा. मुरारजी पेठ, सोलापूर - ४१३००१ ९४२०७६६४७६
६८ आराध्ये संतोष सुरेश लक्ष्मण कॉलनी, धर्मगाव रोड, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९०९६७७१९६३
६९ आराध्ये संदीप सुरेश लक्ष्मण कॉलनी, धर्मगाव रोड, मंगळवेढा, जि. सोलापूर
७० आराध्ये सुरेखा सुरेश लक्ष्मण कॉलनी, धर्मगाव रोड, मंगळवेढा, जि. सोलापूर
७१ आराध्ये सुरेश दिगंबर लक्ष्मण कॉलनी, धर्मगाव रोड, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९२६०००६६२६
७२ आराध्ये सुलेखा चंद्रकांत "सुशील" १५७/२ रेल्वे लाईन्स, काळजापूर मारुती जवळ, सोलापूर ९४२३५९०२१२
७३ आराध्ये सोनल चंद्रकांत "सुशील" १५७/२ रेल्वे लाईन्स, काळजापूर मारुती जवळ, सोलापूर ९८३३९९८९४१
७४ इंगळे आरती सुनील ६ मधुबन नगरी, बँक ऑफ इंडिया कॉलनी मागे जुळे सोलापूर ९८८१००९२७४
७५ इंगळे रमेश आनंदराव श्रीराम अपार्टमेंट, पद्मनगर, सोलापूर ९४२२४५९००३
७६ इंगळे सीमा रमेश श्रीराम अपार्टमेंट, पद्मनगर, सोलापूर -
७७ इंगळे सुनील गोविंद ६ मधुबन नगरी, बँक ऑफ इंडिया कॉलनी मागे जुळे सोलापूर ९८५००५८८५५
७८ इंडीकर महेश रघुनाथ २ नाथ अपार्टमेंट उज्ज्वल सोसायटी, मुरारजी पेठ, सोलापूर ९७६३३४६२६२
७९ इंदापूरकर प्रीती मिलिंद २/ब स्नेहल पार्क, सो. जनता सह. बँकेजवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९६५७७१८६५४
८० इंदापूरकर मिलिंद रमेशराव २/ब स्नेहल पार्क, सो. जनता सह. बँकेजवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९८२२४७२८०५
८१ इनामदार अशोक वासुदेव "सार्थक" प्लॉट नं. ४५२ सेक्टर २७/अ निगडी प्राधिकरण, कार्तिक हॉस्पिटल जवळ, पुणे - ४४ ९३७१०१५९३२
८२ इनामदार कल्पना दिलीप श्री अपार्टमेंट, निंबाळकर रिक्षा स्टॉप शेजारी, दमाणी नगर, सोलापूर ९८८१५२६६८४
८३ उडगीकर प्राजक्ता प्रदीप २७०, दक्षिण कसबा, गद्रे लक्ष्मी मंदीराजवळ, सोलापूर - ४१३००७ ७५८८१६३६४५
८४ उत्पात अमेय देविदास ९५ वसंतनगर, विजापूररोड, सोलापूर ८९८३१७१९२३
८५ उत्पात अर्चना आनंद फ्लॅट नं. २०१ स्पृहा अपार्टमेंट, मानस नगर, गणेश मंदिराजवळ, रेल्वे स्टेशनजवळ, श्रीयश हॉस्पिटल पाठीमागे, पंढरपूर (९२८४९७६८६२) ९१७५९६२८५३
८६ उत्पात आनंद अरविंद फ्लॅट नं. २०१ स्पृहा अपार्टमेंट, मानस नगर, गणेश मंदिराजवळ, रेल्वे स्टेशनजवळ, श्रीयश हॉस्पिटल पाठीमागे, पंढरपूर (९२८४९७६८६२) ८९८३७०२३३९
८७ उत्पात गोपाळ भगवान प्लॉट नं. ४५, श्री. सुदेव वरदायिनी बंगला, गजानन नगर, टाकळी रोड, पंढरपूर - ४१३००४ ७३८७३४९०६१
८८ उत्पात देविदास गोपाळ ९५ वसंतनगर, विजापूररोड, सोलापूर ९९२२१११७६९
८९ उत्पात मनीषा देविदास ९५ वसंतनगर, विजापूररोड, सोलापूर ९८५०९५३९७१
९० उत्पात रघुनाथ लक्ष्मण "राधिका" २९ ब डी सी सी बँक सेवक ग्रह निर्माण संस्था नं. २ विजापूर रोड, सोलापूर ९८२२५०२०१५
९१ उत्पात स्वाती गोपाळ प्लॉट नं. ४५, श्री. सुदेव वरदायिनी बंगला, गजानन नगर, टाकळी रोड, पंढरपूर - ४१३००४ ९८२२६०७८५५
९२ उपाध्ये अनंत गोपाळ फ्लॅट क्र. १७ कापरे हाईटस, सनसिटी जवळ, आनंद नगर, सिंहगड रोड, पुणे ७२७६१३५८३७
९३ उपाध्ये अनिता अनंत फ्लॅट क्र. १७ कापरे हाईटस, सनसिटी जवळ, आनंद नगर, सिंहगड रोड, पुणे
९४ उपाध्ये अनिरुद्ध अनंत फ्लॅट क्र. १७ कापरे हाईटस, सनसिटी जवळ, आनंद नगर, सिंहगड रोड, पुणे ७२७६१३५८३७
९५ उपाध्ये अनुष्का अनिरुद्ध फ्लॅट क्र. १७ कापरे हाईटस, सनसिटी जवळ, आनंद नगर, सिंहगड रोड, पुणे ९८२२८३२६२१
९६ उपाध्ये शामराव केशवाचार्य हुच्चेश्वर नगर, कुमठा नाका, प्लॉट नं. १० सोलापूर (२६०१६७३) ९४२००८८४३९
९७ ओंकार माधवी समीर रम्य नगरी, मु. पो. शिरूर, जि. पुणे ७८७५२७५९४२
९८ ओंकार समीर वासुदेव रम्य नगरी, मु. पो. शिरूर, जि. पुणे ९८२२७९०३०७
९९ औरंगाबादकर राहूल रमाकांत ७६३ उत्तर कसबा, खाडिलकर सराफ समोर, सोलापूर ९८२२२९२८०८
१०० औसेकर ओंकार विवेक १०२८ जुनी पोलीस लाईन्स, मुरारजी पेठ, सोलापूर २६२५४९४
१०१ औसेकर मीनाक्षी विवेक १०२८ जुनी पोलीस लाईन्स, मुरारजी पेठ, सोलापूर ९४२३०६८०९८
१०२ औसेकर रामेश्वर विवेक १०२८ जुनी पोलीस लाईन्स, मुरारजी पेठ, सोलापूर ९९६०७८९७७७
१०३ औसेकर विवेक रामराव १०२८ जुनी पोलीस लाईन्स, मुरारजी पेठ, सोलापूर ९४२३५९२७२७
१०४ औसेकर सुप्रिया रामेश्वर १०२८ जुनी पोलीस लाईन्स, मुरारजी पेठ, सोलापूर
१०५ कंकाळ शिरीष माणिकराव २८९३ चाटे गल्ली, बार्शी, जि. सोलापूर (०२१८४-२२३३६४) ९४०३२००२९५
१०६ कंदलगावकर अशोक भगवान १० अ रेल्वे कर्मचारी सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ८२७५३०२८८४
१०७ कटेकर दत्तात्रय व्यंकटेश घर नं. १६४८/४९ तारे गल्ली, पंढरपूर, जि. सोलापूर
१०८ कटेकर वैशाली दत्तात्रय घर नं. १६४८/४९ तारे गल्ली, पंढरपूर, जि. सोलापूर
१०९ कटेकर शुभदा समीर घर नं. १६४८/४९ तारे गल्ली, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९७६६८३४६९२
११० कटेकर समीर दत्तात्रय घर नं. १६४८/४९ तारे गल्ली, पंढरपूर, जि. सोलापूर
१११ कट्टी श्रीनिवास मुरलीधर मु. पो. मुंढेवाडी, ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर - ४१३२१९ ९४२०५४२०२९
११२ कणबसकर यशोधन यशवंत १४७/१४८ नवीपेठ, तुषार हॉटेल समोर, सोलापूर ९९२३७८८४८१
११३ कणबसकर रमा रमेश १४७/१४८ नवीपेठ, तुषार हॉटेल समोर, सोलापूर ९८८१५२६६०९
११४ कणबसकर रमेश पंढरीनाथ १४७/१४८ नवीपेठ, तुषार हॉटेल समोर, सोलापूर ९८२२४४९६६३
११५ कणबसकर वीणा पंढरीनाथ १४७/१४८ नवीपेठ, नामदेव चिवड्याशेजारी, सोलापूर ९४२१०४०१४८
११६ कणबसकर शीतल यशोधन १४७/१४८ नवीपेठ, तुषार हॉटेल समोर, सोलापूर २६२६१२१
११७ कनसावी प्रल्हादवरद उडुपीकृष्णाचार्य ७/५८ अ समर्थ हौसिंग सोसायटी एस.टी. कॉलनीच्या मागे, सोलापूर ९३२५२९५०२५
११८ कमलापूरकर प्रकाश खंडेराव ५७५/७६ दक्षिण कसबा, सोलापूर ८२७५४४८४९७
११९ कमलापूरकर शशिकांत खंडेराव ५७५/५७६ दक्षिण कसबा, पटवर्धन हॉस्पिटल जवळ, सोलापूर ९८५०५३२५७६
१२० कमलापूरकर सुहास विजयकुमार ३४ श्री गणेश हौसिंग सोसायटी, जुळे सोलापूर ९९७०६०९६४९
१२१ कमलापूरकर स्वाती सुहास ३४ श्री गणेश हौसिंग सोसायटी, जुळे सोलापूर ७२७६५८०४५५
१२२ करंटे माधुरी मिलिंद प्लॉट नं. १२, नंदिनी अपार्टमेंट, दमाणी नगर, सोलापूर ९४०३७७१४०२
१२३ करंटे मिलिंद गोपाळकृष्ण फ्लॅट नं. १२, नंदिनी अपार्टमेंट, दमाणी नगर, सोलापूर ९८९०९४५१५०
१२४ करकमकर किरण तुकाराम ८८, दक्षिण कसबा, लक्ष्मी मार्केटजवळ, सोलापूर
१२५ करकमकर रोहन किरण ८८, दक्षिण कसबा, लक्ष्मी मार्केटजवळ, सोलापूर - ४१३००७ ९८२३३०९०३०
१२६ करकमकर श्रीवल्लभ वासुदेव घर नं. ३४३ दक्षिण कसबा, बेरकी म्हसोबा जवळ सोलापूर ९३२६८९७३९०
१२७ करकमकर सुमेधा श्रीवल्लभ ३४३, दक्षिण कसबा, बेरकी म्हसोबालेन, स्वरलक्ष्मी अपार्टमेंट, सोलापूर ८८८८९९४९१९
१२८ करकमकर स्नेहा किरण ८८, दक्षिण कसबा, लक्ष्मी मार्केट जवळ, सोलापूर ९८२३३३८५८५
१२९ करमाळकर गीता महेश ५९४ दक्षिण कसबा, दाते गणपती मंदिरा जवळ, करमाळकर वाडा, सोलापूर
१३० करमाळकर प्रीती संदीप ५९४ दक्षिण कसबा, दाते गणपती मंदिरा जवळ, करमाळकर वाडा, सोलापूर
१३१ करमाळकर महेश गोविंद ५९४ दक्षिण कसबा, दाते गणपती मंदिरा जवळ, करमाळकर वाडा, सोलापूर ९४२२४६०५५२
१३२ करमाळकर मीरा सुधाकर ५९४ दक्षिण कसबा, दाते गणपती मंदिरा जवळ, करमाळकर वाडा, सोलापूर
१३३ करमाळकर संदीप सुधाकर ५९४ दक्षिण कसबा, दाते गणपती मंदिरा जवळ, करमाळकर वाडा, सोलापूर
१३४ करवंदे अस्मिता आनंद "प्रथमेश" ६१-डी नवीपेठ, सोलापूर
१३५ करवंदे आनंद भगवान "प्रथमेश" ६१-डी नवीपेठ, सोलापूर ९४२२४५७७४७
१३६ कल्लुरकर ओंकार धनंजय फ्लॅट नं. ४ मेघना अपार्टमेंट, दमाणी नगर, सोलापूर ९४०३८८८९२६
१३७ कल्लुरकर गीता धनंजय फ्लॅट नं. ४ मेघना अपार्टमेंट, दमाणी नगर, सोलापूर ९४२२५८८९२६
१३८ कल्लुरकर धनंजय दत्तात्रय फ्लॅट नं. ४ मेघना अपार्टमेंट, दमाणी नगर, सोलापूर
१३९ कळमकर अमोल अशोक ८४ रेल्वे लाईन्स, जुन्या आर टी ओ ऑफिस समोर, सोलापूर ९८५०९५१६३१
१४० कळमणकर रेणुका राजेश ए-७ नाथ रेसिडेन्सी, मुरारजी पेठ, खमितकर अपार्टमेंट जवळ, सोलापूर
१४१ कस्तुरे मंगेश दत्तात्रय ५ इंद्रधनु विष्णुमिल कम्पौंड मरीआई चौक, सोलापूर ९८२२८७६०६०
१४२ कस्तुरे संजय दत्तात्रय एस ६ "संकुल" मंगेशकर हॉस्पिटलजवळ, एरंडवणे, पुणे - ४००००४ ९८२२८४६०९०
१४३ कांडगे विवेक राजाराम फ्लॅट नं. १, राजगढ अपार्टमेंट, होटगी रोड, सोलापूर - ४१३००३ ९८५००८४७१७
१४४ कांडगे वेदांत विवेक फ्लॅट नं. १ , राजगड अपार्टमेंट, होटगी रोड, सोलापूर - ४१३००३ -
१४५ कांडगे सिद्धांत विवेक फ्लॅट नं. १ , राजगड अपार्टमेंट, होटगी रोड, सोलापूर - ४१३००३ २६००७१७
१४६ कांडगे स्वाती विवेक फ्लॅट नं. १ , राजगड अपार्टमेंट, होटगी रोड, सोलापूर - ४१३००३ ९७६७८९४७१७
१४७ काकडे अनिल विनायक ६२ नवी पेठ, भगवानदास संकुल, सोलापूर ९८९०४२१४५५
१४८ काकडे अभय दत्तात्रय ४/५ नवी पेठ, अरुणोदय प्रेस, सोलापूर
१४९ काकडे आशा वामन "पारिजात" ६२७ दक्षिण कसबा, सोलापूर
१५० काकडे धनश्री वैभव ९-अ दोंदेनगर, गोविंदश्री मंगल कार्यालयाजवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर
१५१ काकडे नभा अनिल ६२ नवी पेठ, भगवानदास संकुल, सोलापूर ७३०४०४६२६१
१५२ काकडे निशिकांत नरहर ७/ब दोंदेनगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९९२२९६१२४०
१५३ काकडे रमेश विश्वनाथ ९-अ दोंदेनगर, गोविंदश्री मंगल कार्यालयाजवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४२२६४४६३२
१५४ काकडे वृषाली रमेश ९-अ दोंदेनगर, गोविंदश्री मंगल कार्यालयाजवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर
१५५ काकडे वैभव रमेश ९-अ दोंदेनगर, गोविंदश्री मंगल कार्यालयाजवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९९७०१६७९४५
१५६ काकडे शामला विनायक ६२ नवी पेठ, सोलापूर
१५७ काकडे सुनिता दत्तात्रय ४/५ नवी पेठ, अरुणोदय प्रेस, सोलापूर
१५८ काकडे हर्शल रमेश ९-अ दोंदेनगर, गोविंदश्री मंगल कार्यालयाजवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९८६०१४५२४५
१५९ काखंडकी वरदेद्रं कृष्णाचार्य घर नं. ६ अ प्लॉट नं. १५६/१ पद्मजा पार्कजवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९८२२१५८६६७
१६० काटीकर अरुण राघवेंद्र १९४ जानकी नगर, अंबर हॉटेलच्या मागे, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९८८१७८४५२०
१६१ काटीकर अर्चना पद्मनाभ १७२ जानकी नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४२३०६७३७०
१६२ काटीकर अवधूत राघवेंद्र १९४ जानकी नगर, अंबर हॉटेलच्या मागे, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९९७५८७२११०
१६३ काटीकर दत्तप्रसन्न बळवंत बिनीत हॉस्पिटल, सातरस्ता जवळ, मोदीखाना, सोलापूर ९८२२०७२४१०
१६४ काटीकर पद्मनाभ राघवेंद्र १७२ जानकी नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर
१६५ काटीकर मनीषा दत्तप्रसन्न बिनीत हॉस्पिटल, सातरस्ता जवळ, मोदीखाना, सोलापूर ९८२२१९६८२४
१६६ काडगावंकर मकरंद मनोहर बी/५ सुंदरनगर अपार्टमेंट, निर्मितीविहारच्या समोर, सोलापूर ९५०३४५५८९०
१६७ कानेगावंकर माधुरी नारायण २७७/५ उत्तर कसबा, सोलापूर
१६८ कानेगावंकर सुलभा अशोक २७७/५ उत्तर कसबा, सोलापूर
१६९ कापशीकर अनिरुद्ध हरिपंत "हरिनिवास" बी-१७ भाग्योदय सोसायटी, उजनी कॉलनी जवळ, सोलापूर ९४२२०६५६१०
१७० कापशीकर रश्मी अनिरुद्ध "हरिनिवास" बी-१७ भाग्योदय सोसायटी, उजनी कॉलनी जवळ, सोलापूर ८८८८२२२५९६
१७१ कामत नूतन राजन बी-४ वृंदावन अपार्टमेंट, २४/१ मुरारजी पेठ, सोलापूर ९४२३३४२४३०
१७२ कामत पूजा साईप्रसाद बी/४ "आशियाना" वृंदावन अपार्टमेंट, २४/१ मुरारजी पेठ, सोलापूर ९४२०२६३८७०
१७३ कामत भक्ती साईप्रसाद बी/४ "आशियाना" वृंदावन अपार्टमेंट, २४/१ मुरारजी पेठ, सोलापूर ७३८७११५१११
१७४ कामत राजन नारायण बी-४ वृंदावन अपार्टमेंट, २४/१ मुरारजी पेठ, सोलापूर ९४२००९४५९४
१७५ कामत श्रद्धा साईप्रसाद बी/४ "आशियाना" वृंदावन अपार्टमेंट, २४/१ मुरारजी पेठ, सोलापूर
१७६ कामत साईप्रसाद नारायण बी/४ "आशियाना" वृंदावन अपार्टमेंट, २४/१ मुरारजी पेठ, सोलापूर ९८२२०४९८९८
१७७ कामतकर पद्माकर बाबुराव सी-६ विद्या विहार, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९४२१०२०२९९
१७८ कामतकर प्रमोद पद्माकर सी-६ विद्या विहार, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९४२३०६८८०५
१७९ कामतकर वंदना वैभव ७१४ दक्षिण कसबा, फ्लॅट नं. २, सरस्वती संकुल, चौपाड, सोलापूर ९४०४३४६४१३
१८० कामतकर वसुधा सुबोध बी-१८ द्वारका नगरी, विजापूर रोड, सोलापूर ८८५५९५२४५०
१८१ कामतकर विठ्ठल सुबोध बी-१८ द्वारका नगरी, विजापूर रोड, सोलापूर ९८५०८८५६८८
१८२ कामतकर वैभव विनायक ७१४ दक्षिण कसबा, flat नं. २ सरस्वती संकुल, चौपाड, सोलापूर ९८२२९७९३११
१८३ कामतकर स्नेहा प्रमोद सी-६ विद्या विहार, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९४२०४८९१०५
१८४ काळे आशिष वसंत ८९/२ ब, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर
१८५ काळे प्रस्मितन श्यामकांत "तृषाली" ७ भाग्योदय सोसायटी, सोलापूर ९८२२८७८१६१
१८६ काळे रवींद्र विश्वंभर मु. पो. चिंचपूर, ता. भूम जि. उस्मानाबाद
१८७ काळे सुनील सीताराम देशपांडे गल्ली, गणपती चौक, लातूर
१८८ काळे स्वाती सुनील दयाराम रोड, मु. पो. लातूर, जि. लातूर ९७६४७६२८०४
१८९ काशीकर आरती उमेशराव अ-१७० श्री स्वामी समर्थ कुटी, कर्णिकनगर, सोलापूर ९९७५८८२५६६
१९० काशीकर उमेशराव वसंतराव अ-१७० श्री स्वामी समर्थ कुटी, कर्णिकनगर, सोलापूर ९९७५८८२५५६
१९१ काशीकर वसंतराव कृष्णराव अ-१७० कर्णिक नगर, सोलापूर
१९२ किल्लेदार अंजली अरुण किल्ला भाग, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ०२१८८-२२०३८२
१९३ किल्लेदार अनुया अमित किल्ला भाग, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९४२१०२४०८४
१९४ किल्लेदार अमित अरुण किल्ला भाग, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९४२३३३३३८२
१९५ किल्लेदार अरुण शांताराम किल्ला भाग, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९४२३५३७११०
१९६ किल्लेदार कस्तुरी नितीन किल्ला भाग, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९८२२४६६०८३
१९७ किल्लेदार नितीन अशोक किल्ला भाग, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९८६००११३४०
१९८ किल्लेदार मंजिरी संकेत आसरा सोसायटी, ब्लॉक नं. सी-३१ होटगी रोड, सोलापूर (२६०५८८५) ७२७६६४४६५६
१९९ किल्लेदार संकेत अनिल आसरा सोसायटी, ब्लॉक नं. सी-३१ होटगी रोड, सोलापूर (२६०५८८५) ९६७३९८३०००
२०० कुंदरगी ओंकार गुरुराज १०३२ जुनी पोलीस लाईन्स, मुरारजी पेठ, सोलापूर
२०१ कुंदरगी गुरुराज नारायण १०३२ जुनी पोलीस लाईन्स, मुरारजी पेठ, सोलापूर ९४२०३३१२४२
२०२ कुंदरगी प्रकाश नारायण कोर्ट कॉलनी, ब्लॉक नं. ४ अ "मंदार" अशोकनगर जवळ, सोलापूर ९८८१०७३६१४
२०३ कुंदरगी मंदार गुरुराज १०३२ जुनी पोलीस लाईन्स, मुरारजी पेठ, सोलापूर ९९७००८०६८९
२०४ कुंदरगी लता गुरुराज १०३२ जुनी पोलीस लाईन्स, मुरारजी पेठ, सोलापूर २६२१२५२
२०५ कुंभकोणी अरविंद गोपाळ १५७ रेल्वे लाईन्स, काळजापुरकर मारुती जवळ, सोलापूर
२०६ कुंभारे किशोर हरिभाऊ १०१, स्वामी समर्थ अपार्टमेंट, गंगाधर नगर, जुळे सोलापूर ९५०३७७६८५९
२०७ कुंभारे संगीता संतोष ब्लॉक क्र.१/६, स्टेट बँक कॉलनी नं. १ दयानंद कॉलेज जवळ, सोलापूर ९४०३०२८२६१
२०८ कुंभारे संतोष भगवंत चैतन्य ब्लॉक नं. ३ स्टेट बँक कॉलनी नं. १ दयानंद कॉलेज जवळ, सोलापूर ९९२०३५७०७५
२०९ कुंभारे समीर भगवंत ब्लॉक क्र.१/६, स्टेट बँक कॉलनी नं. १ दयानंद कॉलेज जवळ, सोलापूर ९४०५६८६६४१
२१० कुगावंकर नंदकिशोर श्रीधर ५६०/१८ विनायक नगर, दक्षिण सदर बझार, सोलापूर ९९२२९१५३७४
२११ कुबडे श्रीपाद श्रीकृष्ण ३ वरुण अपार्टमेंट, होटगी रोड, सोलापूर
२१२ कुमठेकर गिरीश नीलकंठ ५, प्रमोद नगर, विजापूर रोड, सोलापूर
२१३ कुमठेकर तेजेंद्र श्रीनिवास "सुरश्री" १५ सी न्यू संतोषनगर, विजापूररोड, सोलापूर ९९६०३१९१९५
२१४ कुमठेकर दीपा गिरीश ५ प्रमोदनगर, विजापूररोड, सोलापूर ९८२२५०३६४१
२१५ कुमठेकर पराग शिरीष कुमठेकर हॉस्पिटल, मेन रोड, हॉटेल लोकप्रिया जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९७६५४००६४६
२१६ कुमठेकर शिरीष नीलकंठ कुमठेकर हॉस्पिटल, मेन रोड, हॉटेल लोकप्रिया जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर
२१७ कुमठेकर शैलजा नीलकंठ १२ अ प्रमोद नगर, विजापूर रोड, सोलापूर २३४३७०३
२१८ कुमठेकर श्रीनिवास दिगंबर १५ सी न्यू संतोषनगर, भारतीय विद्यापीठ जवळ, सोलापूर
२१९ कुमठेकर सतीश विजय मु. पो. भाळवणी, ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९६७३४१०७४२
२२० कुमठेकर सायली सतीश मु. पो. भाळवणी, ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर
२२१ कुरनूरकर उल्हास विनायक फ्लॅट नं. १२ वैष्णवी बिल्डिंग अपार्टमेंट, लक्ष्मी मार्केट, दक्षिण कसबा, सोलापूर - ४१३००७ ९६८९१८११४४
२२२ कुरनूरकर माधुरी उल्हास फ्लॅट नं. १२ वैष्णवी बिल्डिंग अपार्टमेंट, लक्ष्मी मार्केट, दक्षिण कसबा, सोलापूर - ४१३००७
२२३ कुलकर्णी विश्राम जगन्नाथ २१ अ ओंकार सोसायटी, मजरेवाडी, सोलापूर ९०११५७९५७८
२२४ कुलकर्णी अंजली आप्पाराव मु. पो. हत्तीकणबस, ता. अक्कलकोट जि. सोलापूर
२२५ कुलकर्णी अंजली दत्तात्रेय "विष्णूप्द्म" आदर्श नगर, नागणे प्लॉट, बार्शी, जि. सोलापूर ८२७५३३४४०४
२२६ कुलकर्णी अंजली श्रीपाद ३२४ अ सिंधुविहार, विजापूर रोड, सोलापूर ७५८८३७४२२१
२२७ कुलकर्णी अंजली संदीप आर/ १२८ अवंती नगर, जुना पुणे नाका, सोलापूर ९४२३५८९७९४
२२८ कुलकर्णी अंजुषा विनायक मु. पो. करकंब, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर ७४९९३०४३३५
२२९ कुलकर्णी अक्षय धोंडोपंत ९-अ सुमंगल सोसायटी, गोकुळ नगरच्या मागे, जुळे सोलापूर ८६०००००६५६
२३० कुलकर्णी अक्षय वसंत "अक्षयदीप" २७ अ ब्रह्मचैतन्य सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ९९२३१६९९६२
२३१ कुलकर्णी अजिंक्य उल्हास बी-४, कोहिनूर अपार्टमेंट, रुबी नगर चौक, गणेश बिल्डर जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर - ४१३००४ ८८८८८२६१५९
२३२ कुलकर्णी अजिंक्य लक्ष्मण १७९ वैष्णवी नगर, सैफुल, विजापूर रोड, सोलापूर ७७०९५५९२९६
२३३ कुलकर्णी अतुल विनायक १/ए प्रमोद नगर, विजापूर रोड, सोलापूर (९५५२९००६०३) ९९२२२२८३१३
२३४ कुलकर्णी अनंत चिंतामणी समर्थ इलेक्ट्रीकल्स, दामाजी मंदिराजवळ, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९८८१४११५५५
२३५ कुलकर्णी अनंत नागेशराव ब्लॉक नं. ७ ब, विनायक रेसिडेन्सी, सातरस्ता, मोदी, सोलापूर ७२१८०९८८४७
२३६ कुलकर्णी अनंत रामचंद्र ३० गुमास्ता हौसिंग सोसायटी, कुमठनाका, सोलापूर
२३७ कुलकर्णी अनंत व्यंकटेश व्यंकटेश अपार्टमेंट ८५९ द. स. बझार, सोलापूर
२३८ कुलकर्णी अनघा गोविंद १२२९, मधला मारुती गल्ली, अक्कलकोट -
२३९ कुलकर्णी अनघा विठ्ठलराव ब्लॉक बी-१ आकांक्षा हौसिंग सो. रत्नदीप सोसायटी मागे, सोलापूर
२४० कुलकर्णी अनघा शशिकुमार ३२ मंत्री चंडक विहार, होटगी रोड, सोलापूर ९४२३५९०५१४
२४१ कुलकर्णी अनिता अक्षय "अक्षयदीप" २७ अ ब्रह्मचैतन्य सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ९८६०००५६६९
२४२ कुलकर्णी अनिता व्यंकटेश अ-३७२, कर्णिक नगर, सोलापूर ९९२१९२२६४२
२४३ कुलकर्णी अनिरुद्ध आनंदराव ३ वैष्णवी पार्क पेठे इंडस्ट्रीज समोर, होटगी रोड , सोलापूर ९८२२०२२९५५
२४४ कुलकर्णी अनिल गोविंद मु. पो. धानोरे (कुसळम) ता. बार्शी, जि. सोलापूर
२४५ कुलकर्णी अनिल नारायण "समर्थकृपा" १०२९ जुनी पोलीस लाईन्स, मुरारजीपेठ, सोलापूर ९८५०७८७५४२
२४६ कुलकर्णी अनिल विठ्ठलराव मु. पो. बेंबळे, जि. सोलापूर
२४७ कुलकर्णी अनुज सुनील ८१ रेल्वे लाईन्स, यशोधन अपार्टमेंट, सोलापूर
२४८ कुलकर्णी अनुजा आनंद "सरस्वती" ५७८ दक्षिण कसबा, सोलापूर ९४२३३३०४०१
२४९ कुलकर्णी अनुजा रघुनाथ ६७ विशाल नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर
२५० कुलकर्णी अनुपमा अनिल "समर्थकृपा" १०२९ जुनी पोलीस लाईन्स, मुरारजीपेठ, सोलापूर ९८६००९७६०२
२५१ कुलकर्णी अनुपमा गोविंद ब्लॉक नं. ३ ओंकार अपार्टमेंट, शारदा सोसायटी जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४०३९५३५१९
२५२ कुलकर्णी अनुराधा दिलीप ५४ बनशंकरी नगर, शेळगी, सोलापूर ८०५५१८०१००
२५३ कुलकर्णी अपर्णा चंद्रकांत १२३ ब शुक्रवारपेठ, बागेवाडीकर हॉस्पिटलजवळ, सोलापूर ९७६६२६७०५२
२५४ कुलकर्णी अपूर्व गोविंद बी-३ ओंकार अपार्टमेंट, बँक ऑफ इंडिया कॉलनी जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४०३९५३५१९
२५५ कुलकर्णी अभिजित अनिल "समर्थकृपा" १०२९ जुनी पोलीस लाईन्स, मुरारजीपेठ, सोलापूर ९८६०२७२३६३
२५६ कुलकर्णी अमृता रामचंद्र दुर्वांकुर शिवाजी नगर, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, मु. पो. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर ७३८७२१४०९८
२५७ कुलकर्णी अमृता हरिश्चंद्र रोड नं. ६ ए/१ तुकाई दर्शन, पुणे सासवड रोड, फुरसुंगी - ४१२३०८
२५८ कुलकर्णी अमेय धोंडोपंत ९-अ सुमंगल सोसायटी, गोकुळ नगरच्या मागे, जुळे सोलापूर ९७३००६७०५७
२५९ कुलकर्णी अरुण वसंतराव मु. पो. भोसे, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर ९०२१७६४९८०
२६० कुलकर्णी अरुण विठ्ठल २५-अ वैभव ब्रह्मचैतन्य नगर, नवीन आर टी ओ जवळ, सोलापूर ९०२१८१४२१३
२६१ कुलकर्णी अर्चना गुरुराज ८४/२ भीमा नगर, रुबीनगर जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९९२२६१९४७२
२६२ कुलकर्णी अर्चना श्रीकांत ११६०, सांजा रोड, परशुराम कॉलनी, उस्मानाबाद - ४१३५०१ ८८५६८९७८७७
२६३ कुलकर्णी अर्चना हरिश्चंद्र ए-१ रोड नं. ७ "तुकाई" दर्शन, सासवड रोड, फुरसुंगी, पुणे - ४१२३०८ ९६८९९१६९६०
२६४ कुलकर्णी अलका मुकुंद "अलकुंद" कृष्णा कॉलनी, शिवाजी नगर, जेल रोड, नाशिक रोड, नाशिक ९२२५१२७९८१
२६५ कुलकर्णी अविनाश गुंडोपंत ४८३/१ दक्षिण कसबा, समर्थ अपार्टमेंट, सोलापूर - ४१३००७ ८६०५११३३२५
२६६ कुलकर्णी अशोक प्रकाश प्लॉट नं. १५० कल्याणनगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९१७५०२१४०९
२६७ कुलकर्णी अशोक हरिभाऊ प्लॉट नं. ६१ उच्चेश्वर नगर, भाग १ कुमठा नाका, सोलापूर ९४२०३५६३३८
२६८ कुलकर्णी अश्मेंद्र राघवेंद्र ५५० दक्षिण कसबा, टोळाचा बोळ, सोलापूर ९९७५५१७४७४
२६९ कुलकर्णी अश्विनी अनंत विनायक रेसिडेन्सी, ब्लॉक नं.७/ब, मोदी खाना, सात रस्ता, सोलापूर ८९७५६०१९३७
२७० कुलकर्णी अश्विनी ए. ४४ , कांचनगंगा नगर, सैफुल, विजापूर रोड, सोलापूर NA
२७१ कुलकर्णी अश्विनी प्रसाद "आनंदी" १२ ब सैह्याद्री हौसिंग सोसायटी, विकासनगर जवळ, सोलापूर २६०२०३९
२७२ कुलकर्णी आदित्य गोविंद बी-३ ओंकार अपार्टमेंट, बँक ऑफ इंडिया कॉलनी जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९०९६१४६५६७
२७३ कुलकर्णी आदित्या राघवेंद्र ५५० दक्षिण कसबा, टोळाचा बोळ, सोलापूर ९७६५४८५१५२
२७४ कुलकर्णी आनंद गणपतराव ३ वैष्णवी पार्क पेठे इंडस्ट्रीज समोर, होटगी रोड , सोलापूर ९४२२६४६४४२
२७५ कुलकर्णी आनंद रामचंद्र "सरस्वती" ५७८ दक्षिण कसबा, सोलापूर ९४२३५३७९३४
२७६ कुलकर्णी आनंद शशिकांत फ्लॅट नं. ११ मधुमालती कॉम्प्लेक्स, ५३३ दक्षिण कसबा, सोलापूर ८८३०११०४००
२७७ कुलकर्णी आप्पाराव गणपतराव मु. पो. हत्तीकणबस, ता. अक्कलकोट जि. सोलापूर ७७९८०३४१७०
२७८ कुलकर्णी आरती अक्षय ९-अ सुमंगल सोसायटी, गोकुळ नगरच्या मागे, जुळे सोलापूर, सोलापूर ८६०००००६३१
२७९ कुलकर्णी आरती गजानन २९९७ जुनी मिल चाळ, सुपर मार्केट, सोलापूर ९७६३९३४१८२
२८० कुलकर्णी आरती दत्तात्रय रामकृष्ण नगर, कारखाना रोड, मंगळवेढा, जि. सोलापूर
२८१ कुलकर्णी आरती प्रदीप श्री चिरंतन निवास, वैभव ऑईल मिल जवळ, इसबावी, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९७६६७६३४९४
२८२ कुलकर्णी ईश्वरी संदीप फ्लॅट नं. १० अमरलता अपार्टमेंट, काडादी प्लॉटस, अंत्रोळीकर नगरच्या मागे, सोलापूर ९८२२२०३४५६
२८३ कुलकर्णी उज्ज्वला पांडूरंग फ्लॅट नं. ५ गायत्री अपार्टमेंट, दमाणी नगर, सोलापूर २३४२३८८
२८४ कुलकर्णी उदय दिनकर ६२ मीरा नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९७६५६७०८४५
२८५ कुलकर्णी उदय प्रकाश २४ झेलम, अमृत नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९९७०१८३४२१
२८६ कुलकर्णी उन्मेष ज्ञानेश्वर अ- १२, द्वारका नगरी, विजापूर रोड, सोलापूर ९६०४६५७८८८
२८७ कुलकर्णी उपेंद्र मधुकरराव द्वारा - सौ. अश्विनी अनंतराव कुलकर्णी - कृष्णा पार्लरच्या बाजूला, डॉ. काटीकर हॉस्पिटल समोर, सातरस्ता, सोलापूर ९८९०९२००८७
२८८ कुलकर्णी उपेंद्र मुकुंदराव Bordex Drive, ill Dordo Hills, C. A. USA (+1) 916 358 5992
२८९ कुलकर्णी उषा पांडूरंग १६०८/१६ शोभा नगर, सातरस्ता, सोलापूर ९५०३४७८९०४
२९० कुलकर्णी ऋतुजा बाळकृष्ण वानकर प्लॉट, दावत चौक, सोलापूर ९७६७३६२४४०
२९१ कुलकर्णी ऋतुराज धनंजय १६०८/१६ शोभा नगर, सातरस्ता, सोलापूर ९४२२०६७५२५
२९२ कुलकर्णी ए. ए. ४४, कांचनगंगा नगर, सैफुल, विजापूर रोड, सोलापूर -
२९३ कुलकर्णी ओंकार अनिरुद्ध अमृत नगर, गंडक १३ विजापूर रोड, सोलापूर ९०४९०३९७००
२९४ कुलकर्णी ओंकार हेमंत नाथ निवारा, बी-२ बॉम्बे पार्कजवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ८६०५१६६५७८
२९५ कुलकर्णी ओम दत्तात्रय स्टेटस सिम्बॉल, फ्लॅट नं. ४०३, चाटी गल्ली, सोलापूर ९५७९४९५७९८
२९६ कुलकर्णी कपिल भास्कर १३ अ बालाजी हौसिंग सोसायटी, कुमठा नाका, सोलापूर ९०४९७८५१११
२९७ कुलकर्णी कपिल हरिशचंद्र तुकाई दर्शन, सासवड रोड, फुरसुंगी - पुणे
२९८ कुलकर्णी कमलाकर कृष्ण मॉडर्न हायस्कुल कॅम्पौंड, कॅम्प, सोलापूर ९८२३११०३५३
२९९ कुलकर्णी कल्पना कमलाकर मॉडर्न हायस्कुल कॅम्पौंड, कॅम्प, सोलापूर
३०० कुलकर्णी कविता गणेश ६३ बंगला न., संग्राम नगर, अकलूज ७७९८०००२५४
३०१ कुलकर्णी कविता प्रवीण १२२९, मधला मारुती गल्ली, अक्कलकोट -
३०२ कुलकर्णी कांचन राजेंद्र फ्लॅट नं. १५ निर्मिती टॉवर्स, मोदी, सोलापूर
३०३ कुलकर्णी किरण कमलाकर १९ विष्णुपुरी, गणपती मंदीर, जुळे सोलापूर(९०२८१०१५३५) ९९२२१७८२४८
३०४ कुलकर्णी किशोर कमलाकर १३ प्रतिक अपार्टमेंट, गांधी नगर कॅम्प, सोलापूर ९८२३६९०४९४
३०५ कुलकर्णी किशोर विश्वनाथ ३/२/२, जुने संतोष नगर, विजापूर रोड, सोलापूर - ४१३००४ ९७६६३२९७८४
३०६ कुलकर्णी कुसुम संजय मु. पो. वेळापूर, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर ९७६६९४०६८१
३०७ कुलकर्णी कृष्णाजी वसंतराव भारत गल्ली, अक्कलकोट, जि. सोलापूर ९६६५६७३७१५
३०८ कुलकर्णी केतकी विनायक दुर्वांकुर शिवाजी नगर, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, मु. पो. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर
३०९ कुलकर्णी केयूरी अमेय ९ सुमंगल सोसायटी, गोकुळ नगर मागे, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९३७०३७५७५०
३१० कुलकर्णी केशव दत्तात्रय उज्ज्वल हौसिंग सोसायटी, कल्पना सिनेमाग्रहाच्या पुढे, १२२ मुरारजीपेठ, सोलापूर
३११ कुलकर्णी क्षितीजा वामन प्लॉट नं. ४७ , निखिल पार्क, नवीन आर. टी. ओ. जवळ, सोलापूर (२३४२१६८) ७५८८२९८०८
३१२ कुलकर्णी गजानन एकनाथ ६२४ दक्षिण कसबा, दाते गणपती मंदिराजवळ, सोलापूर ९४२०८६१६४७
३१३ कुलकर्णी गजानन दिगंबर ६०९/१ न्यू पाछा पेठ, अशोक चौक, मनियार हॉस्पिटल जवळ, सोलापूर ७७०९११२६२०
३१४ कुलकर्णी गजानन निवृत्तीनाथ १३३ अ सहस्त्रार्जुन नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९०४९७५६०९९
३१५ कुलकर्णी गणेश गोविंद संग्राम नगर, ६ उबेमळा, अकलूज, जि. सोलापूर ९८५०३१२१४६
३१६ कुलकर्णी गणेश मोरेश्वर मु. पो. निंभोरे, तालुका - करमाळा, जि. सोलापूर (८२०८५०४६७२) ९१६८२७४४२१
३१७ कुलकर्णी गणेश रावजी बी-४५७ कर्णिक नगर, सोलापूर ९९६००११९७६
३१८ कुलकर्णी गायत्री गिरीश बी ३७८ सिंधू विहार, जुळे सोलापूर, सोलापूर २३४२३६२
३१९ कुलकर्णी गिरीश केशव बी ३७८ सिंधू विहार, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९७६३९३४१८२
३२० कुलकर्णी गीता हरी एम ३०२ मेघमल्हार, डी. एस. के. विश्व, धायरी, पुणे ९५०३०३६५७५
३२१ कुलकर्णी गुरुराज दत्तात्रय सर्वे नं. ३०/ए/५ , प्लॉट नं. ६९ साईनाथ नगर, सर्वसुखीनगर जवळ, मोरया गणपती मागे, सोलापूर ( ९९७०३७६०१८) ९४२१२२५१०३
३२२ कुलकर्णी गुरुराज माधव मथुरा ४ अ जवाहर सोसायटी सिव्हील लाईन्स, सोलापूर ९९२१७१३४३५
३२३ कुलकर्णी गुरुराज श्रीकांत २०१ आयुष आर्केड, मरीआई चौक, दमाणी नगर, सोलापूर ९८२३७२११८४
३२४ कुलकर्णी गुरुराज सुनील ८१ रेल्वे लाईन्स, यशोधन अपार्टमेंट, सोलापूर
३२५ कुलकर्णी गो. रा. १६१ रेल्वे लाईन्स, पंखा विहिरीजवळ, सोलापूर
३२६ कुलकर्णी गोदावरी अशोक प्लॉट नं. ६१ उच्चेश्वर नगर, भाग १ कुमठा नाका, सोलापूर
३२७ कुलकर्णी गोपाळकृष्ण श्रीनिवास ६ अ सह्याद्रीनगर, होटगीरोड, सोलापूर
३२८ कुलकर्णी गोविंद गोपाळराव "माऊली" रामलिंग सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२१०४२९९९
३२९ कुलकर्णी गोविंद रामचंद्र ब्लॉक नं. ३ ओंकार अपार्टमेंट, शारदा सोसायटी जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९९२२२७१९६१
३३० कुलकर्णी गोविंद वामन देशमुख गल्ली, अरुण शिंदे वाडा, अक्कलकोट, जि. सोलापूर ९०४९३९५५२१
३३१ कुलकर्णी गोविंद व्यंकटेश १२२९, मधला मारुती गल्ली, अक्कलकोट -
३३२ कुलकर्णी गोविंदराव शंकरराव ६२/५ सिध्देश्वर नगर, नई जिंदगी चौक, सोलापूर ९७३०८५२०६५
३३३ कुलकर्णी गौरी प्रदीप १५ नवोदय टेरेस, एस. एल. हॉस्पिटलमागे, पेठे इंडस्ट्रीज समोर, सोलापूर ९८६०१०८१९४
३३४ कुलकर्णी चंद्रकांत बाळासाहेब १२३ ब शुक्रवारपेठ, बागेवाडीकर हॉस्पिटलजवळ, सोलापूर ९८२२०१८६८८
३३५ कुलकर्णी चंद्रकांत भगवान ८१९ उत्तर कसबा, २०१ विनायक टॉवर, सोलापूर ९७६३१५९९०२
३३६ कुलकर्णी चंद्रकांत भरत १५/१ सोलापूर नगर टाकळी रोड, पंढरपूर, जि. सोलापूर
३३७ कुलकर्णी चंद्रकांत वामन ५ माजी सैनिक नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२२०६६५५०
३३८ कुलकर्णी चेतन त्रिंबक ७९५, कसबा पेठ उमानाथ अपार्टमेंट, पुणे - ४११०११ ९५४५५५५५५४
३३९ कुलकर्णी चैतन्य सुधीर ए-९४/९५ आदित्य नगर, न्यू आर. टी. ओ. ऑफिस, विजापूर रोड, सोलापूर ९६६५९५६१३३
३४० कुलकर्णी चैताली सतीश ६७८ दक्षिण कसबा, चौपाड, सोलापूर ९४०४०६५६६०
३४१ कुलकर्णी छाया दत्तात्रय स्टेटस सिम्बॉल, फ्लॅट नं. ४०३, चाटी गल्ली, सोलापूर ९०११८३२१०९
३४२ कुलकर्णी जयंत जगन्नाथ १९७ गोल्डफिंच पेठ, सावली बिल्डिंग, सोलापूर ९४२२६४८३४४
३४३ कुलकर्णी जयंत प्रभाकर गणेश बिल्डर्स, बिल्डिंग नं. ६, स्कीम नं. ३ रूम नं. १०, जुळे सोलापूर, सोलापूर ८१०८६५४४७७
३४४ कुलकर्णी जयंत विश्वंभर फ्लॅट नं. ६ अभिनव अपार्टमेंट, ३४० दक्षिण सदर बझार, लष्कर, सोलापूर ९४२१०६८२१८
३४५ कुलकर्णी जयंत श्रीपाद ५ सुयोग को-ऑप हौसिंग सोसायटी ८४ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९८२२३८०७०२
३४६ कुलकर्णी जयंत सदाशिव "माधवकृपा" संग्रामनगर, साई मार्ग क्र. १ अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर ९८८१३२१७१७
३४७ कुलकर्णी जयश्री जयंतराव "सावली" १९७ गोल्डफिंचपेठ, सोलापूर ९४२३५९१३४४
३४८ कुलकर्णी जितेश जीवन ३०३ भगवती टॉवर अपार्टमेंट,विजय नगर, देविका गॅस गोडाऊन समोर, सोलापूर ९८५००५७९४३
३४९ कुलकर्णी जीवन पांडूरंग एल-११/३ नवजीवन कॉलनी, हुडको, औरंगाबाद - ४३१००५
३५० कुलकर्णी ज्ञानेश्वर हरिपंत देशपांडे गल्ली,विठ्ठल मंदीर, उस्मानाबाद (धाराशिव) ७५८८२००७५१
३५१ कुलकर्णी ज्ञानेश्वर दत्तात्रय अ- १२, द्वारका नगरी, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२०६६३३१४
३५२ कुलकर्णी ज्योती अरुण २५ अ ब्रह्मचैतन्यनगर, विजापूररोड , सोलापूर ९८८१३२३०७५
३५३ कुलकर्णी तन्वी अभिजित "समर्थकृपा" १०२९ जुनी पोलीस लाईन्स, मुरारजीपेठ, सोलापूर ८६२४८३६८४५
३५४ कुलकर्णी तेजस्विनी दत्तात्रय स्टेटस सिम्बॉल, फ्लॅट नं. ४०३, चाटी गल्ली, सोलापूर ९९२१२३७१६७
३५५ कुलकर्णी दत्तराज लक्ष्मण १३ ए विजय हौसिंग सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ९९७५७५१७४५
३५६ कुलकर्णी दत्ता भालचंद्र उपासना प्लॉट नं. ५३, ब्रह्मचैतन्य नगर, नवीन आर टी ओ जवळ, सोलापूर ९४२००९०६९२
३५७ कुलकर्णी दत्तात्रय जगन्नाथ इ-१२ अभिषेक नगर, जुना पुणे नाका, सोलापूर ९९२१०५३२३२
३५८ कुलकर्णी दत्तात्रय ज्ञानेश्वर रामकृष्ण नगर, कारखाना रोड, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ८८०६३५१०९१
३५९ कुलकर्णी दत्तात्रय वसंतराव सदगुरु निवास, जुन्या श्रीराम मंदिराजवळ, मोहोळ, जि. सोलापूर
३६० कुलकर्णी दत्तात्रय हरीभाऊ यू बिल्डिंग, फ्लॅट नं. १३०७ "इन्द्रधनु" विष्णू मिल कम्पौंड, मरीआई चौक, सोलापूर ९९७०९७६४१२
३६१ कुलकर्णी दत्तात्रेय भगवानराव "विष्णूप्द्म" निवास आदर्श नगर, नागणे प्लॉट, बार्शी, जि. सोलापूर ८२७५३३४४०१
३६२ कुलकर्णी दमयंती दामोदर ३४ वनश्री तळेगावं दाभाडे, चाकणरोड, ता. मावळ, पुणे ९८८१४४३३०६
३६३ कुलकर्णी दर्पण सुधीर २८ संकेत रेसिडेन्सी, सैफुल, विजापूर रोड, सोलापूर ४१३००८
३६४ कुलकर्णी दामोदर रामकृष्ण ३४ वनश्री तळेगावं दाभाडे, चाकणरोड, ता. मावळ, पुणे
३६५ कुलकर्णी दामोदर विठ्ठल गुरुकृपा नगर, रेल्वे स्टेशन जवळ, . ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर ९८५०१२७५१०
३६६ कुलकर्णी दिगंबर व्यंकटेश १२२९, मधला मारुती गल्ली, अक्कलकोट, जि. सोलापूर ८७५५९१८५७९
३६७ कुलकर्णी दिलीप दत्तात्रय अ- १२, द्वारका नगरी, विजापूर रोड, सोलापूर ९०९६७९८१६२
३६८ कुलकर्णी दिलीप नागनाथ १०१ स्वागत नगर भाग-१ कुमठा नाका, सोलापूर ९०९६६४५४९०
३६९ कुलकर्णी दिलीप नागेश दुर्वांकुर शिवाजी नगर, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, मु. पो. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९४०३४७२२९२
३७० कुलकर्णी दिलीप माणिकराव एम ७७ नवीन म्हाडा, सहयोग नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४२०४९०७४९
३७१ कुलकर्णी दीपक दामोदर १२६२ उत्तर कसबा, गवई गल्ली, सोलापूर ९९७०८२३११८
३७२ कुलकर्णी दीपक देविदास मु. पो. मसले चौधरी, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर ९४२०४९१०६८
३७३ कुलकर्णी दीपक विजय ४८३ दक्षिण कसबा, मसरे गल्ली, सोलापूर (८३९०२२४८००) ९९२२४६४७७४
३७४ कुलकर्णी दीपक हरीभाऊ प्लॉट नं. ३२५, न्यू सुनील नगर, अक्कलकोट रोड, एम. आय. डी. सी. सोलापूर ९९२२५२९०७४
३७५ कुलकर्णी दीपाली दत्तात्रय यू बिल्डिंग, फ्लॅट नं. १३०७ "इन्द्रधनु" विष्णू मिल कम्पौंड, मरीआई चौक, सोलापूर
३७६ कुलकर्णी धनंजय अच्युतराव १७४ अ, राघवेंद्र नगर, सैफुल, विजापूर रोड, सोलापूर ९८५०९७१३२४
३७७ कुलकर्णी धनंजय पांडूरंग १६०८/३ शोभानगर, सातरस्ता, सोलापूर ९४२२०६७५२५
३७८ कुलकर्णी धनश्री लक्ष्मण १७९ वैष्णवी नगर, सैफुल, विजापूर रोड, सोलापूर २३०३५८०
३७९ कुलकर्णी धोंडोपंत दत्तोपंत ९ सुमंगल सोसायटी, गोकुळ नगर मागे, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९८९०८७४०३८
३८० कुलकर्णी नंदकुमार नारायण प्लॉट नं. २१ सर्व्हे नं. ८० २/अ-२/ब सावरकर नगर जवळ, पंढरपूर, जि. सोलापूर
३८१ कुलकर्णी नंदकुमार सदाशिव "कैवल्य" प्रकाशनगर, बोरगाव (श्रीपूर) ता. माळशिरस, जि. सोलापूर
३८२ कुलकर्णी नंदकुमार सीताराम ६७८ दक्षिण कसबा, चौपाड, सोलापूर ९८२२७७७२६९
३८३ कुलकर्णी नंदन वसंत श्रीपाद, काटेनगर, लेन नं. १ रामकृष्णहरी आश्रममागे, आळंदी, पुणे - ४१२१०५ ९५४५३२१४९९
३८४ कुलकर्णी नरसिंह प्रकाश मु. पो. दहिटणे ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर ९४२३५९०८२५
३८५ कुलकर्णी नागनाथ बापूराव द्वारा - व्ही. व्ही. कामतकर, ७/४ सरस्वती संकुल, प्लॉट नं. २ दक्षिण कसबा, चौपाड, सोलापूर ९४०३६३३४२२
३८६ कुलकर्णी नागनाथ भाऊराव प्लॉट नं. १०१ स्वागत नगर- १ कुमठा नाका, सोलापूर ९३७१८२५४९३
३८७ कुलकर्णी नागेश श्रीपाद नागेश सदन अ-५८ कर्णिकनगर, सोलापूर ९६०४५२८७७७
३८८ कुलकर्णी नितीन नरहर ब-७४ इंदिरा नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९८९०६२१०२९
३८९ कुलकर्णी नितीन भास्कर फ्लॅट क्र. ५१०, ई विंग, ब्लीज कोस्ट, लिपाणे असो. जांभुळवाडी रोड, आंबेगाव (खुर्द), पुणे - ४११०४६ ९४२३३३२०२७
३९० कुलकर्णी निनाद उदय ६३ मीरा नगर, निनाद ग्रहवस्तू भांडार जुळे सोलापूर, सोलापूर ९९७०१७४९७६
३९१ कुलकर्णी नीलिमा धनंजय १७४ अ, राघवेंद्र नगर, सैफुल, विजापूर रोड, सोलापूर ८८५५०२६१६५
३९२ कुलकर्णी पद्मजा बाळासाहेब १४५/१ ब रेल्वे लाईन्स, मुबीना कॉम्प्लेक्स, सोलापूर ९९६०६०६९४३
३९३ कुलकर्णी पद्मश्री श्रीकृष्ण गोकुल बी-७०, आदित्य नगर, आर. टी. ओ. जवळ, विजापूर रोड, सोलापूर ९२२५५४२११७
३९४ कुलकर्णी पद्माकर माणिकराव ४ पराग सदिच्छा ग्रहनिर्माण संस्था, विजापूर रोड, सोलापूर ९९२२४२४५३७
३९५ कुलकर्णी परिमळा भगवंत १२३४ उत्तर कसबा, टिळक चौक, सोलापूर ८१४९१०५०७८
३९६ कुलकर्णी परिमळा हणमंत "मंगल" ए-२९ शेटे नगर, लक्ष्मी पेठ, सोलापूर ९४०४६५१५४०
३९७ कुलकर्णी पल्लवी किशोर संतोष नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ७०८३४२३१८४
३९८ कुलकर्णी पल्लवी श्रीकांत २२८, ओम नम: शिवाय नगर, हत्तुरे वस्ती, विमानतळ, सोलापूर ८९९९१७७०१६
३९९ कुलकर्णी पांडूरंग वसंतराव "रसरंग" पूर्वाचल कॉलनी, टिकले नगर, पंचक कॅनॉल नाशिकरोड, नाशिक - ४२२१०१
४०० कुलकर्णी पांडूरंग श्रीधर फ्लॅट नं. ५ गायत्री अपार्टमेंट, दमाणी नगर, सोलापूर ९४२०४८९३५६
४०१ कुलकर्णी पुरुषोत्तम अनंतराव ३३/३४ संत गुलाब बाबा नगर, मजरेवाडी, सोलापूर
४०२ कुलकर्णी पुरुषोत्तम पांडूरंग "योगीराज निवास" १६०८/ ३ शोभा नगर, सातरस्ता, सोलापूर ९४२२६५१५१६
४०३ कुलकर्णी पुरुषोत्तम मनोहर १३० ब गीता नगर, गोविंदश्री मंगल कार्यालया जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९८२२३९९१०५
४०४ कुलकर्णी पूजा प्रसाद ५१९ दक्षिण कसबा, देशपांडे कॉम्प्लेक्स, सोलापूर ९४२०४८८६५७
४०५ कुलकर्णी पूजा मदन "राजयोग", प्रशांत परिचारक नगर, कोर्टी रोड, मु. पो. पंढरपूर, जि. सोलापूर ७७९८०४९००४
४०६ कुलकर्णी प्रकाश नारायण ब्लॉक नं. ५ ठिपसे बंगला, १२८ मुरारजी पेठ, सोलापूर ९४२२०३२०५६
४०७ कुलकर्णी प्रकाश वासुदेव श्री चिरंतन निवास, वैभव ऑईल मिल जवळ, इसबावी, पंढरपूर, जि. सोलापूर ७३८५९६१६५३
४०८ कुलकर्णी प्रकाश विश्वनाथ मु. पो. दहिटणे ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर
४०९ कुलकर्णी प्रज्ञा अनिरुद्ध ३ वैष्णवी पार्क पेठे इंडस्ट्रीज समोर, होटगी रोड , सोलापूर
४१० कुलकर्णी प्रज्ञा दिलीप दुर्वांकुर शिवाजी नगर, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, मु. पो. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९४०३४७२२९२
४११ कुलकर्णी प्रज्ञा धनंजय १६०८/१६ शोभा नगर, सातरस्ता, सोलापूर ९६२३८७५४०२
४१२ कुलकर्णी प्रज्ञा प्रकाश मु. पो. दहिटणे ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर ९७३०४८४०६०
४१३ कुलकर्णी प्रणोती प्रकाश ब्लॉक नं. ५ ठिपसे बंगला, १२८ मुरारजी पेठ, सोलापूर ९२२५८०३४१४
४१४ कुलकर्णी प्रतिक अशोक "जमुना" ब्लॉक नं.१४ अमृत नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ८००७०६६७१९
४१५ कुलकर्णी प्रतिभा प्रकाश मु. पो. दहिटणे ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर ९५०३९८२१९१
४१६ कुलकर्णी प्रतीक्षा विराज घर नं. १७ कांचन प्लाझा, मुक्ता बंगलोज समोर, पत्की हॉस्पिटल, कुमठा नाका, सोलापूर ९९७०८२३२३५
४१७ कुलकर्णी प्रदीप अनंतराव ब्लॉक नं. ५ नवोदय रेसिडेन्सी, मोहिते नगर जवळ, होटगी रोड, सोलापूर ९८८१४६६७८५
४१८ कुलकर्णी प्रदीप प्रकाश श्री चिरंतन निवास, वैभव ऑईल मिल जवळ, इसबावी, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९९७५९०४७१३
४१९ कुलकर्णी प्रदीप व्यंकटेश १५ नवोदय टेरेस, एस. एल. हॉस्पिटलमागे, पेठे इंडस्ट्रीज समोर, सोलापूर ९८९०३७८१९४
४२० कुलकर्णी प्रफुल्ल दिगंबर १२२९, मधला मारुती गल्ली, अक्कलकोट -
४२१ कुलकर्णी प्रमोद त्रिंबकराव ८३/क रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९८२२०२३३३१
४२२ कुलकर्णी प्रमोद श्रीराम निखिल पार्क, राजस्व नगर, पाणीटाकी जवळ, सोलापूर ९४२०६३६५२९
४२३ कुलकर्णी प्रल्हाद अनिल २७/५ मुरारजीपेठ, निराळेवस्ती, सोलापूर ९४२२६४४०१३
४२४ कुलकर्णी प्रवीण दिगंबर १२२९, मधला मारुती गल्ली, अक्कलकोट -
४२५ कुलकर्णी प्रवीण प्रकाश श्री चिरंतन निवास, वैभव ऑईल मिल जवळ, इसबावी, पंढरपूर, जि. सोलापूर ८६६८६३९००५
४२६ कुलकर्णी प्रवीण रमाकांत "आनंदी" १२ ब सैह्याद्री हौसिंग सोसायटी, विकासनगर जवळ, सोलापूर ९४२२०६८३१८
४२७ कुलकर्णी प्रवीण राजाराम मु. पो. कुंभारी, ता. दक्षिण सोलापूर, सोलापूर ८२७५२०२९९२
४२८ कुलकर्णी प्रशांत गोविंद ८१ रेल्वे लाईन्स, यशोधन अपार्टमेंट, सोलापूर ९८५०५६४०८२
४२९ कुलकर्णी प्रशांत प्रकाश ६/२, गणेश बिल्डर्स, स्कीम नं. ३, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९८२३१२७५१२
४३० कुलकर्णी प्रशांत बळवंत ९० क ३/२ फ्लॅट क्र. १२ वृषाली अपार्टमेंट, गीताधाम जवळ, भवानी पेठ, सोलापूर ९७६४७५८२५२
४३१ कुलकर्णी प्रसन्न प्रकाश ब्लॉक नं. ५ ठिपसे बंगला, १२८ मुरारजी पेठ, सोलापूर ९४२२०३२०५८
४३२ कुलकर्णी प्रसाद कृष्णाजी प्लॉट नं. २१ स्वामी विवेकानंद सोसायटी भाग १ विजापूर रोड, गर्जना गणपती चौक, सोलापूर (९५६१०८९३५८) ९८५०६९४२४८
४३३ कुलकर्णी प्रसाद दत्तात्रय सर्वे नं. ३०/ए/५ , प्लॉट नं. ६९ साईनाथ नगर, सर्वसुखीनगर जवळ, मोरया गणपती मागे, सोलापूर ( ९९७०३७६०१८)
४३४ कुलकर्णी प्रसाद दिगंबर १२२९, मधला मारुती गल्ली, अक्कलकोट ८७६६९१८५७९
४३५ कुलकर्णी प्रसाद बाळासाहेब १४५/१ ब, रेल्वे लाईन्स, जुना एम्प्लॉयमेंट चौक, मुबीना कॉम्प्लेक्स, सोलापूर
४३६ कुलकर्णी प्रसाद रमाकांत "आनंदी" १२ ब सैह्याद्री हौसिंग सोसायटी, विकासनगर जवळ, सोलापूर २६०२०३९
४३७ कुलकर्णी प्रसाद रामचंद्र ११७/९१ अ उमा नगरी, सोलापूर ९७३०५९०३५७
४३८ कुलकर्णी प्रसाद शामराव ५१९ दक्षिण कसबा, देशपांडे कॉम्प्लेक्स, सोलापूर ९८२२३७८०९८
४३९ कुलकर्णी प्राची चैतन्य ए-९४/९५ आदित्य नगर, न्यू आर. टी. ओ. ऑफिस, विजापूर रोड, सोलापूर ९१७५०७३३३५
४४० कुलकर्णी प्राची प्रदीप ब्लॉक नं. ५, नवोदय रिजन्सी, मोहिते नगर जवळ, होटगी रोड, सोलापूर ९६३७८०३९९७
४४१ कुलकर्णी प्रिती प्रवीण "आनंदी" १२ ब सैह्याद्री हौसिंग सोसायटी, विकासनगर जवळ, सोलापूर ९४२३५९२८३९
४४२ कुलकर्णी प्रियांका प्रसन्न ५, ठिपसे बंगला, १२८, मुरारजी पेठ, सेवासदन जवळ, सोलापूर - ४१३००१ ९३५९५३५२३३
४४३ कुलकर्णी प्रियांका श्रीकांत ५६० / ४५ दक्षिण सदर बझार , विनायक नगर सोलापूर ९५९५९५०९२९
४४४ कुलकर्णी प्रीती दीपक प्लॉट नं. ३२५, न्यू सुनील नगर, अक्कलकोट रोड, एम. आय. डी. सी. सोलापूर ९९२१३१५६३३
४४५ कुलकर्णी बाळकृष्ण माधवराव वानकर प्लॉट, दावत चौक, सोलापूर ९४०५६९४३५२
४४६ कुलकर्णी बाळाजी गोविंद १२३ ब शुक्रवारपेठ, बागेवाडीकर हॉस्पिटलजवळ, सोलापूर ९८२२०१८६८८
४४७ कुलकर्णी बाळासाहेब माणिकराव १४५/१ ब रेल्वे लाईन्स, मुबीना कॉम्प्लेक्स, सोलापूर २३१२३४३
४४८ कुलकर्णी बिपिन रमेश ब्रह्मचैतन्य ५३/५४, जुना पुणे नाक्या जवळ, वसंत विहार, सोलापूर ९८२२५४९६७६
४४९ कुलकर्णी भगवंत अनंत १२३४ उत्तर कसबा, टिळक चौक, सोलापूर ९८९०२११२३३
४५० कुलकर्णी भगवंत बापूराव अ-१० सुंदर नगर अपार्टमेंट, निर्मिती रिक्षा स्टॉप समोर, सोलापूर ९५६१७६७३७३
४५१ कुलकर्णी भरत नागेश दुर्वांकुर शिवाजी नगर, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, मु. पो. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९८९०२६६५४०
४५२ कुलकर्णी भाऊराव नागनाथ १०१ स्वागत नगर भाग-१ कुमठा नाका, सोलापूर ९३७३००८५९५
४५३ कुलकर्णी भाग्यश्री भीमराव दुर्वांकुर शिवाजी नगर, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, मु. पो. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर
४५४ कुलकर्णी भारती चंद्रकांत प्लॉट नं. १५/१ सोलापूर नगर, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९४०४६५०७४०
४५५ कुलकर्णी भीम हणमंतराव १४४/१४५, "पितृछाया", हत्तुरेनगर, होटगी रोड, सोलापूर - ४१३००३ ९८५०६८०८९४
४५६ कुलकर्णी भीमराव नागेश दुर्वांकुर शिवाजी नगर, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, मु. पो. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९०९६७९२१९१
४५७ कुलकर्णी भीमराव रमेश ६३०, दक्षिण कसबा, सोलापूर - ९०११०२४२००
४५८ कुलकर्णी मंगल अनिल प्लॉट नं. २ रघुनाथ प्रसाद अपार्टमेंट, रामआळी, राममंदिराजवळ, चिंचवड गाव, पुणे - ४११०३३ ९९२२५४१६०२
४५९ कुलकर्णी मंगेश मधुकर ४ चंद्रलोक अपार्टमेंट, सागर गॅस गोडाऊन जवळ, होटगी रोड, सोलापूर ९७६६२५२७४८
४६० कुलकर्णी मंजिरी कृष्णाजी भारत गल्ली, अक्कलकोट, जि. सोलापूर
४६१ कुलकर्णी मंजिरी रोहित २४/१ मुरारजी पेठ, घर नं. ८ अ गोकुळ कॉलनी, सोलापूर
४६२ कुलकर्णी मंजुषा नंदकुमार "कैवल्य" प्रकाशनगर, बोरगाव (श्रीपूर) ता. माळशिरस, जि. सोलापूर ८००७१७०२७९
४६३ कुलकर्णी मंदार मिलिंद अ-३७२, कर्णिक नगर, सोलापूर ८८८८०१४८३६
४६४ कुलकर्णी मकरंद दत्तराज १३, अ विजय हौसिंग सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर
४६५ कुलकर्णी मकरंद मिलिंद मु. पो. बावी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर ९०७५४५३९३३
४६६ कुलकर्णी मदन श्रीकांत द्वारा - एस. एन. कुलकर्णी "राजयोग" प्रशांत परिचारक नगर, कोर्टीरोड, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९८८१९७२९५३
४६७ कुलकर्णी मधुकर गोपाळ १७ मनीषा नगर, पंढरपूर, जि. सोलापूर
४६८ कुलकर्णी मधुकर भगवानराव २७/५, विठ्ठल मंदिराजवळ, झोपडपट्टी नं. २४, निराळे वस्ती, मुरारजी पेठ, सोलापूर - १०३००१ (८६६८५१९६७९) ७२७६१३०१५६
४६९ कुलकर्णी मधुपद्मा राघवेंद्र ५५० दक्षिण कसबा, टोळाचा बोळ, सोलापूर ९७६४९४१४०४
४७० कुलकर्णी मनीष जयंतराव "सावली" १९७ गोल्ड्फिंच पेठ, सोलापूर
४७१ कुलकर्णी मनोज गोविंद ५७९ उत्तर कसबा, केयूर अपार्टमेंट, सोलापूर ९८८११३३१०७
४७२ कुलकर्णी महेश अशोक प्लॉट नं. ६१ उच्चेश्वर नगर, भाग १ कुमठा नाका, सोलापूर ९६०४५१३६३०
४७३ कुलकर्णी महेश भीमराव दुर्वांकुर शिवाजी नगर, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, मु. पो. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९९७०७०६७०३
४७४ कुलकर्णी माधव नागेश दुर्वांकुर शिवाजी नगर, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, मु. पो. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९९७०१९६१६१
४७५ कुलकर्णी माधवी राघवेंद्र १४२ भिडे कॉलनी, जुने आर टी ओ ऑफिस जवळ, सोलापूर २३१८९६९
४७६ कुलकर्णी माधुरी धोंडोपंत ९ सुमंगल सोसायटी, गोकुळ नगर मागे, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९७३०५७६७८७
४७७ कुलकर्णी माधुरी प्रमोद प्लॉट नं. ४८ , निखिल पार्क, नवीन आर. टी. ओ. जवळ, सोलापूर ७५८८१६४१४९
४७८ कुलकर्णी माधुरी माधव दुर्वांकुर शिवाजी नगर, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, मु. पो. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर
४७९ कुलकर्णी माधुरी मिलिंद मु. पो. बावी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर ९०९६५३१८४६
४८० कुलकर्णी मिलिंद नारायण मु. पो. बावी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर ९१५८८५९५७५
४८१ कुलकर्णी मिलिंद पांडूरंग बी/ ६८ आदित्य नगर, मराठे शॉपी जवळ, सोलापूर ९७३०१०५९०९
४८२ कुलकर्णी मिलिंद बलवंत ७/१३ नेताजी सुभाष सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर - ४१३००४ (२३४१८८६) ९४२३५९१२८६
४८३ कुलकर्णी मिलिंद बळवंत ७/१३ नेताजी सुभाष सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर - ४१३००४ (२३४१८८६) ९४२३५९१२८६
४८४ कुलकर्णी मिलिंद हरिभाऊ किल्ला भाग, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९९२३०३५४४२
४८५ कुलकर्णी मीनल मोहन ३२२ दक्षिण कसबा, सोलापूर ८८५६९१७८०४
४८६ कुलकर्णी मुकुंद नारायण कृष्णा कॉलनी, शिवाजी नगर, जेल रोड, नाशिक
४८७ कुलकर्णी मुरलीधर गुंडेराव ब्लॉक नं. १९ आयकर नगर, रंगभवनच्या मागे, सोलापूर ९७६६४००८६४
४८८ कुलकर्णी मेधा जितेश ३०३ भगवती टॉवर अपार्टमेंट,विजय नगर, देविका गॅस गोडाऊन समोर, सोलापूर ८८८८८७८८४५
४८९ कुलकर्णी मेधा पुरुषोत्तम १३० ब गीता नगर, गोविंदश्री मंगल कार्यालया जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९०९६१३७९६५
४९० कुलकर्णी मेधा प्रमोद ८३/क रेल्वे लाईन्स, सोलापूर २३१३०८८
४९१ कुलकर्णी मोहन वसंत २३६, ओम नम: शिवाय नगर, हत्तुरे वस्ती, सोलापूर ८८८८६४८८९९
४९२ कुलकर्णी यशवंत गणेश बी-४५७ कर्णिक नगर, सोलापूर ९८८१४८२९८२
४९३ कुलकर्णी योगिता संजय फ्लॅट नं. ६ अभिनव अपार्टमेंट, ३४० दक्षिण सदर बझार, लष्कर, सोलापूर ९४२३५९००७२
४९४ कुलकर्णी योगिनी शेखर डी-६ मंगल रेसिडेन्सी फेज-१ आसरा, होटगी रोड, सोलापूर ९४०४३००५०६
४९५ कुलकर्णी योगीराज पुरुषोत्तम १६०८/३ शोभानगर, सातरस्ता, सोलापूर ९४२२६५१५१६
४९६ कुलकर्णी योगेश भीमराव दुर्वांकुर शिवाजी नगर, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, मु. पो. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९८५०४८६५२६
४९७ कुलकर्णी रघुनंदन पंडीतराव एकता नगर, प्लॉट नं. १९५ वालचंद कॉलेज जवळ, सोलापूर ९६७३१६०७५४
४९८ कुलकर्णी रघुनाथ पुरुषोत्तम ६७ विशाल नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४२३५३५७८५
४९९ कुलकर्णी रजनी मंगेश ४ चंद्रलोक अपार्टमेंट, आसरा सोसायटी मागे, होटगी रोड, सोलापूर
५०० कुलकर्णी रमाकांत विष्णुपंत "आनंदी" १२ ब सैह्याद्री हौसिंग सोसायटी, विकासनगर जवळ, सोलापूर ९८९०८६२०३९
५०१ कुलकर्णी रमेश भीमराव ६३० दक्षिण कसबा, अद्वैत अपार्टमेंट, सोलापूर ९४०३०७७६४४
५०२ कुलकर्णी रवींद्र माणिकराव ए-७२ आदित्यनगर, नवीन आर. टी. ओ. ऑफिस जवळ, विजापूर रोड, सोलापूर- ४१३००४ ९७६६४३२१०६
५०३ कुलकर्णी रवींद्र मुरलीधर फ्लॅट नं. १०२ सिल्व्हर अपार्टमेंट, ससाणे नगर, हडपसर, पुणे - २८ ९८२२३७६१५८
५०४ कुलकर्णी रवींद्र वामन ११७९ उत्तर कसबा, श्रीवल्लभ अपार्टमेंट, सोलापूर ९४२१९४९२४४
५०५ कुलकर्णी रश्मी राजेश ए-६, बॉम्बे पार्क, जुळे सोलापूर, सोलापूर ७७५६९६०१२६
५०६ कुलकर्णी रागिणी किशोर १३ प्रतिक अपार्टमेंट, गांधी नगर कॅम्प, सोलापूर ९८२३२९०४९४
५०७ कुलकर्णी राघवेंद्र भुजंगराव ५५० दक्षिण कसबा, टोळाचा बोळ, सोलापूर ९५४५८४७८८७
५०८ कुलकर्णी राजश्री गिरीश ११४/१२ मुरारजी पेठ, आय सी आय सी आय बँके समोर, पार्क चौक, सोलापूर ९८५०००८८६९
५०९ कुलकर्णी राजश्री राजेंद्र मु. पो. कोर्टी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर
५१० कुलकर्णी राजश्री राजेश ए-६ बॉम्बे पार्क, जुळे सोलापूर, सोलापूर
५११ कुलकर्णी राजश्री रामचंद्र दुर्वांकुर शिवाजी नगर, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, मु. पो. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर
५१२ कुलकर्णी राजाभाऊ रामचंद्र ५३८ दक्षिण कसबा, सोलापूर - ४१३००७ ९९२१२१२७३३
५१३ कुलकर्णी राजीव अनंत सी-२७, इंदिरा नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९४०३७२९०७८
५१४ कुलकर्णी राजेंद्र मधुकर फ्लॅट नं. १५ निर्मिती टॉवर्स, मोदी, सोलापूर ९८९०६४९६५२
५१५ कुलकर्णी राजेंद्र माणिकराव ब्लॉक नं. १०६ "गुरुकृपा", रामलिंग नगर, विजापूर रोड, सोलापूर २३०२६२७
५१६ कुलकर्णी राजेंद्र वामनराव ३/६ शोभा नगर, सातरस्ता, सोलापूर ९४२२५४१७१७
५१७ कुलकर्णी राजेंद्र सर्वोत्तम मु. पो. कोर्टी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर
५१८ कुलकर्णी राजेश मुरलीधर अ-६ बॉम्बे पार्क, जुळे सोलापूर ९९७०७०७०१३
५१९ कुलकर्णी रामचंद्र नागेश दुर्वांकुर शिवाजी नगर, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, मु. पो. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९४२१०६९२६९
५२० कुलकर्णी रामचंद्र नागेश * फ्लॅट नं.३ श्रीनिवास अपार्टमेंट, शोभा नगर, सातरस्ता, सोलापूर ९८८१७६८९५७
५२१ कुलकर्णी रामचंद्र शंकरराव ११७/९१ अ उमा नगरी, सोलापूर ९९७०४५४१७५
५२२ कुलकर्णी राहूल दत्तात्रय म्हाडा कॉलनी, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९७६३४७३४०७
५२३ कुलकर्णी राहूल प्रभाकर २४ विकास नगर, सिव्हिल लाईन्स, सोलापूर ९४२२४५७६८०
५२४ कुलकर्णी रुचा सुधीर २८ संकेत रेसिडेन्सी, सैफुल, विजापूर रोड, सोलापूर ४१३००८
५२५ कुलकर्णी रुपाली अशोक प्लॉट नं. १५० कल्याणनगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९२७०३०३९३५
५२६ कुलकर्णी रुपाली वामन देशमुख गल्ली, अरुण शिंदे वाडा, अक्कलकोट, जि. सोलापूर ९०४९३९५५२१
५२७ कुलकर्णी रेवती राजेश ए-६, बॉम्बे पार्क, जुळे सोलापूर, सोलापूर (९८९०६८९७०८) ७०५८६७८८११
५२८ कुलकर्णी रेवा हरी ७ अ कोळी समाज सोसायटी, सैफुल, विजापूर रोड, सोलापूर ७७१९०१५५७१
५२९ कुलकर्णी रोहित राजेश ए-६, बॉम्बे पार्क, जुळे सोलापूर, सोलापूर ७३८५७१९९५९
५३० कुलकर्णी रोहित विलास २४/१ मुरारजी पेठ, घर नं. ८ अ गोकुळ कॉलनी, सोलापूर ९४२२४५८५७५
५३१ कुलकर्णी लक्ष्मण गणेश ५१९ दक्षिण कसबा, देशपांडे कॉम्प्लेक्स, सोलापूर
५३२ कुलकर्णी लक्ष्मण नागेश @ दुर्वांकुर शिवाजी नगर, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, मु. पो. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर ७८७५७६९५५४
५३३ कुलकर्णी लक्ष्मण नागेश@ १७९ वैष्णवी नगर, सैफुल, विजापूर रोड, सोलापूर ७५८८७९५४३७
५३४ कुलकर्णी लक्ष्मी अनंत १२३४ उत्तर कसबा, टिळक चौक, सोलापूर ९९२३१४३४३८
५३५ कुलकर्णी लता हरिशचंद्र ए/१ रोड नं. ६ तुकाई दर्शन, पुणे सासवड रोड, फुरसुंगी - ४१२३०८ ९८६०३२४५९४
५३६ कुलकर्णी लीनता प्रसाद १४५/१ ब रेल्वे लाईन्स, मुबीना कॉम्प्लेक्स, सोलापूर ९८६००८६९५३
५३७ कुलकर्णी लीना मिलिंद ७/१३ नेताजी सुभाष सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर - ४१३००४ (२३४१८८६) ९०४९३६७३८६
५३८ कुलकर्णी वंदना उपेंद्र द्वारा - सौ. अश्विनी अनंतराव कुलकर्णी - कृष्णा पार्लरच्या बाजूला, डॉ. काटीकर हॉस्पिटल समोर, सातरस्ता, सोलापूर ८६९८८४३२११
५३९ कुलकर्णी वंदना नंदकुमार ८०-२ अ २ ब सावरकर नगर, नागालँड मागे, रत्नप्रभा मोहिते पाटील शाळेसमोर, पंढरपूर, जि. सोलापूर ७७९८०४९००४
५४० कुलकर्णी वनिता संजय मु. पो. अरण, ता. माढा, जि. सोलापूर - ४१३३०१ ९९७०१८७२६४
५४१ कुलकर्णी वर्षा वामन प्लॉट नं. ४७ , निखिल पार्क, नवीन आर. टी. ओ. जवळ, सोलापूर (२३४२१६८) ७५८८१६३६५७
५४२ कुलकर्णी वसंत विठ्ठल "अक्षयदीप" २७ अ ब्रह्मचैतन्य सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ८००७३८४०८९
५४३ कुलकर्णी वसुधा व्यंकटेश ब्राह्मण गल्ली, गुंजोटी, ता. उमरगा, जि. धाराशिव
५४४ कुलकर्णी वामन गोविंद देशमुख गल्ली, अरुण शिंदे वाडा, अक्कलकोट, जि. सोलापूर ९७६३३८४९१०
५४५ कुलकर्णी वामन व्यंकटेश ड/४ विद्याविहार अपार्टमेंट पंखाविहिरीजवळ, सोलापूर
५४६ कुलकर्णी वामन श्रीराम निखिल पार्क, राजस्व नगर, पाणीटाकी जवळ, सोलापूर ९४२२०६९४३६
५४७ कुलकर्णी वामनराव रामचंद्र ब्लॉक नं. ८ सिंगी कॉम्प्लेक्स, दक्षिण सदर बझार, लष्कर, सोलापूर ९९६०७५३७७०
५४८ कुलकर्णी वासंती राजीव सी-२७, इंदिरा नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२१०२५६८५
५४९ कुलकर्णी वासंती विलास २४/१ मुरारजी पेठ, घर नं. ८ अ गोकुळ कॉलनी, सोलापूर ९४२२४५८५१५
५५० कुलकर्णी वासुदेव गणेश ए १९ आशिष निवास, कांचन ग्रहनिर्माण सोसायटी, सोलापूर
५५१ कुलकर्णी विकास विश्वनाथ सोलापुरे नगर, टाकळी रोड, पंढरपूर जि. सोलापूर ९४९९०७१८४१
५५२ कुलकर्णी विजय अंबादास ब्लॉक नं. १७ सैहयाद्री नगर, विकास नगर शेजारी, सोलापूर - ३ ९५५२८९६१८७
५५३ कुलकर्णी विजय ज्ञानेश्वर १८३ वैष्णवी नगर, सैफुल, विजापूर रोड, सोलापूर ८२७५२७४६२४
५५४ कुलकर्णी विजय नरसिंह गट नं. ९४२, प्लॉट नं. ९ अ, धर्माधिकारी प्लॉट, गाडेगाव रोड, बार्शी, जि. सोलापूर ७८६४०९००००
५५५ कुलकर्णी विजय नागेश "परिमल" २ ब भगवंत सोसायटी, विजापूर रोड, आय. टी. आय. समोर, सोलापूर (२३४२५५०) ९८५०९०२९७१
५५६ कुलकर्णी विजयकुमार अनंतराव फ्लॅट नं. १ नवोदय पार्क, होटगी रोड, सोलापूर ८६००००६१९५
५५७ कुलकर्णी विजया गोविंद १६१ रेल्वे लाईन्स, पंखा विहिरीजवळ, सोलापूर
५५८ कुलकर्णी विजया हेमंत नाथ निवारा, बी-२ बॉम्बे पार्कजवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९७६७४७२०६२
५५९ कुलकर्णी विठ्ठल विलास ब्लॉक बी-१ आकांक्षा हौसिंग सो. रत्नदीप सोसायटी मागे, सोलापूर ९८२२०९२३१४
५६० कुलकर्णी विद्या दत्तराज १३, अ विजय हौसिंग सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर
५६१ कुलकर्णी विद्या बिपीन वसंत विहार, पुणे नाक्या जवळ, सोलापूर ९८२२५४९६७६
५६२ कुलकर्णी विद्या वसंत "अक्षयदीप" २७ अ ब्रह्मचैतन्य सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ९७६४२१८२२५
५६३ कुलकर्णी विनायक अवधूत मु. पो. करकंब, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर ९९२१०६४२७८
५६४ कुलकर्णी विनायक दीपक प्लॉट नं. ३२५, न्यू सुनील नगर, अक्कलकोट रोड, एम. आय. डी. सी. सोलापूर
५६५ कुलकर्णी विनायक प्रभाकर १० C363 हौसिंग सोसायटी, सोलापूर ९४२१०२५५०४
५६६ कुलकर्णी विनायक माधव दुर्वांकुर शिवाजी नगर, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, मु. पो. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९८५०५७४३६७
५६७ कुलकर्णी विलास रंगनाथ २४/१ मुरारजी पेठ, घर नं. ८ अ गोकुळ कॉलनी, सोलापूर ९४२२४५८५७५
५६८ कुलकर्णी विलास विठ्ठल २६ ब्रह्मचैतन्यनगर, विजापूररोड , सोलापूर ९८२२१०१८१३
५६९ कुलकर्णी विवेक केशव ७ उज्वल हौसिंग सोसायटी, १२२ मुरारजीपेठ,सोलापूर ९८५००३८०२७
५७० कुलकर्णी विवेक मारुती प्लॉट नं. ३३, रुक्मिणीनगर, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९८२२८१८९६०
५७१ कुलकर्णी विवेक श्रीनिवास "सावन" घर नं. ५ विकास नगर, होटगी नाका, सोलापूर ९८८१२४३२३४
५७२ कुलकर्णी विवेकानंद विष्णुपंत उत्कर्ष बी १०३ द्वारका नगरी, विजापूररोड, सोलापूर २३००९०८
५७३ कुलकर्णी विश्वंभर पंढरीनाथ फ्लॅट क्र. १ शांती पार्क, डॉ. लिमये डोळ्यांचे हॉस्पिटलमागे, विश्रामबाग, सांगली ७५८८२३८८६७
५७४ कुलकर्णी विश्वनाथ कृष्णात ब्लॉक नं. ८६ मंत्री चंडक विहार, इसार पेट्रोल पंपा जवळ, आसरा, होटगी रोड, सोलापूर - ३ ९९६०५३९९६९
५७५ कुलकर्णी विश्वास अनंत १२३४ उत्तर कसबा, टिळक चौक, सोलापूर ९९७०५५४१११
५७६ कुलकर्णी विश्वास पुरुषोत्तम मु. पो. बावी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर ९६०४६५४३५३
५७७ कुलकर्णी वैजयंती विश्वास १२३४ उत्तर कसबा, टिळक चौक, सोलापूर ९९२१००८२२२
५७८ कुलकर्णी वैदेही विलास २६ ब्रह्मचैतन्यनगर, विजापूररोड , सोलापूर ९८२२१०१८१३
५७९ कुलकर्णी वैभव ज्ञानेश्वर १८३ वैष्णवी नगर, सैफुल, विजापूर रोड, सोलापूर ८२७५२७४६२२
५८० कुलकर्णी वैभव वासुदेव बिल्डिंग नं. ५, ब्लॉक नं. ३, वरदविनायक अपार्टमेंट, राजेश कुमार नगर, होटगी रोड, सोलापूर ९६७३८१३१९४
५८१ कुलकर्णी वैराज वसंतराव ६३४ उत्तर कसबा, सोलापूर ८३०८०८५८३८
५८२ कुलकर्णी वैष्णवी पुरुषोत्तम १६०८/३ शोभानगर, सातरस्ता, सोलापूर ९४०४३०४६२१
५८३ कुलकर्णी व्यंकटेश गुंडेराव ब्राह्मण गल्ली, गुंजोटी, ता. उमरगा, जि. धाराशिव ८९७५०२९३१२
५८४ कुलकर्णी व्यंकटेश रामचंद्र अ - ३७२, कर्णिक नगर, सोलापूर ९४२१०६११८७
५८५ कुलकर्णी शरद राजाराम १०३ पापाराम नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२१०२५४५६
५८६ कुलकर्णी शरद विश्वंभर घर नं. १०८ लव बिल्डिंग, गणेश बिल्डर्स, होटगी, रोड, सोलापूर ९४०४३०६८६१
५८७ कुलकर्णी शरद श्रीधरराव ए-१०० आदित्य नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२०३५६६३६
५८८ कुलकर्णी शरद सखाराम ८-अ सैह्याद्री नगर, विकास नगरजवळ, सोलापूर ९४२००९०३१९
५८९ कुलकर्णी शर्वरी रामचंद्र दुर्वांकुर शिवाजी नगर, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, मु. पो. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर
५९० कुलकर्णी शशिकांत दत्तात्रय "प्रसाद" १३ अ साफल्य नगर, विजापूर रोड, सोलापूर
५९१ कुलकर्णी शशिकांत देविदास ४/२३ भवानी पेठ, भुतडा अपार्टमेंट, सोलापूर
५९२ कुलकर्णी शशिकांत वासुदेव ११ अ मधुमालती कॉम्प्लेक्स ५३३ दक्षिण कसबा, सोलापूर ९४२२०६६५३२
५९३ कुलकर्णी शशिकुमार विश्वंभर ३२ मंत्री चंडक विहार, होटगी रोड, सोलापूर ९४२२०६८५१५
५९४ कुलकर्णी शामसुंदर मुरलीधर फ्लॅट नं. सी २०३ सुवर्णरत्न गार्डन्स, कमिन्स कॉलेज रोड, कर्वे नगर, पुणे - १२ ९८५०२५७४१५
५९५ कुलकर्णी शिरीष भीमराव दुर्वांकुर शिवाजी नगर, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, मु. पो. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९८६०११७०२१
५९६ कुलकर्णी शिरीष मुरलीधर ब्लॉक नं. १९ आयकर नगर, रंगभवनच्या मागे, सोलापूर ९७६६४००८६४
५९७ कुलकर्णी शिरीष रामचंद्र न्यायालयीन सोसायटी एन ८ ई प्लॉट नं. ५८ सिडको, औरंगाबाद ९२२६७१२१८२
५९८ कुलकर्णी शिल्पा वामन देशमुख गल्ली, अरुण शिंदे वाडा, अक्कलकोट, जि. सोलापूर ७२७६३७८७४७
५९९ कुलकर्णी शिल्पा संदीप फ्लॅट नं. १० अमरलता अपार्टमेंट, काडादी प्लॉटस, अंत्रोळीकर नगरच्या मागे, सोलापूर (२६०३३०३/२६००११०) ९८५०५७८४७४
६०० कुलकर्णी शुभदा पुरुषोत्तम १६०८/३ शोभानगर, सातरस्ता, सोलापूर ९४०५२३४४९४
६०१ कुलकर्णी शुभम प्रभाकर घर नं. १ मु. पो. शेजबाभुळगाव, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर ८००७५००४७२
६०२ कुलकर्णी शुभांगी श्रीकांत सी-६ महालक्ष्मी नगर, इंदिरानगरजवळ, विजापूर रोड सोलापूर
६०३ कुलकर्णी शेखर पंडितराव डी-६ मंगल रेसिडेन्सी फेज-१ आसरा, होटगी रोड, सोलापूर ९४२०६६३६५४
६०४ कुलकर्णी शैलजा दीपक प्लॉट नं. ३२५, न्यू सुनील नगर, अक्कलकोट रोड, एम. आय. डी. सी. सोलापूर
६०५ कुलकर्णी शैलजा सचिन ब्रह्मचैतन्य ५३/५४, जुना पुणे नाक्या जवळ, वसंत विहार, सोलापूर ९४२०६३३४४३
६०६ कुलकर्णी शोभा आनंदराव ३ वैष्णवी पार्क पेठे इंडस्ट्रीज समोर, होटगी रोड , सोलापूर
६०७ कुलकर्णी शोभा सुरेश श्रीराम १३ विकास नगर, सोलापूर ९८९०६३२०८५
६०८ कुलकर्णी श्रद्धा प्रसाद १२२९, मधला मारुती गल्ली, अक्कलकोट -
६०९ कुलकर्णी श्रीकांत अंबादास ६५४/१ दक्षिण कसबा, "टंकलेखन" चौपाड, सोलापूर २७२४८३९
६१० कुलकर्णी श्रीकांत गोविंदराव ७ नेहा अपार्टमेंट १२ सिव्हिल लाईन्स, विकास नगर, सोलापूर ९४२३०६८८४२
६११ कुलकर्णी श्रीकांत नारायण ८३ जुने संतोषनगर, "सांगाती सदन" जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४२३०६५९२५
६१२ कुलकर्णी श्रीकांत भगवान ब- ७२ इंदिरानगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९३७१६३६४९९
६१३ कुलकर्णी श्रीकांत भगवानराव ३४ जय महालक्ष्मी नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९८६०७५९५४३
६१४ कुलकर्णी श्रीकांत रामचंद्र ११६०, सांजा रोड, परशुराम कॉलनी, उस्मानाबाद - ४१३५०१ (८८५६८९७८७७) ९८९०३२४९७७
६१५ कुलकर्णी श्रीकांत विनायक सी-६ महालक्ष्मी नगर, इंदिरानगरजवळ, सोलापूर ९३२५४४७१७८
६१६ कुलकर्णी श्रीकांत हणमंत ५६० / ४५ दक्षिण सदर बझार , विनायक नगर सोलापूर
६१७ कुलकर्णी श्रीकृष्ण गोविंदराव "गोकुल" बी - ७०, आदित्य नगर, आर. टी. ओ. जवळ, विजापूर रोड, सोलापूर ९२२५५४२११७
६१८ कुलकर्णी श्रीनिवास पंडितराव ब्लॉक नं.३ मुग्धा अपार्टमेंट, विष्णुपुरी, बॉम्बे पार्कजवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४२००८९०२०
६१९ कुलकर्णी श्रीपाद गणेश सी- १५ प्रतीक्षा बंगलोज, लक्ष्मीपेठ, दमाणी नगर, , सोलापूर - ४१३००१ (७३८७६८१३९१ ) ९६२३४१२१४६
६२० कुलकर्णी श्रीपाद शंकरराव नागेश सदन अ-५८ कर्णिकनगर, सोलापूर ९५२७०३८२०२
६२१ कुलकर्णी श्रीराम जगन्नाथ ४ श्रीराम अपार्टमेंट, ४८६ दक्षिण कसबा, सोलापूर ८४२१८१६८१०
६२२ कुलकर्णी श्रीराम बाळकृष्ण २ क गोकुळ नगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९३७०४२१८५८
६२३ कुलकर्णी श्रेयस आनंद "सरस्वती" ५७८ दक्षिण कसबा, सोलापूर ८२७५४५७९६७
६२४ कुलकर्णी श्वेता अमित "समर्थकृपा" १०२९ जुनी पोलीस लाईन्स, मुरारजीपेठ, सोलापूर
६२५ कुलकर्णी संकेत हेमंत "शाश्वत" सिद्धिविनायक सोसायटी, गुरुकृपाजवळ, पंढरपूर, जि. सोलापूर - ९८६०८८२८५५ ९९७०१६११०१
६२६ कुलकर्णी संकेता श्रेयस "सरस्वती", ५७८, दक्षिण कसबा, पटवर्धन हॉस्पिटल जवळ, सोलापूर NA
६२७ कुलकर्णी संगीता उदय ६३ मीरा नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९९७०१७४९७६
६२८ कुलकर्णी संगीता विवेक "सावन" घर नं. ५ विकास नगर, होटगी नाका, सोलापूर ९४२०७५२१७४
६२९ कुलकर्णी संजय गजानन "लक्ष्मी" ११५ हत्तुरे नगर, शिवशाही, सोलापूर ९८२२८७८१२८
६३० कुलकर्णी संजय गोपाळ मु. पो. वेळापूर, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर ७८७५२१८५१३
६३१ कुलकर्णी संजय भीमराव ६२ ए नम्रता हौसिंग सोसायटी, नडगिरी पेट्रोल पंपा समोर, विजापूर रोड, सोलापूर ९६५७९४३४०९
६३२ कुलकर्णी संजय विश्वंभर फ्लॅट नं. ६ अभिनव अपार्टमेंट, ३४० दक्षिण सदर बझार, लष्कर, सोलापूर ९४२२६४७१७२
६३३ कुलकर्णी संजय श्रीनिवास मु. पो. अरण, ता. माढा, जि. सोलापूर - ४१३३०१ ९९७००३३९९६
६३४ कुलकर्णी संतोष प्रकाश सर्वे नं. १५०/१+२/१५१/१+२+३ प्लॉट नं. ४५, ४-१, गुरुछाया अपार्टमेंट, होटगी रोड, सागर गॅस गोडाऊन जवळ, मजरेवाडी, सोलापूर ९८५०९७८३२२
६३५ कुलकर्णी संतोष भास्कर ४५ टेलीग्राफ सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ९८८१७३६४२६
६३६ कुलकर्णी संदीप दत्तात्रय फ्लॅट नं. १० अमरलता अपार्टमेंट, काडादी प्लॉटस, अंत्रोळीकर नगरच्या मागे, सोलापूर (२६०३३०३/२६००११०) ९८२२२०३४५६
६३७ कुलकर्णी संदीप व्यंकटेश आर- १२८ अवंतीनगरी, जुना पुणेनाका, सोलापूर ९४२२०६५५९३
६३८ कुलकर्णी संध्या अवधूत मु. पो. करकंब, दत्त मंदीराजवळ, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर ७३९१९६९६८०
६३९ कुलकर्णी संध्या राजेंद्र ३/६ शोभा नगर, सातरस्ता, सोलापूर
६४० कुलकर्णी संध्या रामचंद्र फ्लॅट नं.४०३, सानवी, हाइट्स, राधाकृष्ण कॉलनी, वसंत विहार, सोलापूर ९४२३३९०४६०
६४१ कुलकर्णी संध्या शशिकांत फ्लॅट नं. ११ मधुमालती कॉम्प्लेक्स, ५३३ दक्षिण कसबा, सोलापूर ९४०३०४९२४८
६४२ कुलकर्णी संपदा सुनील रेल्वे लाईन्स, ब्लॉक नं. ८ यशोधन अपार्टमेंट, डफरीन चौक, सोलापूर २३१३०२५
६४३ कुलकर्णी संपदा हर्षल २४/१ मुरारजी पेठ, घर नं. ८ अ गोकुळ कॉलनी, सोलापूर
६४४ कुलकर्णी सचिन रमेश ५३/५४, "ब्रह्मचैतन्य बंगला", सर्वे नं. ४९८, वसंत विहार, जुना पुणे नाक्या जवळ, सोलापूर ७५८८६१०९३३
६४५ कुलकर्णी सतीश नारायण सी-८ ४३३ राजस्व नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ७७०९०००६८४
६४६ कुलकर्णी सतीश पांडूरंग द्वारा - श्री भिडे सी-५ भिडे कॉलनी, १४२ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९४२२४६१५७४
६४७ कुलकर्णी सतीश सीताराम ६७८ दक्षिण कसबा, चौपाड, सोलापूर ९४२२४५९०८७
६४८ कुलकर्णी समर्थ मधुकर प्लॉट नं. ८० मल्लिकार्जुन नगर, हत्तुरे नगर, विमानतळा समोर, होटगी रोड, सोलापूर ९९२२४२०८३८
६४९ कुलकर्णी समीर लक्ष्मण १७९ वैष्णवी नगर, सैफुल, विजापूर रोड, सोलापूर ९८८१३१२८२४
६५० कुलकर्णी सविता पांडूरंग "रसरंग" पूर्वाचल कॉलनी, टिकले नगर, पंचक कॅनॉल रोड, नाशिक - ४२२१०१ ९६६५५८९६४१
६५१ कुलकर्णी सविता विजयकुमार १, नवोदय पार्क मोहिते नगर जवळ , होटगी रोड, सोलापूर ९३७१६१५५३३
६५२ कुलकर्णी सविता स्वामीराव १२२९, मधला मारुती गल्ली, अक्कलकोट
६५३ कुलकर्णी साधना श्रीराम २ क गोकुळ नगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर
६५४ कुलकर्णी सारिका दिगंबर १२२९, मधला मारुती गल्ली, अक्कलकोट -
६५५ कुलकर्णी सीताराम नीलकंठराव ६७८ दक्षिण कसबा, चौपाड, सोलापूर २६२७५७२
६५६ कुलकर्णी सुजाता भरत दुर्वांकुर शिवाजी नगर, जुन्या पाण्याच्या टाकीजवळ, मु. पो. ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर
६५७ कुलकर्णी सुधाकर केशवराव अ/१२, सोलापूर मिल सहकारी ग्रहरचना संस्था मर्या. सोलापूर - ४१३००१ ९७६५३१९७८३
६५८ कुलकर्णी सुधीर नरसिंह २८ संकेत रेसिडेन्सी, सैफुल, विजापूर रोड, सोलापूर ४१३००८ ९८८१३२००२८
६५९ कुलकर्णी सुधीर वसंतराव २० वैष्णवी नगर, विजापूर रोड, सोलापूर
६६० कुलकर्णी सुधेंद्र भीमसेनराव अ - ३७८ सिंधुविहार कॉलनी, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९६०४६९६६८४
६६१ कुलकर्णी सुनिल विजय रेल्वे लाईन्स, ब्लॉक नं. ८ यशोधन अपार्टमेंट, डफरीन चौक, सोलापूर ९४२२०६७४९६
६६२ कुलकर्णी सुनीता गोपाळकृष्ण ६ अ सहयाद्री हौसिंग सोसायटी, विकास नगर जवळ, , सोलापूर २६००६२८
६६३ कुलकर्णी सुनीता सतीश ६७८ दक्षिण कसबा, चौपाड, सोलापूर ९०२८४१५६०३
६६४ कुलकर्णी सुनील विजय ए ५/१ लकी सोसायटी, विकास नगर जवळ, सोलापूर ९८५०५०३७६०
६६५ कुलकर्णी सुप्रिया भगवंत अ-१० सुंदर नगर अपार्टमेंट, निर्मिती रिक्षा स्टॉप समोर, सोलापूर २३०५९९०
६६६ कुलकर्णी सुप्रिया सुधीर प्लॉट नं. ३० वैष्णवी नगर, विजापूर रोड, सैफुल, सोलापूर ७७९८२२७२२२
६६७ कुलकर्णी सुभाष रामचंद्रराव "वेदा-शिष" एन-सीई-१/५८, सिडको न्यायालयीन हौसिंग सोसायटी, नवीन औरंगाबाद
६६८ कुलकर्णी सुभाष शंकर ७/३ "माद्री" खमितकर अपार्टमेंट, ४६/२ मुरारजीपेठ, सोलापूर २७२९२२७
६६९ कुलकर्णी सुभाष हणमंत ११७५ उत्तर कसबा, सोलापूर ९६८९२६९१८५
६७० कुलकर्णी सुरेखा नंदकुमार ६७८ दक्षिण कसबा, चौपाड, सोलापूर ७३५०३५६५८९
६७१ कुलकर्णी सुरेश हणमंतराव २-अ भगवंत सहकारी गृहनिर्माण, सो. आय टी आय समोर, सोलापूर ९४२१०७२७८०
६७२ कुलकर्णी सुलभा प्रकाश २४ झेलम, अमृत नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९९७५८७३३३४
६७३ कुलकर्णी सुवर्णा मिलिंद किल्ला भाग, मंगळवेढा, जि. सोलापूर
६७४ कुलकर्णी सुवर्णा सुधेंद्र अ - ३७८ सिंधुविहार कॉलनी, जुळे सोलापूर, सोलापूर ७७०९५९२६२८
६७५ कुलकर्णी सुषमा प्रशांत ८१ रेल्वे लाईन्स, यशोधन अपार्टमेंट, सोलापूर
६७६ कुलकर्णी सुहास नागेश फ्लॅट नं.१ नंदिनी अपार्टमेंट, दमाणी नगर, सोलापूर ९४२२४५७०७१
६७७ कुलकर्णी सोहम रवींद्र ७५, गंगाधर नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९५४५४३४३२३
६७८ कुलकर्णी स्मिता रमेश ३/१७ "श्रीकृष्ण" समर्थ नगर, सिव्हिल हॉस्पिटल मागे, सोलापूर ९४०३७७१४६८
६७९ कुलकर्णी स्मिता शरद ८-अ सैह्याद्री नगर, विकास नगरजवळ, सोलापूर २६०१४९४
६८० कुलकर्णी स्वरूपा सुबोध घर नं. ३ लक्ष्मी अपार्टमेंट, दक्षिण सदर बझार, लष्कर, सोलापूर ९९२२६७०४४९
६८१ कुलकर्णी स्वागत रवींद्र ४७५, गंगाधर नगर, जुळे सोलापूर ९५४५४३४३२३
६८२ कुलकर्णी स्वाती श्रीकृष्ण गोकुल बी-७०, आदित्य नगर, आर. टी. ओ. जवळ, विजापूर रोड, सोलापूर ८८४७७७९४६८
६८३ कुलकर्णी स्वाती सुधीर २८ संकेत रेसिडेन्सी, सैफुल, विजापूर रोड, सोलापूर ४१३००८
६८४ कुलकर्णी स्वामीराव व्यंकटेश १२२९, मधला मारुती गल्ली, अक्कलकोट -
६८५ कुलकर्णी हणमंत श्रीधर "मंगल" ए-२९ शेटे नगर, लक्ष्मी पेठ, सोलापूर ९५०३०१४०९७
६८६ कुलकर्णी हरिश्चंद्र बाळकृष्ण तुकाई दर्शन, सासवड रोड, फुरसुंगी - पुणे ९६८९९१६९६०
६८७ कुलकर्णी हरी गोपाळ बी-१४४ पेट्रो केमिकल टाऊनशिप, मु. पो. नागोठणे, जि. रायगड
६८८ कुलकर्णी हर्षल विलास २४/१ मुरारजी पेठ, घर नं. ८ अ गोकुळ कॉलनी, सोलापूर ९८५००९७४१२
६८९ कुलकर्णी हेमंत नारायण "शाश्वत" सिद्धिविनायक सोसायटी, गुरुकृपाजवळ, पंढरपूर, जि. सोलापूर - ९८६०८८२८५५ ९८६०८८२८५५
६९० कुलकर्णी हेमंत प्रभाकर नाथ निवारा, बी-२ बॉम्बे पार्कजवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९८५०२८०९९७
६९१ कुलकर्णी हेमलता गंगाधर पद्मावती कॉम्प्लेक्स साईसुपर मार्केट जवळ, सातरस्ता, सोलापूर (२३१२३३२) ९७६६२६८५२२
६९२ कुलकर्णी हेमा विजय १८३ वैष्णवी नगर, सैफुल, विजापूर रोड, सोलापूर ८२७५२७४६२४
६९३ कुसुरकर शिरीष गोपाळराव ८० नवीपेठ, श्रीनिवास कॉम्प्लेक्स, सोलापूर ९८९०४९१७४३
६९४ कुसुरकर संजीव प्रभाकर ८० अ नवी पेठ, मुक्ताई लॉज समोर, सोलापूर ९३२६७९३५४३
६९५ केळकर पुष्कर विजय "आशीर्वाद" किनारा हॉटेल शेजारी, होटगी रोड, सोलापूर २६००३६३
६९६ केळकर विजय कृष्णाजी "आशीर्वाद" किनारा हॉटेल शेजारी, होटगी रोड, सोलापूर ९४२२०३१६३९
६९७ केळकर सुवर्णा विजय "आशीर्वाद" किनारा हॉटेल शेजारी, होटगी रोड, सोलापूर
६९८ केळकर स्वप्ना पुष्कर "आशीर्वाद" किनारा हॉटेल शेजारी, होटगी रोड, सोलापूर
६९९ केसकर प्रकाश विठ्ठल १०० ब, आसरा हौसिंग सोसायटी, होटगीरोड, सोलापूर
७०० कोकणे प्रवीण पुरुषोत्तम गणेश बाग सोसायटी इमारत ३ ६ माणिकबाग, सिंहगड रोड, पुणे-५१
७०१ कोतकुंडे विद्याधर सतीश ४८३, दक्षिण कसबा, महालक्ष्मी दूध डेअरी समोर, सोलापूर ९७६४३५५०८४
७०२ कोहळे राजेंद्र रामचंद्र ४७ सहयोग हौसिंग सोसायटी, सुनिता नगर, वडगावंशेरी, पुणे - ४११०१४ ९०११०७८७२६
७०३ क्षिरसागर दत्तात्रय विठ्ठल ब्लॉक नं. डी-८, न्यू गांधी कॉलनी, एन. जी. मिल कंपाऊंड, मुरारजी पेठ, सोलापूर - ४१३००१ ९९२२४१६३४३
७०४ क्षिरसागर रघुनाथ विठ्ठल "गुरुकृपा" ५८७ ब दक्षिण कसबा, सोलापूर ९४२३०६७९७०
७०५ क्षीरसागर उषा रघुनाथ ५८७ ब दक्षिण कसबा, सोलापूर ९४०३०४३१९३
७०६ क्षीरसागर ओंकार रघुनाथ ५८७ ब दक्षिण कसबा, सोलापूर ९०२८५७५१७७
७०७ खंडेलवाल मदन गोपाल चंद्रकांत २०१ पश्चिम मंगळवार पेठ, सोलापूर ९४२२०६७०७५
७०८ खजिनदार अजित विठ्ठलराव ९२ अ सिध्देश्वर पेठ, सोलापूर ९४२१०२५३०६
७०९ खजिनदार अनंत विठ्ठलराव ९२ अ सिध्देश्वर पेठ, सोलापूर ९४२३५३७९१७
७१० खजिनदार राघवेंद्र कृष्णराव खजिनदार चाळ, ९२ अ, सिध्देश्वर पेठ, सोलापूर
७११ खटावकर रमेश श्रीनिवास १६२ /१९ अ रेल्वे लाईन्स, जवाहिर अपार्टमेंट, शांतीसागर मंगल कार्यालय जवळ, सोलापूर ९८२२९७९०६०
७१२ खमितकर रश्मी विवेक १४९ रेल्वे लाईन्स, चाटी अपार्टमेंट, डफरीन चौक, सोलापूर ९४२३०६७६६७
७१३ खाडिलकर भालचंद्र गंगाधर ५२९ दक्षिण कसबा, सोलापूर ९४२१९५४६३३
७१४ खाडिलकर मयुरेश भालचंद्र ५२९ दक्षिण कसबा, सोलापूर
७१५ खाडिलकर श्रीनिवास गंगाधर ४५३ दक्षिण कसबा, सुनील अपार्टमेंट, सोलापूर ९७३०४८०९८८
७१६ खाडिलकर श्रीराम गंगाधर ५२९ दक्षिण कसबा, सोलापूर २७२९६९७
७१७ खाडिलकर सुहासिनी श्रीनिवास ४५३ दक्षिण कसबा, सुनील अपार्टमेंट, सोलापूर
७१८ खासनीस माधव रामचंद्र वृंदावन पार्क गैबी पीर समोर, होटगी रोड, सोलापूर ८८८८५३७९११
७१९ खिस्ते राजेश रमेश खिस्ते गल्ली, गोविंदपुरा, पंढरपूर, जि. सोलापूर ७५८८३७५५८८
७२० खेडकर आरती निशिकांत ९/क मंजूषा सोसायटी, विकास नगर, होटगी रोड, सोलापूर ९१७५६४०५८२
७२१ खेडकर निशिकांत अनंत ९/क मंजूषा सोसायटी, विकास नगर, होटगी रोड, सोलापूर ८३९०८३७०७९
७२२ गलगली बिंदू गोपाळ १०/५ विद्यानगर, उत्तर सदर बझार, सोलापूर ९३७०४२२३७३
७२३ गवई गीता गोविंद १२९४ उत्तर कसबा, सोलापूर
७२४ गवई गोविंद दिनकर १२९४ उत्तर कसबा, देशपांडे गल्ली, सोलापूर ९८५००७७०६७
७२५ गवई व्यंकटेश अनंतराव १, विश्राम हौ. सोसायटी, भगतसिंग मार्केट, गणपती मंदीराजवळ, सोलापूर ९७६६३१८५१४
७२६ गवई श्रीरंग गोविंद १२९४ उत्तर कसबा, सोलापूर ९५०३६०६०७०
७२७ गवई श्रीवत्स गोविंद १२९४ उत्तर कसबा, सोलापूर २६२२२२९
७२८ गवई सिंहराज दिनकर १२६१ उत्तर कसबा, सोलापूर ९४२२४५८०१३
७२९ गवई सुरेखा सिंहराज १२६१ उत्तर कसबा, सोलापूर
७३० गाडगीळ संजय विनायक २/६ प्रिती संगम हौसिंग सोसायटी, ललिता निवास, सातरस्ता, सोलापूर ९०९६२४९५०४
७३१ गाडगीळ सानिका संजय २/६ प्रिती संगम हौसिंग सोसायटी, ललिता निवास, सातरस्ता, सोलापूर ९०९६२४९५०४
७३२ गाताडे क्षितिजा विजयकुमार ५१९ दक्षिण कसबा, देशपांडे कॉम्प्लेक्स, सोलापूर २७२१०७०
७३३ गानू हेमंत भार्गव एफ ७ श्री शंकर नगरी को. ऑप. सो., पौंडरोड, कोथरूड, पुणे - ४११३०८ ९६७३९२१५१६
७३४ गुंजोटीकर मीना शंतनू ४/१३ विद्यानगर, उत्तर सदर बझार, सोलापूर
७३५ गुंजोटीकर शंतनू अनिल ४/१३ विद्यानगर, उत्तर सदर बझार, सोलापूर
७३६ गुणे सुहास सुरेश क/९७ गोकुळनगर, सिध्देश्वर दूध डेअरी समोर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९०९६०७०२०७
७३७ गुणे स्नेहल सुहास क/९७ गोकुळनगर, सिध्देश्वर दूध डेअरी समोर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९०९६२६५५३४
७३८ गोकाक विलास गुंडेवार ९ ब विजय सोसायटी आय. टी. आय. जवळ, विजापूर रोड, सोलापूर २३४१५२२
७३९ गोकाक स्मिता विलास ९ ब विजय सोसायटी आय. टी. आय. जवळ, विजापूर रोड, सोलापूर
७४० गोखले प्रसन्न विनायक विनायक टॉवर, ४१९ उत्तर कसबा, सोलापूर ८६९८७९६४३२
७४१ गोखले शशिकांत दामोदर कमला ४/३९ विद्यानगर, उत्तर सदर बझार, सोलापूर ९८५०७१६५९६
७४२ गोगटे मधुरा रामकृष्ण ११४/१० मुरारजी पेठ, सोलापूर ९४२०२६९७४१
७४३ गोगटे रामकृष्ण श्रीपाद ११४/१० मुरारजी पेठ, सोलापूर ९४२००८९५९९
७४४ गोडबोले गोपाळ राजाराम १ सिद्धार्थ रेसिडेन्सी १६५ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९९२२२६१३३३
७४५ गोडबोले धनंजय हरी ८३८९/२ बी रेल्वे लाईन्स, "स्वरूप" सोलापूर - ४१३००१ ९९२२२२५८००
७४६ गोडबोले प्रियवंदा हरी ८३/२ ब रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९८२२६१०८७८
७४७ गोडबोले रुचिरा धनंजय "स्वरूप" ८३८९/२ब रेल्वे लाईन्स, सोलापूर - ४१३००१
७४८ गोडबोले वसुंधरा श्रीकृष्ण ७ नवी पेठ, सोलापूर
७४९ गोडबोले श्रीकृष्ण एकनाथ ७ नवी पेठ, सोलापूर
७५० गोडबोले हरी एकनाथ ८३/२ ब रेल्वे लाईन्स, सोलापूर
७५१ गोडसे कणाद विश्वास फ्लॅट क्र. १०५ सिद्धी मिनार अपार्टमेंट, महादेवपुरा, अनुग्रह लेआऊट समोर, बंगळूरू - ४८ ८९०४०५५२३६
७५२ गोडसे गौरी कणाद फ्लॅट क्र. १०५ सिद्धी मिनार अपार्टमेंट, महादेवपुरा, अनुग्रह लेआऊट समोर, बंगळूरू - ४८ ९५९५२०२०८८
७५३ गोवईकर उमाकांत शंकर ३९/१२ रेल्वे लाईन्स, सर्वमंगला अपार्टमेंट, सेंट जोसेफ हायस्कूल जवळ, सोलापूर ९२२६८११५७७
७५४ गोवित्रीकर प्रमिला दत्तात्रय आर-बी-१/११८ निर्मिती विहार, विजापूर रोड, सोलापूर
७५५ गोवित्रीकर राहूल दत्तात्रय आर-बी-१/११८ निर्मिती विहार, विजापूर रोड, सोलापूर ९५५२८३७८४२
७५६ गोसावी अमृता अविनाश ब्लॉक नं.२ विकास नगर, होटगी रोड, सोलापूर ९४२२०६२९५६
७५७ गोसावी अविनाश श्रीपाद ब्लॉक नं.२ विकास नगर, होटगी रोड, सोलापूर ९५२७६८०१८०
७५८ गोसावी पायल श्रीकृष्ण ब्लॉक नं.२ विकास नगर, होटगी रोड, सोलापूर
७५९ गोसावी श्रीकृष्ण अविनाश ब्लॉक नं.२ विकास नगर, होटगी रोड, सोलापूर ७७७४०४२७४७
७६० घटे अजय अंबादास ५२४ दक्षिण कसबा, जुने राम मंदिराजवळ सोलापूर ९४२२३७०५३८
७६१ चंपक मानसी रितेश ३० "पुष्कर" नरसिंहनगर, जुळे सोलापूर ९४२०५४५३९०
७६२ चंपक रितेश पुरुषोत्तम ४०२ समृद्धी हेरीटेज, लोकप्रिया हॉटेल जवळ, सोलापूर
७६३ चकोत सुनीता राजू १२ शत्रुघ्न गणेश बिल्डर्स, होटगी रोड, सोलापूर ९९६०८०२५०३
७६४ चक्रदेव नेहा नीलकंठ ब्लॉक नं. ३, संध्या अपार्टमेंट, होटगी रोड, "निसर्ग विहार, सोलापूर - ४१३००३ ९४२२०६६९३१
७६५ चपळगावंकर लक्ष्मीकांत दत्तात्रय एल-२२ सुंदरम नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९८९०६६९९५४
७६६ चपळगावंकर शाम दत्तात्रय एल-२२ सुंदरम नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२०७१९७१८
७६७ चपळगावंकर श्रीकांत दत्तात्रय एल-२२ सुंदरम नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२३३२६५४९
७६८ चाटी मीनाताई सूर्यकांत १४९ रेल्वे लाईन्स, चाटी अपार्टमेंट, सोलापूर ९४२३५९०८१३
७६९ चाटी विठ्ठल लक्ष्मण जी-३ ओंकार अपार्टमेंट, गैबीपीर, होटगीरोड, सोलापूर ९८९०३३४४५५
७७० चाटी सुनील माधव "पोर्ट ओ रेफ्यूज" वीर सावरकर नगर, गंगापूर रोड, नाशिक - ४२२०१३
७७१ चाफेकर उमाकांत कमलाकर ३४८ दक्षिण कसबा, सोलापूर ९८५०९७७४३९
७७२ चावरे मार्तंड लक्ष्मण सोनाली अपार्टमेंट, ११ रेल्वे लाईन्स, करुर वैश बँकेच्या शेजारी, सोलापूर ९४२३५९२८८४
७७३ चिंचोळकर हेमा शंकरराव २६ नवी पेठ, "नारायण सदन" सोलापूर ९८२२३३८००८
७७४ चिटणीस तेजस धनंजय डी ६०४ पर्पल कॅसल, चैत्रबन, बिबेवाडी, पुणे, ४०००३७ ९५४५४५१७६५
७७५ चिटणीस श्रुती तेजस डी ६०४ पर्पल कॅसल, चैत्रबन, बिबेवाडी, पुणे, ४०००३७
७७६ चितळे किरण सुधांशु १६५ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर - ४१३००१ -
७७७ चितळे सुधांशु विनायक १६५ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर - ४१३००१ -
७७८ चौधरी अरविंद अंबादास १०८ अ चैतन्य, भागवतनगर, विजापूर रोड, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४२२०६६९५९
७७९ जतकर नागेश हरीभाऊ ५२८ दक्षिण कसबा, १६ सुप्रतिम कॉम्प्लेक्स, सोलापूर ८०८७८६१९९९
७८० जतकर नेहा नागेश ५२८ दक्षिण कसबा, १६ सुप्रतिम कॉम्प्लेक्स, सोलापूर ८२३७८३६३४७
७८१ जतकर विश्वास पुरुषोत्तम एच २ विद्याविहार पंखाविहिरी जवळ, सोलापूर ९०११९०४०६५
७८२ जतकर वैशाली विश्वास एच २ विद्याविहार पंखाविहिरी जवळ, सोलापूर ९७६६१४५१४२
७८३ जतकर श्रीपाद दत्तात्रय ३५१ दक्षिण कसबा, सोलापूर ८८०५६५९०९९
७८४ जतकर हरिभाऊ दत्तात्रय "कमलाक्षी" ५२८ दक्षिण कसबा, सोलापूर ९३२६७८५२४८
७८५ जवळगेकर रवींद्रनाथ राघवेंद्र ४५ लक्ष्मीविष्णु सोसायटी, कुमठा नाका, सोलापूर ९४२००८८४१४
७८६ जवळगेकर विजय रवींद्रनाथ ४५ लक्ष्मी विष्णु, सोसायटी, कुमठा नाका, सोलापूर ९४२२०६६३०४
७८७ जहागिरदार जयतीर्थ वासुदेव १३४, मार्कंडेय नगर, कुमठा नाका, सोलापूर - ४१३००३ ९४२२६५११५४
७८८ जहागिरदार रमाकांत उर्फ रमेश श्रीधर २९ चैतन्य नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२२०६६१३८
७८९ जहागिरदार सुचिता जयतीर्थ १३४, मार्कंडेय नगर, कुमठा नाका, सोलापूर - ४१३००३
७९० जाखलेकर प्रशांत प्रभाकर १४७/२ रेल्वे लाईन्स, धनशीला को. ऑ. हौसिंग सोसायटी, जुन्या आर. टी. ओ. ऑफिस जवळ, सोलापूर - ४१०३३१ (२३१९६८६) ९३७०४०४६००
७९१ जेऊरकर अजित बळवंत ६१७ दक्षिण कसबा, चौपाड, सोलापूर ९८२२७९२१०९
७९२ जोग गौरी यतीन हेवन अपार्टमेंट, ५३ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९६२३१३१३९९
७९३ जोग यतीन गोपालकृष्ण ५३ रेल्वे लाईन्स, हेव्हन अपार्टमेंट, सोलापूर ९८५०८३१६१३
७९४ जोग सचिन गोपाळकृष्ण २७६/१ प्लॉट क्र. ६५ "स्यमंतक" होटगी रोड, सोलापूर ९८६००४७११३
७९५ जोग सीमा सचिन २७६/१ प्लॉट क्र. ६५ "स्यमंतक" होटगी रोड, सोलापूर ९९६०२४७४७१
७९६ जोग सुमन गोपाळकृष्ण २७६/१ प्लॉट क्र. ६५ "स्यमंतक" होटगी रोड, सोलापूर ९५०३८७४४३५
७९७ जोशी आसावरी नारायण बी-८४ द्वारका नगरी, विजापूर रोड, मनोरमा बँकेजवळ, सोलापूर (२२२३४५७) ९३७०८९७२७८
७९८ जोशी अतुल वसंत फ्लॅट नं. ९ सिंदगी कॉम्प्लेक्स, जुना एप्लॉयमेंट चौक, सोलापूर ९८२३११०९३६
७९९ जोशी अनंत राधाकृष्ण ११७९ उत्तर कसबा, श्रीवल्लभ अपार्टमेंट, सोलापूर ९८९०४४३०३५
८०० जोशी अनिता सुधांशू १३ वंडरलँड अपार्टमेंट, ५६ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९४२३०६९२४५
८०१ जोशी अनिल माधव १ सी आरुष अपार्टमेंट, वीरशैव नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९०११०४९०११
८०२ जोशी अनुजा अतुल फ्लॅट नं. ९ सिंदगी कॉम्प्लेक्स, जुना एप्लॉयमेंट चौक, सोलापूर ९४०४६९१४२९
८०३ जोशी अपर्णा अनंत १३० शिवगंगा नगर, भाग - २ जुळे सोलापूर, सोलापूर ७७७४००८१३२
८०४ जोशी अभय विजयराव "मनोरथ" प्लॉट नं. १७ उज्ज्वल हौ. सो. खमितकर अपार्टमेंट जवळ, मुरारजी पेठ, सोलापूर
८०५ जोशी अभय विजयराव मनोरथ उज्वल हौसिंग सोसायटी, मुरारजी पेठ, सोलापूर ८२७५२०६७८२
८०६ जोशी अमोल अरुण "अरुणोदय" वीरशैव नगर, भारती विद्यापीठा समोर, सोलापूर ९३७०४२७४७७
८०७ जोशी अरुण दिगंबर "अरुणोदय" वीरशैव नगर, भारती विद्यापीठा समोर, सोलापूर ९४२२०६८३८६
८०८ जोशी अश्विनी प्रमोद (शाम) गणेश बिल्डर्स नं. ३ मजरेवाडी, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४२०३५६३४२
८०९ जोशी आनंद शशिकांत बी-८/१ पोस्टल कॉलनी, होटगी रोड,, सोलापूर (२६०६३६१) ९४२२०६७३३३
८१० जोशी उदय श्रीधरराव ब्राह्मण गल्ली, महादेव मंदीर समोर, गुंजोटी, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबद (धाराशिव) (९६८९२७०५३२) ९४२०७७०२०१
८११ जोशी एकनाथ भालचंद्र सी-३५ आदित्य नगर, विजापूर रोड, सोलापूर
८१२ जोशी कविता वामन उत्तर कसबा, जोशी गल्ली, जुने विठ्ठल मंदीर, सोलापूर ९१५८२६३४३४
८१३ जोशी कृष्णात विश्वनाथ सराफ गल्ली, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९९२३३३३३९१
८१४ जोशी गंगाधर भास्कर ई-१० प्रियदर्शनी अपार्टमेंट, साई सुपर मार्केट जवळ, दमाणीनगर, मरिआई चौक, सोलापूर ९६२३०८०६४९
८१५ जोशी गजानन बळवंतराव ४ मनुस्मृती सावली अपार्टमेंट ३९४ लक्ष्मीपेठ, दमाणीनगर, सोलापूर ९४२१०६५७०२
८१६ जोशी गिरीश मोहन ब्लॉक नं. १ बेन्नूर नगर, नवीन आर टी ओ जवळ, विजापूर रोड, सोलापूर ९६५७२१४९०९
८१७ जोशी गुरुराज नरसिंह ९ अ सह्याद्री नगर, विकास नगर जवळ, सोलापूर ९९२२१८५२६९
८१८ जोशी गोपाळ विनायक ६०२/१अ कसबा पेठ, धनगर गल्ली, बार्शी, जि. सोलापूर - ४१३४११ (२१८४-२२९८७८) ९७६७१६१९४६
८१९ जोशी गोवर्धन नरहरी १२३/५ काडादी चाळ, रेल्वेस्टेशन जवळ, सोलापूर - ४१३००१ ९४२२३२१८७६
८२० जोशी चंद्रकांत दत्तात्रय ११७५ उत्तर कसबा, कामतीकर वाडा, सोलापूर ८२७५४५७९७०
८२१ जोशी चिंतामणी दत्तात्रय फ्लॅट नं. ४०२ पंचरत्न टॉवर्स, मंत्री पार्कजवळ, कोथरूड, पुणे ९४२०५६०८२७
८२२ जोशी दत्तात्रय चंद्रकांत "सरस्वती" ५७८ दक्षिण कसबा, सोलापूर ९४२३३३०४०१
८२३ जोशी दत्तात्रय वामनराव १७ कृषीनगर, सिव्हिल लाईन्स, सोलापूर - ४१३००३ ९९७५८७३३१४
८२४ जोशी दिवाकर हरीभाऊ ४७०, दक्षिण कसबा, सोलापूर ९३०९५३०३०५
८२५ जोशी दुर्गा गंगाधर ई-१० प्रियदर्शनी अपार्टमेंट, साई सुपर मार्केट जवळ, दमाणीनगर, मरिआई चौक, सोलापूर
८२६ जोशी धनंजय वसंत ३३ लक्ष्मी विष्णू सोसायटी, कुमठा नाका, सोलापूर ९४२००८९३४५
८२७ जोशी नंदा विवेक प्लॉट नं. ४ अ- २ सुविधा ज्ञानगंगा सोसायटी, तुकाई नगर, वडगाव बुद्रुक, पुणे - ४१ ९८८१०३१११८
८२८ जोशी नारायण श्रीनिवास बी-८४ द्वारका नगरी, विजापूर रोड, मनोरमा बँकेजवळ, सोलापूर (२२२३४५७) ९४२३८२०१८९
८२९ जोशी नारायण सुनील शिवरत्न नगर, भक्ती मार्ग, पंढरपूर, जि. सोलापूर
८३० जोशी निलेश सखाराम ८८ अ इंदिरा नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२१०४७५४७
८३१ जोशी नीता दत्तात्रय "सरस्वती" ५७८ दक्षिण कसबा, सोलापूर
८३२ जोशी प्रकाश कृष्णाजी "आशीर्वाद" १५७/२ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९४२२४५७५०६
८३३ जोशी प्रणव सुधांशू १३ वंडरलँड अपार्टमेंट, ५६ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर
८३४ जोशी प्रतिमा सुरेंद्र २२४/१९ सिव्हिल लाईन्स, लिटील फ्लॉवर शाळेजवळ, सोलापूर २३१२२४२
८३५ जोशी प्रथमेश प्रदीप ८४ नवीपेठ, सोलापूर ७८७५६२८३०५
८३६ जोशी प्रथमेश भालचंद्र २६ नवी पेठ, "नारायण सदन" सोलापूर ९८९०२५५५०६
८३७ जोशी प्रमोद (शाम) मधुकर गणेश बिल्डर्स नं. ३ मजरेवाडी, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४२३५२६८०९
८३८ जोशी प्रमोद वसंत "मैत्रेय" २६ विकास नगर, होटगी रोड, सोलापूर ९८२२०७२५२०
८३९ जोशी प्रवीण प्रकाश मु. पो. वाळूज, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर - ४१३२२२ ९७६७३३८११२
८४० जोशी प्रियांका प्रथमेश २६ नवी पेठ, "नारायण सदन" सोलापूर ८८८८३१४००३
८४१ जोशी भालचंद्र प्रल्हाद २६ नवी पेठ, "नारायण सदन" सोलापूर ८३०८२२९१९९
८४२ जोशी मंगला भालचंद्र २६ नवी पेठ, "नारायण सदन" सोलापूर ९८२२८८०९९८
८४३ जोशी मकरंद काशिनाथ ५६७ उत्तर कसबा, नक्षत्र अपार्टमेंट, सोलापूर ९८९०७७००२९
८४४ जोशी मधुसूदन रामचंद्र ४/९३ उत्तर सदर बझार, विद्यानगर, सोलापूर
८४५ जोशी मानसी रामचंद्र ५२८ दक्षिण कसबा, १६ सुप्रतिम अपार्टमेंट, सोलापूर ९४०४१९३३१७
८४६ जोशी योगेश सुभाष द्वारा - प्रभाकर देगांवकर, ८५६ उत्तर कसबा, सोलापूर - ४१३००७ ९८९०९१४९४७
८४७ जोशी योजनगंधा योगेश द्वारा - प्रभाकर देगांवकर, ८५६ उत्तर कसबा, सोलापूर - ४१३००७ ८२०८३९४२४२
८४८ जोशी रंगनाथ रमाकांत २१० दक्षिण कसबा, लक्ष्मीमार्केट जवळ, सोलापूर ९४२२५७६५८८
८४९ जोशी रघुनाथ दामोदर "चंद्रप्रभा" समर्थ नगर ३/२४ उत्तर सदर बझार, सोलापूर २३१०२२७
८५० जोशी रजनी राजकुमार मु. पो. नरखेड ता. मोहोळ, जि. सोलापूर ९८५०१९४११६
८५१ जोशी रवींद्र श्रीरंग ४ अ ओंकार सोसायटी, मजरेवाडी, सोलापूर ९०७५३१२७६१
८५२ जोशी राघवेंद्र चंद्रकांत गणेश बिल्डर, रुबी नगर, स्कीम नं. ३१२, सोलापूर ९७६६३२६४७९
८५३ जोशी राजकुमार बापूराव मु. पो. नरखेड ता. मोहोळ, जि. सोलापूर
८५४ जोशी राजेंद्र देविदास ४ ब क्रांतीनगर, छत्रपती रंगभवन जवळ, सोलापूर
८५५ जोशी रामचंद्र मधुकर मु. पो. कासेगाव, ता. दक्षिण सोलापूर ९४२२३७७९९२
८५६ जोशी वंदन अविनाश "चंद्रप्रभा" ३/९६ समर्थनगर, उत्तर सदर बझार, सोलापूर ९९७०३२५६२६
८५७ जोशी वर्षा रामचंद्र घ. नं. ५२४ सुप्रतिम अपार्टमेंट, ब्लॉक नं. १५, दक्षिण कसबा, सोलापूर ९४०४१९३३१८
८५८ जोशी वामन चंद्रकांत उत्तर कसबा, जोशी गल्ली, जुने विठ्ठल मंदीर, सोलापूर
८५९ जोशी विनय दिगंबर ३८ सिद्धजीन हौसिंग सोसायटी, २७ नं. शाळेच्या मागे, सोलापूर ९८२२३३४८२४
८६० जोशी विनायक मोरेश्वर ५७९ उत्तर कसबा, केयूर अपार्टमेंट, सोलापूर ९४२२०६५६८१
८६१ जोशी विलास श्रीनिवास ब्लॉक नं. १७, यशश्री अपार्टमेंट, ९३९, उत्तर सदर बझार, भगतसिंग मार्केट जवळ, सोलापूर-४१३००३ ९४२०४९०४७६
८६२ जोशी विवेक वामन प्लॉट नं. ४ अ- २ सुविधा ज्ञानगंगा सोसायटी, तुकाई नगर, वडगाव बुद्रुक, पुणे - ४१ ९८२२२६०४१६
८६३ जोशी वेदिका कृष्णात सराफ गल्ली, मंगळवेढा, जि. सोलापूर
८६४ जोशी वैदेही देवदत्त ९७/८ "लक्ष्मी-गोविंद" नवी पेठ, सोलापूर
८६५ जोशी वैशाली संजय ७४ ब अंत्रोळीकर नगर, होटगी रोड, सोलापूर २६०१५९४
८६६ जोशी शंतनू एकनाथ सी-३५ आदित्य नगर, विजापूर रोड, सोलापूर
८६७ जोशी शारदा सुनील प्लॉट नं. ६५, वीरशैव नगर, "कृष्ण-कुंज, फ्लॅट नं. १०२, जुळे सोलापूर ९८९०७९६५४५
८६८ जोशी शिरीष पांडूरंग ८ विष्णुप्रिया अपार्टमेंट, एस. टी. कॉलनी, विजापूर रोड, सोलापूर ९७६३५८४७८७
८६९ जोशी शिल्पा आनंद बी-८/१ पोस्टल कॉलनी, होटगी रोड,, सोलापूर (२६०६३६१) ९४२३५८९३३३
८७० जोशी शैलेंद्र भगवान घर नं. ११७० उ. क. जुने विठ्ठल मंदिराजवळ, सोलापूर - ४१३००७ ९९२१६९८३७४
८७१ जोशी श्रवण एकनाथ सी-३५ आदित्य नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९३७०४१३२५१
८७२ जोशी श्रीकांत महादेव "ओंकार" १२ एल. व्ही. कॉलनी, सोलापूर
८७३ जोशी संजय बाळकृष्ण ७४ ब अंत्रोळीकर नगर, होटगी रोड, सोलापूर ९८९०६११८२४
८७४ जोशी संजीवनी विलास ब्लॉक नं. १७, यशश्री अपार्टमेंट, ९३९, उत्तर सदर बझार, आदर्श नगर, भगतसिंग मार्केट जवळ, सोलापूर ९४२०७२०८८४
८७५ जोशी संतोष रामभाऊ ११६१, कसबा पेठ, बार्शी, जि. सोलापूर ९८२२९९७६८०
८७६ जोशी संध्या गुरुराज ९ अ सह्याद्री नगर, विकास नगर जवळ, सोलापूर ९९०८७८०४३८
८७७ जोशी संपदा संदीप आय - ३२५, रेणूका नगर, जुळे सोलापूर ९६०४०२९४६३
८७८ जोशी सरोज सुनील शिवरत्न नगर, भक्ती मार्ग, पंढरपूर, जि. सोलापूर
८७९ जोशी सुधांशू गंगाधर १३ वंडरलँड अपार्टमेंट, ५६ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९४२२०६६७४५
८८० जोशी सुनील व्यंकटेश शिवरत्न नगर, भक्ती मार्ग, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९९७०५२३८८८
८८१ जोशी सुनील शरद २२४/१९ सिव्हिल लाईन्स, लिटील फ्लॉवर शाळेजवळ, सोलापूर २७२६१६३
८८२ जोशी सुनील सुरेश "सावली" प्लॉट नं. ५५/५६ सर्वसुखी नगर, मोरया मंदिराजवळ, सोलापूर ९९६००२४७८५
८८३ जोशी सुनील हरिभाऊ प्लॉट नं. ६५, वीरशैव नगर, "कृष्ण-कुंज, फ्लॅट नं. १०२, जुळे सोलापूर ९८९०७९६५४५
८८४ जोशी सुरेंद्र शरद २२४/१९ सिव्हिल लाईन्स, लिटील फ्लॉवर शाळेजवळ, सोलापूर २७२६१६३
८८५ जोशी सुरेखा सुरेश किल्ला भाग, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९३७२२२६०५९
८८६ जोशी सुरेश दीनानाथ किल्ला भाग, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९९२३९०८५३९
८८७ जोशी सुहास सूर्यकांत नक्षत्र ए/१३ कोणार्क नगर, सोलापूर ९४२३०६६६३२
८८८ जोशी स्मिता एकनाथ सी-३५ आदित्य नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९३७०४१३२५१
८८९ जोशी स्वप्नाली प्रमोद "मैत्रेय" २६ विकास नगर, होटगी रोड, सोलापूर ९८५०९७८७५७
८९० जोशी स्वाती सुहास "नक्षत्र" ए/१३ कोणार्क नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर
८९१ झणकर सुहास गोपाळकृष्ण एस-४ माणिकचंद अपार्टमेंट, गांधी नगर, सोलापूर ९४२२०६९४५७
८९२ झांबरे अरुण काशिनाथ मु. पो. टाकळीसिकंदर, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर ८६०५३४५५५६
८९३ झानपुरे प्रवीण विठ्ठल ए-५३२/३३ आदित्यनगर, विजापूररोड, सोलापूर ९४२१३६०२०६
८९४ झेंडे शुभांगी शिवाजी २३ मुक्तेश्वर हौसिंग सोसायटी, ज्ञानेश्वर नगर जवळ, सोलापूर ९८२३४४३९४९
८९५ टल्लू गजानन ज्ञानेश्वर घर नं. ११५४ घोंगडे गल्ली, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९०११५६६२७२
८९६ टल्लू गौरी गजानन घर नं. ११५४ घोंगडे गल्ली, पंढरपूर, जि. सोलापूर ७३८५०४७५५०
८९७ टल्लू श्यामला पंडीत घर नं. ११५४ घोंगडे गल्ली, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९५२७४३७३५६
८९८ टल्लू श्रीकांत ज्ञानेश्वर घर नं. ११५४ घोंगडे गल्ली, पंढरपूर, जि. सोलापूर ७९७२१४५०७७
८९९ टाकळीकर शोभा हणमंत ४० ब्रह्मचैतन्य नगर, आर टी ओ जवळ, विजापूर रोड, सोलापूर ८४८४०६४९१६
९०० टाकळीकर हणमंत भगवंतराव ४० ब्रह्मचैतन्य नगर, आर टी ओ जवळ, विजापूर रोड, सोलापूर ७३८५७००६५८
९०१ टेकमाळकर संजीव शामराव प्लॉट नं. १० सिंगी कॉम्प्लेक्स, दक्षिण सदर बझार, सोलापूर (९५५२०५४७४३) ९०२१३१११२१
९०२ ठोंबरे अनुजा दत्तात्रय मु. पो. पिंपळनेर, ता. माढा. जि. सोलापूर ९९६०३४४३६९
९०३ ठोंबरे अनुराधा मोहन ७३०/२१५६ सिध्देश्वर नगर, कासारवाडी रोड, बार्शी, जि. सोलापूर ९४२०६६०८४९
९०४ ठोंबरे अमित मोहन "आशीर्वाद" निवास, सिध्देश्वर नगर, कासारवाडी रोड, बार्शी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर - ४१३४०१ (८७८८९३३७१८) ७५८८६१०३१०
९०५ ठोंबरे दत्तात्रय पांडूरंग एल-११ सी ५/ २४/४ द्वारकानगर, हुडको, औरंगाबाद
९०६ ठोंबरे मोहन पांडूरंग "आशीर्वाद" ७३०/२/५६ सिध्देश्वर नगर, कासारवाडी रोड, बार्शी, जि. सोलापूर
९०७ डंके गजानन शंकर ८ अंत्रोळीकर नगर, नं. २ होटगी रोड, सोलापूर
९०८ डंके पूर्वा मयुरेश "आनंदी भुवन" ५६०/१० सोलापूर को-ऑप-हौ. सो. सातरस्ता, सोलापूर ९९६०५६५८२६
९०९ डंके प्रसाद दत्तात्रय मु. पो. आष्टी, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर ९६५७६१५७५८
९१० डंके मयुरेश उमाकांत "आनंदी भुवन" ५६०/१० सोलापूर को-ऑप-हौ. सो. सातरस्ता, सोलापूर ९९७०८३२९१५
९११ डंके संजीवनी गजानन ८ अंत्रोळीकर नगर, नं. २ होटगी रोड, सोलापूर ९८६०३१८४०३
९१२ ढोनसळे दत्तात्रय पद्माकर ५४२ दक्षिण कसबा, वल्लभ अपार्टमेंट, , सोलापूर ९८२२०२३३६३
९१३ ढोनसळे वैशाली दत्तात्रय ५४२ दक्षिण कसबा, गंगाधर स्मृती, सोलापूर ९४२३५९०९३०
९१४ तगारे राजेंद्र शशिकांत ५/३ आयकर नगर, रंगभवन मागे, सोलापूर २३११३५३
९१५ तडवळकर अभिषेक सुधीर ३९ राघवेंद्र नगर, होटगी रोड, मजरेवाडी, सोलापूर २६००६६५
९१६ तडवळकर प्रतिक रामचंद्र ६२२ शुक्रवार पेठ, रमा अपार्टमेंट ब्लॉक नं. ९ सोलापूर ( २६२०१११) ९५०३६६००९९
९१७ तडवळकर यशश्री रामचंद्र ६२२ शुक्रवार पेठ, रमा अपार्टमेंट ब्लॉक नं. ९ सोलापूर ( २६२०१११) ९५०३३६०९१५
९१८ तडवळकर रामचंद्र दत्तात्रय ६२२ शुक्रवार पेठ, सोलापूर ७५८८६१०७३३
९१९ तडवळकर रोहिणी रामचंद्र ६२२ शुक्रवार पेठ, सोलापूर ९८५०९८३००६
९२० तडवळकर समीर श्रीकांत ६२२ शुक्रवार पेठ, रमा अपार्टमेंट, ब्लॉक नं. ४ सोलापूर ९९६०७२५०७०
९२१ तडवळकर सुधीर लक्ष्मणराव ३९ राघवेंद्र नगर, मजरेवाडी, होटगीरोड, सोलापूर ९४२३०६८५६५
९२२ तडवळकर स्वाती सुधीर ३९ राघवेंद्र नगर, मजरेवाडी, होटगीरोड, सोलापूर
९२३ तांबेकर अरुणा नंदकुमार "वेद बंगला" कॉर्पोरेशन जवळ, डफरीन चौक, सोलापूर २.६२१५३E+०६
९२४ तांबेकर कल्पेश नंदकुमार "वेद" ४२ रेल्वे लाईन्स, एल. आय. सी. ऑफिस समोर, डफरीन चौक, सोलापूर ९८२२१९०९८२
९२५ तांबेकर कौस्तुभ नंदकुमार २२/ए कार्पोरेशन कॉलनी, "सम्यक" बंगला, सोलापूर (२३१५५१०) ९८५०२७९९१०
९२६ तांबेकर दीप्ती कल्पेश "वेद" ४२ रेल्वे लाईन्स, एल. आय. सी. ऑफिस समोर, डफरीन चौक, सोलापूर ९८५०६६८१२३
९२७ तांबेकर सायली कौस्तुभ २२/ए कार्पोरेशन कॉलनी, "सम्यक" बंगला, सोलापूर
९२८ तांबोरे मनोज नागनाथ टाकळी रोड, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९९२१४७६३४७
९२९ तांबोळकर भारत विठ्ठल ४ यशवंत निवास, मुक्तीनगर, जनता बँक कॉलनी समोर, सैफुल, विजापूर रोड, सोलापूर - ४ (९४२२०६८४१४) २३०५४१८ ९४२३०६६६९९
९३० तांबोळकर रजनीगंधा रवींद्र डी ५३ न्यू संतोष नगर, भारतीय विद्यापीठाजवळ, सोलापूर २३०५९६७
९३१ तांबोळकर शरद पंढरीनाथ १११/१ प्लॉट नं. १ प्रेमराज को. ऑप. सो. आळंदी रोड, येरवडा, पुणे - ४११००६ ९४०३९७८६५९
९३२ तांबोळकर सुहासिनी शरद १११/१ प्लॉट नं. १ प्रेमराज को. ऑप. सो. आळंदी रोड, येरवडा, पुणे - ४११००६
९३३ ताठे मधुरा माधव "वसुंधरा" ४३ अ आनंदवन सोसायटी, नवीन आर टी ओ जवळ, सोलापूर ९४२२६५१९६६
९३४ ताठे माधव दत्तात्रय "वसुंधरा" ४३ अ आनंदवन सोसायटी, नवीन आर टी ओ जवळ, सोलापूर
९३५ ताम्हणकर गोविंद लक्ष्मण किल्ला भाग, श्री रतनचंद शहा अर्बन बँकेमागे, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९६६५१५१८३१
९३६ ताम्हणकर विजया गोविंद किल्ला भाग, श्री रतनचंद शहा अर्बन बँकेमागे, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९७६६७२५४५४
९३७ तुळजापुरकर उमा श्रीकांत अ-२४८ कर्णिकनगर, सोलापूर २३९१३१२
९३८ तुळजापुरकर जयश्री बाबुराव अ-२४८ कर्णिकनगर, सोलापूर ९४२१३२८३७२
९३९ तुळजापुरकर श्रीकांत बाबुराव अ-२४८ कर्णिकनगर, सोलापूर ९४२२६५३४७७
९४० तुळजापुरकर हेमंत बाबुराव अ-२४८ कर्णिकनगर, सोलापूर ९८९०५७४०७३
९४१ तुळजापूरकर जगदीश प्रल्हाद "श्रीवल्लभ" अपार्टमेंट, देशपांडेगल्ली, उ. कसबा, सोलापूर
९४२ तुळजापूरकर शिरीष प्रल्हाद साकेत निरापाम सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२३०६७३३३
९४३ तुळपुळे मोहन नारायण ९१ मुरारजीपेठ, सुपरमार्केट जवळ, सोलापूर ९४२२६४७१४६
९४४ तुळपुळे रवींद्र दत्तात्रय "राजस" १३२ अ मुरारजीपेठ, सोलापूर
९४५ थोब्बी उमेश श्रीनिवास युनायटेड पार्क, मुरारजी पेठ, सोलापूर ९८२२६५९७७२
९४६ दबडे त्रिंबकराव रंगनाथ १५७/२ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर
९४७ दबडे प्रकाश राजाराम भगवती हौसिंग सोसायटी, सम्राट, चौक, सोलापूर
९४८ दबडे मंदाकिनी त्रिंबकराव १५७/२ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर
९४९ दबडे माधुरी राजीव १५७/२ रेल्वे लाईन्स, काळजापूर मारुती जवळ, सोलापूर ९३२५८९८८५१
९५० दबडे राजीव त्रिंबकराव १५७/२ रेल्वे लाईन्स, काळजापूर मारुती जवळ, सोलापूर ९३२५८९८८५१
९५१ दबडे विक्रम त्रिंबकराव १५७/२ रेल्वे लाईन्स, काळजापूर मारुती जवळ, सोलापूर ९८२२१९५०५९
९५२ दबडे वैशाली विक्रम १५७/२ रेल्वे लाईन्स, काळजापूर मारुती जवळ, सोलापूर ९८२२१९५०५७
९५३ दबडे शरद वसंतराव "स्नेहबंध" १५७/२ रेल्वे लाईन्स, हॉटेल ध्रुव शेजारी, सोलापूर ९७६३२४७४२३
९५४ दबडे सुलोचना शरद "स्नेहबंध" १५७/२ रेल्वे लाईन्स, हॉटेल ध्रुव शेजारी, सोलापूर
९५५ दाणी अर्चना चंद्रकांत ५०१, रत्नाकर को. हौ. सो. जे. पी. रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई - ४०००५३ ९८३३५९५८५२
९५६ दाणी चंद्रकांत श्रीराम एम. एस. ई. बी. स्टाफ क्वार्टर्स, ४/३४ बांद्रा रेक्लमेशन, लीलावती हॉस्पिटल जवळ, बांद्रा (पश्चिम) मुंबई ९८१९५१२५३२
९५७ दाते अनंत धुंडीराज ६२६ दक्षिण कसबा, दाते गणपती मंदिराजवळ, सोलापूर ९८२२६५९७७१
९५८ दाते आसावरी गुणेश ५३७ दक्षिण कसबा, श्री समर्थ संकुल, सोलापूर ९८५०८४२६३५
९५९ दाते ओंकार अनंत ६२६ दक्षिण कसबा, दाते गणपती मंदिराजवळ, सोलापूर ९९२२१११४९०
९६० दाते कौशिक अनंत ६२६ दक्षिण कसबा, दाते गणपती मंदिराजवळ, सोलापूर ९९२२११२४९०
९६१ दाते गुणेश बल्लाळ ५३७ दक्षिण कसबा, सोलापूर ९८५०८८२६३५
९६२ दाते मनाली मिलिंद १४/४ रेल्वे लाईन्स, रेल्वे हॉस्पिटल समोर,चक्रदेव ब्लॉक्स, , सोलापूर ९९७५८९७५५९
९६३ दाते विनायक सदाशिव १६२/१८ रेल्वे लाईन्स, मानस अपार्टमेंट, सोलापूर ९४२२०६८४११
९६४ दाते वीणा अनंत ६२६ दक्षिण कसबा, दाते गणपती मंदिराजवळ, सोलापूर २६२३८७१
९६५ दाबके मिलिंद कृष्ण १०५ रेल्वे लाईन्स, त्रिमूर्ती सोसायटी, सोलापूर ९४२२६४४४८४
९६६ दामले अनिल गंगाधर ३९ रेल्वे लाईन्स, कृष्णा टेरेस, बी-५०२ सेंट जोसेफ शाळेच्या मागे, सोलापूर ९८२२१५७०६६
९६७ दामले अपूर्वा रघुनाथ ८५४ उत्तर कसबा, सोलापूर - ४१३००७ ९८२२४८८५९१
९६८ दामले दिलीप गणेश ५५/४ ब सह्याद्रीनगर, होटगीरोड, सोलापूर
९६९ दामले निलिमा रघुनाथ ८५३/८५४ उत्तर कसबा, राधाकृष्ण अपार्टमेंट, सोलापूर ९४२३५९०४८१
९७० दामले रघुनाथ विनायक ८५३/५४३ उत्तर कसबा राधाकृष्ण अपार्टमेंट, सोलापूर ९४२२०६६५९१
९७१ दामले समृद्धी रघुनाथ ८५४ उत्तर कसबा, सोलापूर - ४१३००७ २७२५५९१
९७२ दिंडोरे अतुल अनंतराव बी-६१ सारा गौरव, तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद ९८६०५११८९२
९७३ दिंडोरे आश्विनी अतुल बी-६१ सारा गौरव, तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद ९८६०५११८९२
९७४ दिक्षित विद्याधर नारायण "श्री" प्लॉट नं. ५१ मीरानगर, जुळे सोलापूर ९८८१४०८८९०
९७५ दिक्षित विनया विद्याधर "श्री" प्लॉट नं. ५१ मीरानगर, जुळे सोलापूर ९८५००८७०६५
९७६ दिवाण समीर सुरेश "यशरूप", इसबावी, बुवाच्या हॉटेलजवळ, मु. पो. ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर ९४२१०२१३२३
९७७ दिवाणजी अंजली भास्कर २/१० शोभा नगर, सातरस्ता, सोलापूर
९७८ दिवाणजी अनंत भास्कर २/१० शोभा नगर, सातरस्ता, सोलापूर
९७९ दिवाणजी अवधूत मधुकर ९ अ शुभेच्छा रामलिंग सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ९८९०८६५७३७
९८० दिवाणजी आरती अनंत २/१० शोभा नगर, सातरस्ता, सोलापूर ९६७३५६३४३३
९८१ दिवाणजी कविता प्रकाश १६० जानकी नगर, म्हाडा, सोलापूर ९९२१९०३६९३
९८२ दिवाणजी दीप्ती विवेक २/१० शोभा नगर, सातरस्ता, सोलापूर
९८३ दिवाणजी प्रकाश कमलाकर १६० जानकी नगर, म्हाडा, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९९२२२१७९६६
९८४ दिवाणजी प्रतिक प्रकाश १६० जानकी नगर, अंबर हॉटेलच्या मागे,मारुती मंदिराजवळ , जुळे सोलापूर, सोलापूर -
९८५ दिवाणजी प्रतीक्षा प्रकाश १६० जानकी नगर, अंबर हॉटेलच्या मागे,मारुती मंदिराजवळ , जुळे सोलापूर, सोलापूर -
९८६ दिवाणजी प्रिया रामचंद्र ११५ किसाननगर, अक्कलकोटरोड, सोलापूर ८००७१३६७६४
९८७ दिवाणजी मुकुंद गोविंदराव फ्लॅट नं. १४ श्रद्धा पॅलेस, होटगी रोड, सोलापूर ९४२१०२५४७०
९८८ दिवाणजी रामचंद्र सुधाकर ११५ किसाननगर, अक्कलकोटरोड, सोलापूर ९७६४६४३५०१
९८९ दिवाणजी विवेक भास्कर २/१० शोभा नगर, सातरस्ता, सोलापूर ९९७०५६३२५३
९९० दिवाणजी वृषाली मुकुंद फ्लॅट नं. १४ श्रद्धा पॅलेस, होटगी रोड, सोलापूर २६०७५१८
९९१ दिवाणजी संजय कमलाकर ३५ गणेश हौसिंग सोसायटी, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९६८९९४९५५१
९९२ दिवाणजी सायली संजय ३५ गणेश हौ. सोसायटी, जुळे सोलापूर, सोलापूर -
९९३ दिवाणजी सुयोग अशोक ब-१४१ राजस्व नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ८०५५०९९१२१
९९४ दिवाणजी सुषमा संजय ३५ गणेश सोसायटी, जुळे सोलापूर ९६८९९४९५३१
९९५ दीक्षित उज्ज्वला प्रकाश एच-३ क्लेरियन पार्क हौसिंग सोसायटी, डी. पी. रोड, औंध, पुणे-४११००७ ९६०४१२५०९०
९९६ दीक्षित चिरंतन प्रकाश एच-३, क्लेंरियन पार्क, हौसिंग सोसायटी, औंध, डी. पी. रोड, पुणे - ७ ९८५०८१२५१२
९९७ दीक्षित प्रकाश गजानन एच-३ क्लेरियन पार्क हौसिंग सोसायटी, डी. पी. रोड, औंध, पुणे-४११००७ ९९२२००७३०७
९९८ दीक्षित प्रदीप गजानन इंगळे नगर, जुन्या जकात नाक्याजवळ, वारजे, पुणे ९८८१४५९६३९
९९९ दीक्षित प्रमोद गजानन ड-४०४ श्रीनाथ हर्मिटेज हौसिंग सोसायटी, सोमेश्वरवाडी, बाणेर रोड, पाषाण, पुणे - ४११००८ ९७६५६५६३८३
१००० दीक्षित मंदार प्रमोद ड-४०४ श्रीनाथ हर्मिटेज हौसिंग सोसायटी, सोमेश्वरवाडी, बाणेर रोड, पाषाण, पुणे - ४११००८ ७७९६६८६९५८
१००१ दीक्षित मोहिनी प्रमोद ड-४०४ श्रीनाथ हर्मिटेज हौसिंग सोसायटी, सोमेश्वरवाडी, बाणेर रोड, पाषाण, पुणे - ४११००८ ८८८८६२३०४४
१००२ दीक्षित राजेश माधव फ्लॅट नं. १३ सरस्वती विहार अपार्टमेंट, गजानन नगर, सिध्देश्वर पार्क शेजारी, ए. एम. जोशी इंग्लिश मिडीयम शाळेच्या मागे, जुळे सोलापूर, सोलापूर
१००३ दीक्षित लक्ष्मीकांत मुकुंद मु. पो. पानगांव, ता. बार्शी, जि. सोलापूर ९४२१२७८९०५
१००४ दीक्षित शामल राजेश फ्लॅट नं. १३ सरस्वती विहार अपार्टमेंट, गजानन नगर, सिध्देश्वर पार्क शेजारी, ए. एम. जोशी इंग्लिश मिडीयम शाळेच्या मागे, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९९२२७४४५७५
१००५ दीक्षित श्रीपाद नारायणराव ५१ मीरा नगर "श्रेय बंगला" जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४२००९०७९२
१००६ दीक्षित स्वाती लक्ष्मीकांत मु. पो. पानगांव, ता. बार्शी, जि. सोलापूर ९१४५०७९३०५
१००७ दुदगीकर अक्षयकुमार बाळकृष्ण बी-२३ नाथ एक्सलंसी, मुरारजी पेठ, सोलापूर ८२७५४२८२७५
१००८ दुदगीकर बाळकृष्ण गोविंद बी-२३ नाथ एक्सलंसी, मुरारजी पेठ, सोलापूर ९४२३०६७८७६
१००९ दुनाखे गिरीश दिवाकर ३०३ दुर्वांकुर, दमाणी नगर, सोलापूर ९६२३२३१४६३
१०१० दुनाखे घनशाम संजय माळीनगर, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर ९१५८५९३४२९
१०११ दुनाखे धनंजय दत्तात्रय नीरा नरसिंहपूर, ता. इंदापूर, जि. पुणे
१०१२ दुनाखे भाग्यश्री धनंजय माळीनगर, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर ९४२०५४५७८१
१०१३ दुनाखे योगेश धनंजय सुजयनगर क्र. ९ इंटकभवन रोड, अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर ९६३७२७४५६९
१०१४ दुनाखे संजय दत्तात्रय नीरा नरसिंहपूर, ता. इंदापूर, जि. पुणे
१०१५ दुनाखे संध्याराणी संजय माळीनगर, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर ९१५८५९३४२९
१०१६ दुनाखे हिमालय (राज) धनंजय माळीनगर, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर ९१५८५९३४२९
१०१७ दुसे दत्तात्रय पांडूरंग "रेणुका" श्रीराम हौ.सो., उजनी नगर, जनता बँकेजवळ, सोलापूर ९८५०५६२८३४
१०१८ दुसे विवेक हरिपंत १०० चंदन नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर - ४ (९८२३९३४४०१) ९९२२६१९४२६
१०१९ देखणे अनिश अरविंद "अंकुशला" २७६/१ होटगी रोड, सोलापूर - ४१३००३ ९८५०८३१६२२
१०२० देखणे स्वाती अरविंद "अंकुशला" २७६/१ होटगी रोड, सोलापूर - ४१३००३ ९९२२७५००१०
१०२१ देगांवकर सर्वेश संजीव ब- ३०४, सृष्टी विहार, ३१८ दक्षिण कसबा, सोलापूर - ४१३००६ ( ८०८७०२०४०१) ८८५६९३४९६३
१०२२ देगांवकर स्मिता संजीव ३०४ सृष्टी विहार अपार्टमेंट, लक्ष्मी बँक मुख्यालय शेजारी, दक्षिण कसबा, सोलापूर ७३७८४२५६१०
१०२३ देगावंकर अमोल विनायक ३७६ दक्षिण कसबा, युनिक हॉस्पिटल समोर, सोलापूर ९८५०४०२१२१
१०२४ देगावंकर ज्ञानेश्वर धोंडोपंत ३६०/६१ दक्षिण कसबा, जुन्या फौजदार चावडी जवळ, सोलापूर ९८२२३३८५८२
१०२५ देगावंकर नितीन नारायण ११४/१२ राधाकृष्ण कॉलनी, मुरारजीपेठ, शुभराय आर्ट गॅलरी समोर, सोलापूर ९८२२३४७३६७
१०२६ देगावंकर प्रशांत प्रभाकर ११४/१२ मुरारजी पेठ, आय सी आय सी आय बँके समोर, पार्क चौक, सोलापूर ९४२२०६५६३०
१०२७ देगावंकर प्रांजली प्रशांत ११४/१२ मुरारजी पेठ, आय सी आय सी आय बँके समोर, पार्क चौक, सोलापूर २७४९७००
१०२८ देगावंकर श्रीकृष्ण विनायक ३७६ दक्षिण कसबा, युनिक हॉस्पिटल समोर, सोलापूर ९४२२६४४२२७
१०२९ देगावंकर संजीव दामोदर ३०४/ ३१८ दक्षिण कसबा, लक्ष्मी बँक हेड ऑफिस जवळ, सोलापूर ९९२२३९३५७३
१०३० देगावंकर सुवर्णा नितीन ११४/१२ राधाकृष्ण कॉलनी, मुरारजीपेठ, शुभराय आर्ट गॅलरी समोर, सोलापूर २७३२३७०
१०३१ देव मोहन मधुकर प्लॉट नं. २०१ कृष्णकुंज, उत्त्तर कसबा, चौपाड, सोलापूर ९८५०८९९०९९
१०३२ देव शीला मोहन प्लॉट नं. २०१ कृष्णकुंज, उत्त्तर कसबा, चौपाड, सोलापूर ९८५०२६२६६६
१०३३ देव श्रीपाद मोहन प्लॉट नं. २०१ कृष्णकुंज, उत्त्तर कसबा, चौपाड, सोलापूर ९६५७९२६७४८
१०३४ देव संजय अनंत ३/२९ समर्थनगर, उत्तर कसबा, सदर बझार, सोलापूर ९४२१२२२२८४
१०३५ देव सुधीर शामराव १६२/१८ रेल्वे लाईन्स, मानस अपार्टमेंट, सोलापूर ९४२२६४४३८२
१०३६ देव सुनंदा सुधीर १६२/१८ रेल्वे लाईन्स, मानस अपार्टमेंट, सोलापूर ९४२३८५९९०२
१०३७ देवकुळे राधिका किरण नवनीत अपार्टमेंट नं. २ दमाणी नगर, सोलापूर ९८५०१८१८६६
१०३८ देवधर अभिजित मोरेश्वर डी २२/५, अभिषेक नगर, मुरारजी पेठ, हॉटेल एम्बेसेडर मागे, सोलापूर - ४१३००२ ९८९०६३८३५०
१०३९ देवस्थळी देवेंद्र नीलकंठ सी-१२ नवोदय नगर, होटगी रोड, सोलापूर
१०४० देवस्थळी आरोही देवेंद्र सी-१२ नवोदय नगर, होटगी रोड, सोलापूर ९०४९००६०९४
१०४१ देवस्थळी कविता प्रसाद ५६०/१३ विष्णू भुवन, दक्षिण सदर बझार, विनायक नगर, सोलापूर ९४०५२३२८२५
१०४२ देवस्थळी नीलकंठ अनंत ९५२- क उत्तर सदर बझार, आदर्श नगर, सोलापूर ९९२२८२४७३४
१०४३ देवस्थळी प्रसाद यशवंत ५६०/१३ विष्णू भुवन, दक्षिण सदर बझार, विनायक नगर, सोलापूर ९४२३०६७३२८
१०४४ देवस्थळी मंजिरी महेंद्र सर्वे क्र. ३२०/अ/६/२ प्लॉट नं. ४५ मॉडेल कॉलनी, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४२३५८९०६०
१०४५ देवस्थळी मधुरा महेंद्र सर्वे नं. ३२०/ए/६/२ प्लॉट नं. ४५ मॉडेल कॉलनी, जुळे सोलापूर, सोलापूर ८४०८९१२३६८
१०४६ देवस्थळी महेंद्र मोहन प्लॉट नं. ४५ मॉडेल कॉलनी, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९८२३११२३६८
१०४७ देवस्थळी रोहिणी नीलकंठ ९५२- क उत्तर सदर बझार, आदर्श नगर, सोलापूर ९८५०५३८९९९
१०४८ देवस्थळी वसुंधरा विनायक ८२ जानकी नगर, अंबर हॉटेल मागे, जुळे सोलापूर, सोलापूर ८३०८०९५६५६
१०४९ देवस्थळी विनायक पुरुषोत्तम ८२ जानकी नगर, अंबर हॉटेल मागे, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९९२३७२५६५६
१०५० देवस्थळी शीला मधुकर प्रितीसंगम हौसिंग सोसायटी, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅम्प शेजारी, सातरस्ता, सोलापूर ९९२३०७५६५६
१०५१ देवस्थळी श्रीधर यशवंत ५६०/१३ विष्णू भुवन, दक्षिण सदर बझार, विनायक नगर, सोलापूर २६०२०५४
१०५२ देवस्थळी सर्वेश राजेंद्र मुन्सिपल कॉलनी, गांधी टी व्ही एस मागे, सातरस्ता, सोलापूर ९४२३५९०३१०
१०५३ देवस्थळी सीमा सर्वेश मुन्सिपल कॉलनी, गांधी टी व्ही एस मागे, सातरस्ता, सोलापूर ९८९०५१६६११
१०५४ देवस्थळी स्मिता श्रीधर ५६०/१३ विष्णू भुवन, दक्षिण सदर बझार, विनायक नगर, सोलापूर ९४०३८३०४९०
१०५५ देशपांडे (अंत्रोळीकर) मंजिरी गजानन ४४४ दक्षिण कसबा, कृष्णमोहन बिल्डिंग, सोलापूर ९८२२५०२०२०
१०५६ देशपांडे अच्युत श्रीनिवास रामकृपा ८ विकास नगर, सोलापूर ९९७५२६२०८८
१०५७ देशपांडे अजय गोपाळ किल्ला भाग, श्री रतनचंद शहा अर्बन बँकेमागे, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९८९०५८२७८८
१०५८ देशपांडे अजित भगवंत ३५०, ब्राह्मण गल्ली, कसबा पेठ, बार्शी, जि. सोलापूर ( ९८६०५४०६८०) ७०२०३३३१७५
१०५९ देशपांडे अजितकुमार नागेश सुप्रितम कॉम्प्लेक्स, ५२८ दक्षिण कसबा, सोलापूर ९४२३३२५८७९
१०६० देशपांडे अतुल रवींद्र बी-४०२ वॉटरफ्रंट फेज १ पत्रकारभवन चौक, सोलापूर ९८८१७९८७९९
१०६१ देशपांडे अनंत शंकरराव सरस्वती टेरेस, बी - ३, बेन्नूर नगर, नवीन आर. टी. ओ. ऑफिस जवळ, विजापूर रोड, सोलापूर ९८२२५७९५४७
१०६२ देशपांडे अनघा अजितकुमार सुप्रितम कॉम्प्लेक्स, ५२८ दक्षिण कसबा, सोलापूर ९४०४९९६०७७
१०६३ देशपांडे अनघा ओमप्रकाश अ- ३३५ सिंधुविहार, विजापूर रोड, सोलापूर ८०८७३१७७९४
१०६४ देशपांडे अपर्णा अनंतराव सरस्वती टेरेस, बी - ३, बेन्नूर नगर, नवीन आर. टी. ओ. ऑफिस जवळ, विजापूर रोड, सोलापूर ९८९०८७४७९०
१०६५ देशपांडे अमित बळवंत १२९४ उत्तर कसबा, देशपांडे गल्ली, सोलापूर ९८८१२४९८७८
१०६६ देशपांडे आनंद रामचंद्र बी-३४/३६, सोलापूर मिल हौ. सो. ९१/अ, मुरारजी पेठ, सुपर मार्केट जवळ, सोलापूर - ४१३००१ ९८२३२९१६४३
१०६७ देशपांडे इंदुबाई शंकरराव अ- ३३५ सिंधुविहार, विजापूर रोड, सोलापूर ८०८७५२८९०८
१०६८ देशपांडे उज्ज्वला मिलिंद ए ३८ द्वारका नगरी, विजापूर रोड, सोलापूर
१०६९ देशपांडे ओमप्रकाश विठ्ठलराव अ- ३३५ सिंधुविहार, विजापूर रोड, सोलापूर
१०७० देशपांडे कल्याण हणमंत प्लॉट नं. ५९ बिल्डिंग नं. ५ गणेश बिल्डर्स, सोलापूर
१०७१ देशपांडे कोमल सुनील "श्री ब्रह्मचैतन्य कृपा" मु. पो. नातेपुते, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर ९४०४३०३०६४
१०७२ देशपांडे गणेश माधवराव "श्री" ११७/९४ उमा नगरी, मुरारजी पेठ, सोलापूर ९४२०५४६०५९
१०७३ देशपांडे गणेश मोरेश्वर ७६९ "गुरुकृपा" देशपांडे गल्ली, सांगोला, जि. सोलापूर
१०७४ देशपांडे गणेश रामचंद्र ४/५ए/२ विश्वकरण पार्क, जुळे सोलापूर, सोलापूर - ४१३००४ (९८९००६७३४४) ७५८८५७३६५२
१०७५ देशपांडे गीता दत्तात्रय ६६- अ विवेकानंद नगर, सैफुल, सोलापूर २३०५२४२
१०७६ देशपांडे गुरुराज शंकरराव ६३/३१२, शंकरकृपा, जुने संतोष नगर, विजापूर रोड, सोलापूर (२३४२८६८) ९८८१७७०९५९
१०७७ देशपांडे गौरी विवेक १३, "श्रीयश" बंगला, श्रीरामनगर, हॉटेल अंबरच्या मागे, विजयपूर रस्ता, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९८५०१६५८७३
१०७८ देशपांडे चैतन्य सुनील "श्री ब्रह्मचैतन्य कृपा" मु. पो. नातेपुते, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर ९४२१०७०८८३
१०७९ देशपांडे तेजश्री गुरुराज ६३/३१२, शंकरकृपा, जुने संतोष नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ८९७५५७५६६१
१०८० देशपांडे दत्तात्रय केशवराव ६६- अ विवेकानंद नगर, सैफुल, सोलापूर ९८९०४५३९४७
१०८१ देशपांडे दत्तात्रय लक्ष्मण बी १२ ओंकार अपार्टमेंट, शारदा हौसिंग सोसायटी जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४२२४६२६६८
१०८२ देशपांडे दत्तात्रय विठ्ठल नाथ प्राईड, सिव्हील लाईन्स, सोलापूर
१०८३ देशपांडे दीपा देवानंद मु. सांगवी, पो. करकंब, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर ९७६३६१०४२८
१०८४ देशपांडे देवानंद वामनराव मु. पो. सांगवी, पोस्ट - करकंब, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर ९७६३६१०४२८
१०८५ देशपांडे धनश्री अतुल बी-४०२ वॉटरफ्रंट फेज १ पत्रकारभवन चौक, सोलापूर ९८५०९५३९५७
१०८६ देशपांडे नारायण पांडूरंग "निर्मल" ४५२ ब तानाजी चौक, बार्शी, जि. सोलापूर
१०८७ देशपांडे नेहा देवेन विसावा हौसिंग सोसायटी, ब्लॉक नं. ८ ब, भगतसिंग मार्केट जवळ, सोलापूर - ४१३००३ ९६२३६१११६७
१०८८ देशपांडे पद्मावती गणेश "श्री" ११७/९४ उमा नगरी, मुरारजी पेठ, सोलापूर ९८२२३००५७९
१०८९ देशपांडे पल्लवी पांडूरंग १२९६, उत्तर कसबा, देशपांडे गल्ली, टिळक चौक, सोलापूर NA
१०९० देशपांडे पांडूरंग केशव "लक्ष्मी" २२६ लक्ष्मी पेठ, गवळीवस्ती, सोलापूर ९९२२४६५३८८
१०९१ देशपांडे पूजा प्रसाद द्वारा - डॉ. हेरंबराज पाठक, देशमुख गल्ली, अक्कलकोट, जि. सोलापूर - ४१३२१६ ९३७२५१४७४१
१०९२ देशपांडे प्रणोती मिलिंद ब-५१/अ, द्वारका नगरी, विजापूर रोड, नूतन प्रशाले जवळ, सोलापूर ८६००८४०७७०
१०९३ देशपांडे प्रतापसिंह जयंत फ्लॅट नं.४०३, सानवी, हाइट्स, राधाकृष्ण कॉलनी, वसंत विहार, सोलापूर ७७०९१५२४१३
१०९४ देशपांडे प्रतिभा विवेक १३, "श्रीयश" बंगला, श्रीरामनगर, हॉटेल अंबरच्या मागे, विजयपूर रस्ता, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९१७५०८३३३०
१०९५ देशपांडे प्रथमेश मिलिंद ब-५१/अ, द्वारका नगरी, विजापूर रोड, नूतन प्रशाले जवळ, सोलापूर ७३८५०८६००७
१०९६ देशपांडे प्रदीप रामराव ब्लॉक नं. ३ चंद्रलोक अपार्टमेंट, सागर गॅस गोडाऊन जवळ, होटगी रोड, सोलापूर ९९२१३४११५१
१०९७ देशपांडे प्रभावती दत्तात्रय बी-१२ ओंकार अपार्टमेंट, शारदा हौसिंग सोसायटी जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर
१०९८ देशपांडे प्रवदा मोहन "विजयश्री" २२ विकास नगर, सिव्हिल लाईन्स, सोलापूर ९८२२२७८८२७
१०९९ देशपांडे प्रशांत श्रीनिवास ७५, केदारनाथ रेसिडेन्सी, मुरारजी पेठ, सोलापूर ९८९०९२७११३
११०० देशपांडे प्रसाद आनंद द्वारा - डॉ. हेरंबराज पाठक, देशमुख गल्ली, अक्कलकोट, जि. सोलापूर - ४१३२१६ ७२७६३७०८४९
११०१ देशपांडे प्रसाद दत्तात्रय ४/२० "दयाघन" विद्या नगर, उत्तर सदर बझार, सोलापूर ९६२३६१११७६
११०२ देशपांडे प्राची अच्युत रामकृपा ८ विकास नगर, सोलापूर २६०१७४५
११०३ देशपांडे भाग्यश्री अरविंद २७०, जानकी नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९९७०९८०८३५
११०४ देशपांडे भाग्यश्री पांडूरंग २२६ लक्ष्मी पेठ, गवळी वस्ती, सोलापूर ९९२२५३५००१
११०५ देशपांडे भावना अरविंद २७० जानकी नगर, जुळे सोलापूर ९८३४३४१३५१
११०६ देशपांडे मंजूषा महादेव मु. पो. करकंब, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर ९९२१९२८८००
११०७ देशपांडे मंदार दत्तात्रेय बी-१२ ओंकार अपार्टमेंट, बँक ऑफ इंडिया कॉलनी जवळ, जुळे सोलापूर. ७२७६८४६९९५
११०८ देशपांडे मदन रंगनाथ फ्लॅट नं. १ संजीता अपार्टमेंट, विक्रीकर भवन, समोर, होटगी रोड, सोलापूर - ४१३००३ (२६०३७३१) ९४२२६५०४१२
११०९ देशपांडे मनीषा दत्तात्रेय बी-१२ ओंकार अपार्टमेंट, बँक ऑफ इंडिया कॉलनी जवळ, जुळे सोलापूर. ९७६६५९५६९१
१११० देशपांडे महादेव अवधूत मु. पो. करकंब, दत्त मंदीराजवळ, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर ९९२१९२८८००
११११ देशपांडे महेश व्यंकटेश मु. पो. कुंभारी, ता. दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर ९८५०९८१८५३
१११२ देशपांडे माधव धोंडोपंत फ्लॅट नं. २, नवोदय पार्क, होटगी रोड, सोलापूर ९०४९००७४५०
१११३ देशपांडे मिलिंद मुकुंद ए ३८ द्वारका नगरी, विजापूर रोड, सोलापूर ९४०३१४०१९५
१११४ देशपांडे मीना सुभाष ८४ रेल्वे लाईन्स, जुन्या आर टी ओ ऑफिस जवळ, सोलापूर ९९२२४६५३०६
१११५ देशपांडे मीरा गुरुराज ६३/३१२, शंकरकृपा, जुने संतोष नगर, विजापूर रोड, सोलापूर २३४२८६८
१११६ देशपांडे मीरा श्रीकांत १८८-अ सिंधुविहार कॉलनी, विजापूर रोड, सोलापूर ९४०४३०३४०९
१११७ देशपांडे मुकुंद केशवराव ६६- अ विवेकानंद नगर, सैफुल, सोलापूर
१११८ देशपांडे मुकुंदराव अनंत १२२६ उत्तर कसबा, सोलापूर ९८२२९२१९०७
१११९ देशपांडे मुरलीधर वसंत १२३४ उत्तर कसबा, टिळक चौक, सोलापूर ९४२२०६८१२८
११२० देशपांडे मेघा मुकुंद ६६- अ विवेकानंद नगर, सैफुल, सोलापूर ९५५२५२५२१०
११२१ देशपांडे मोहन सखाराम २२ "विजयश्री" विकास नगर, सोलापूर ९८२२४०२१४१
११२२ देशपांडे मोहिनी कल्याणराव ५/५९ "वाल्मिकी" बिल्डिंग, सुरवसे अपार्टमेंट, होटगी रोड, गणेश बिल्डर्स, सोलापूर (९६५७९४८१५५) ९९२२३८५९००
११२३ देशपांडे रघुनाथ पांडूरंग ७३०/१९ब "राजयोग" सिध्देश्वर नगर, कासारवाडी रोड, बार्शी, जि. सोलापूर ९०११६८०८६०
११२४ देशपांडे रमेश बंडोपंत हौसिंग डी-१० मेन कॉलनी, वालचंदनगर ९७६३३४४३७१
११२५ देशपांडे राघवेंद्र वसंत १२३४ उत्तर कसबा, टिळक चौक, सोलापूर ७५८८०४६८०५
११२६ देशपांडे राजेंद्र जगन्नाथ ३०३ गणेश भुवन को. ऑप. सो. प्रमिला हॉस्पिटल समोर, कळवा (प), ठाणे - ४००६०५ ९९८७२५३०८७
११२७ देशपांडे राजेंद्र सखाराम २२ विकास नगर, सिव्हिल लाईन्स, सोलापूर ९४२१०७२५८०
११२८ देशपांडे रामचंद्र रंगनाथ "रंगराज" २३ विश्रामनगर, महावीर चौक, सोलापूर
११२९ देशपांडे राहूल रामचंद्र एल-१६ "स्नेहसंवाद" नगर, म्हाडा कॉलनी, बंथनाळ मठामागे, जुळे सोलापूर, सोलापूर - ४१३००८ ८८८८०५०२५०
११३० देशपांडे रुपाली विनायक १४६/ए इंदिरा नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ८९८३७३२८१४
११३१ देशपांडे रोहिणी संजय १६२/२० अ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९८२२४५३१४२
११३२ देशपांडे लक्ष्मी श्रीरंग २२६ लक्ष्मी पेठ, गवळी वस्ती, सोलापूर
११३३ देशपांडे लक्ष्मी सुनील "श्री ब्रह्मचैतन्य कृपा" मु. पो. नातेपुते, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर
११३४ देशपांडे वर्षा गणेश ४/५/ए२ विश्वकरण पार्क, डी-मार्ट, पाण्याच्या टाकी जवळ, जुळे सोलापूर , सोलापूर ७५८८५७३६५३
११३५ देशपांडे वसंत राघवेंद्र १२३४ उत्तर कसबा, टिळक चौक, सोलापूर ९५९५२०२०८८
११३६ देशपांडे वासंती वसंतराव १४६/ए, विजय हौसिंग सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ८६००२५४३७४
११३७ देशपांडे विकास विश्वनाथ २८५ अ दक्षिण कसबा, दत्त चौक, सोलापूर ९६५७७०२६२५
११३८ देशपांडे विजय नागेश फ्लॅट नं. २५ यशोधन अपार्टमेंट, ८१ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९९२२८८६००९
११३९ देशपांडे विजया प्रशांत ७०५, केदारनाथ रेसिडेन्सी, ४६/२, मुरारजी पेठ, सोलापूर -
११४० देशपांडे विनायक प्रदीप सर्वसुखी नगर, लिमयेवाडी, सोलापूर ९३२५८५४५२८
११४१ देशपांडे विनायक वसंतराव १४६/ए इंदिरा नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ८९८३७३२८१४
११४२ देशपांडे विलास विश्वनाथ २८५ अ दक्षिण कसबा, दत्त चौक, सोलापूर ९४२१०२२४५७
११४३ देशपांडे विवेक भास्कर अ-३६ "स्मृती" द्वारका नगरी, विजापूर रोड, सोलापूर ९८५०१५७२७१
११४४ देशपांडे विवेक वसंतराव १३, "श्रीयश" बंगला, श्रीरामनगर, हॉटेल अंबरच्या मागे, विजयपूर रस्ता, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४०४२९१६९१
११४५ देशपांडे विश्वदीप विश्वंभर २८५ दक्षिण कसबा, दत्तचौक, सोलापूर - ४१३००७ ९४२१०२२४५७
११४६ देशपांडे व्यंकटेश मुरलीधर १२३४ उत्तर कसबा, टिळक चौक, सोलापूर
११४७ देशपांडे शंकर त्रिंबक अ- ३३५ सिंधुविहार, विजापूर रोड, सोलापूर ८०८७८२२२७२
११४८ देशपांडे शरद रामचंद्र फ्लॅट नं. ९ नवोदय टेरेस, एस. एस. हॉस्पिटलच्या मागे, पेठे इंडस्ट्रीज समोर, सोलापूर ९४२२४५७०६९
११४९ देशपांडे शहाजी रामचंद्र प्लॉट नं. ८ अ, वीरशैव नगर, इंचगिरी मठामागे, विजापूर रोड, सोलापूर - ४१३००३ ९४२३०६९४९७
११५० देशपांडे शांभवी कल्याणराव ५/५९ "वाल्मिकी" बिल्डिंग, सुरवसे अपार्टमेंट, होटगी रोड, गणेश बिल्डर्स, सोलापूर (९६५७९४८१५५) ९८५०३०४२७८
११५१ देशपांडे शीतल अजय किल्ला भाग, श्री रतनचंद शहा अर्बन बँकेमागे, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९०९६७६९७७९
११५२ देशपांडे शुभांगी मुरलीधर १२३४ उत्तर कसबा, टिळक चौक, सोलापूर
११५३ देशपांडे शुभांगी शरद फ्लॅट नं. ९ नवोदय टेरेस, एस. एस. हॉस्पिटलच्या मागे, पेठे इंडस्ट्रीज समोर, सोलापूर
११५४ देशपांडे शैलजा माधव नवोदय पार्क फ्लॅट नं. २, होटगी रोड, सोलापूर ९०४९००७४३०
११५५ देशपांडे श्रीकांत प्रभाकर १८८-अ सिंधुविहार कॉलनी, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२१०२४८९१
११५६ देशपांडे श्रीकृष्ण हरी एस २ गुरुकृपा अपार्टमेंट, होटगी रोड, सोलापूर ८००७९७८४४५
११५७ देशपांडे श्रीरंग पांडूरंग २२६ लक्ष्मी पेठ, गवळी वस्ती, सोलापूर ९८२२८७३६४४
११५८ देशपांडे श्वेता शरद फ्लॅट नं. ९ नवोदय टेरेस, एस. एस. हॉस्पिटलच्या मागे, पेठे इंडस्ट्रीज समोर, सोलापूर ९४२०७४४५०७
११५९ देशपांडे संजय शंकर अ ३३५ सिंधू विहार, विजापूर रोड, जुळे सोलापूर, सोलापूर ८०८७८२२२७२
११६० देशपांडे संजय श्रीनिवास १६२/२० अ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९८२२०४६२१८
११६१ देशपांडे संजीवनी संजय अ ३३५ सिंधू विहार, विजापूर रोड, जुळे सोलापूर, सोलापूर २३०१४०५
११६२ देशपांडे संध्या राजेंद्र ३०३ गणेश भुवन को. ऑप. सो. प्रमिला हॉस्पिटल समोर, कळवा (प), ठाणे - ४००६०५
११६३ देशपांडे सचिन दत्तात्रय ३८ विकास नगर, होटगी रोड, सुयश नर्सिंग होमच्या मागे, सोलापूर - ३ (२६०१४१४) ९८९०४४६८५६
११६४ देशपांडे समर्थ गणेश ४/५/ए२ विश्वकरण पार्क, डी-मार्ट, पाण्याच्या टाकी जवळ, जुळे सोलापूर , सोलापूर ९८६०५८७८४३
११६५ देशपांडे समर्थ सुधाकरराव देशपांडे गल्ली, विजय चौक, उस्मानाबाद (धाराशिव) ९८५०१२७१३७
११६६ देशपांडे सीमा समर्थ देशपांडे गल्ली, विजय चौक, उस्मानाबाद (धाराशिव) ९१३०१३६४३७
११६७ देशपांडे सुधीर खंडेराव अ-२ ऋतुगंध विहार, मुरारजी पेठ, कल्पना टॉकीज जवळ, सोलापूर
११६८ देशपांडे सुनीता राघवेंद्र १२३४ उत्तर कसबा, टिळक चौक, सोलापूर ९५९५२०२०८८
११६९ देशपांडे सुनील नारायण ५ परिमल हौसिंग सोसायटी, सदर बझार, भगतसिंग मार्केट जवळ, सोलापूर ९८६०१११८३४
११७० देशपांडे सुनील रामचंद्र मु. पो. नातेपुते, ता. माळशिरस, जी. सोलापूर ९४२१०७०८८३
११७१ देशपांडे सुप्रिया शहाजी प्लॉट नं. ८ अ, वीरशैव नगर, इंचगिरी मठामागे, विजापूर रोड, सोलापूर - ४१३००३ ७५८८५०८६६०
११७२ देशपांडे सुभाष श्रीपाद ८४ रेल्वे लाईन्स, जुन्या आर टी ओ ऑफिस जवळ, सोलापूर ९४०३०७४६७०
११७३ देशपांडे सुरेश जनार्दन बी ८५, इंदिरा नगर, सोलापूर
११७४ देशपांडे सुवर्णा विवेक अ-३६ "स्मृती" द्वारका नगरी, विजापूर रोड, सोलापूर ९८५०३८१६८६
११७५ देशपांडे सुशांत सूर्यकांत शिवाजी नगर, माढा रोड, वैराग, ता. बार्शी, जि. सोलापूर ७२७६८३९३८४
११७६ देशपांडे सुहास नारायण ३४ ब्रह्मचैतन्य नगर, विजापूर रोड, सोलापूर २३०२६१२
११७७ देशमुख अतुल आनंद ८४/२ भीमा नगर, रुबीनगर जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४२०७८०१७५
११७८ देशमुख अनघा अविनाश १५५/१ ब रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९८६९८०५९४८
११७९ देशमुख अविनाश लक्ष्मीकांत १५५/१ ब रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९८६९८०५९४८
११८० देशमुख आशा त्रिमल २६ ब्रह्मचैतन्यनगर, विजापूररोड , सोलापूर २३४३०७८
११८१ देशमुख कल्पना प्रमोद १५५/१ ब रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९५६१३३०८५५
११८२ देशमुख कुसुम सुधाकर ३७ विकासनगर, सोलापूर ९९२२८०३३११
११८३ देशमुख कृपावती नंदकुमार ४-३६ उत्तर सदर बझार, विद्या नगर, सिव्हिल हॉस्पिटल जवळ, सोलापूर २३१९०३०
११८४ देशमुख कृष्णकांत पांडूरंग १५५/१ ब रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९४०४६३७४६९
११८५ देशमुख कौस्तुभ नानासाहेब ११४८ उत्तर कसबा, सोलापूर (७७५६८५५५५३) ७७५६८५५५५३
११८६ देशमुख तृप्ती प्रतिक १५४/१ ब रेल्वे लाईन्स, सोलापूर
११८७ देशमुख दीप्ती अमेय "अक्षयदीप" २७ अ ब्रह्मचैतन्य सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ८००७१६९४६६
११८८ देशमुख पद्मजा प्रमोद बी ४/१ पोस्टल कॉलनी, होटगी नाका सोलापूर ७०३८४४०६४५
११८९ देशमुख परिजा प्रमोद १५५/१ ब रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ८९८३७९८४९०
११९० देशमुख पांडूरंग लक्ष्मीकांत रेल्वे लाईन्स, सारस्वत मंगल कार्यालय जवळ, सोलापूर ९४२२०६७४६९
११९१ देशमुख प्रतिक प्रमोद १५५/१ ब रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ८९८३७९८४९०
११९२ देशमुख प्रदीपकुमार नंदकुमार सी-०२ नाथप्राईड, समर्थ नगर, सिव्हिल हॉस्पिटल जवळ, सोलापूर २३१९७२६
११९३ देशमुख प्रमोद रंगराव बी ४/१ पोस्टल कॉलनी, होटगी नाका सोलापूर ७०३८४४०६४५
११९४ देशमुख प्रमोद लक्ष्मीकांतराव १५५ बी रेल्वे लाईन्स, रोटे कॉम्प्लेक्स, डफरीन हॉस्पिटल समोर, सोलापूर ९४२२०८३०४२
११९५ देशमुख प्रमोद सुधाकर २७ विकासनगर, सोलापूर ९८२२०९५३७१
११९६ देशमुख प्रशांत अण्णासाहेब २६ रेल्वे लाईन्स, फ्लॅट नं. २८ श्रद्धा एम्पायर, सोलापूर ९४२२०६७००६
११९७ देशमुख मधुमती लक्ष्मीकांत १५५/१ ब रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ८१४९०८८९१३
११९८ देशमुख रश्मी पांडूरंग १५५/१ब, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर - ४१३००१ ९४०४६५७४६९
११९९ देशमुख रेवती पांडूरंग १५५/१ ब रेल्वे लाईन्स, सोलापूर -
१२०० देशमुख लता प्रदीपकुमार सी-०२ नाथप्राईड, समर्थ नगर, सिव्हिल हॉस्पिटल जवळ, सोलापूर ९८५००८२६२६
१२०१ देशमुख विक्रम बापूसाहेब ११४९ उत्तर कसबा, टिळक चौक, सोलापूर ९८२२३९३६८९
१२०२ देशमुख संजय प्रभाकर ब्लॉक नं. १९ भाग्योदय हौसिंग सोसायटी, उजनी नगरच्या मागे, सोलापूर ९८५०२८३६४९
१२०३ देशमुख साधना प्रमोद ३७ विकास नगर, सोलापूर ९४२२०६६८१७
१२०४ देशमुख सुदर्शन प्रदीपकुमार सी-०२ नाथप्राईड, समर्थ नगर, सिव्हिल हॉस्पिटल जवळ, सोलापूर ९८२२०९२३२३
१२०५ देशमुख सुधाकर सर्वोत्तम ३७ विकासनगर, होटगीरोड, सोलापूर ९४२२०४३९४९
१२०६ देशमुख सुधीर दत्तात्रय बी-५ तारांगण अपार्टमेंट, दमाणी नगर, सोलापूर ९४२१०६०३०५
१२०७ देशमुख स्मिता सोमलांश एल २० नागनाथ अपार्टमेंट, मोरया गोसावी राज पार्क सोसायटी, फेज १ केशवनगर, चिंचवडगाव ९९२२९२६९१२
१२०८ देसाई मुकुंद विनायक हजरतखान चाळ, मुळे हॉस्पिटलजवळ, सोलापूर
१२०९ देसाई रणजीत कालिदास "करुणा" ३९/१०१११ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९४२०४९१६८१
१२१० देसाई राजीव रणजीत "करुणा" ३९/१०१११ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर
१२११ देसाई विभूतीबेन रणजीत "करुणा" ३९/१०१११ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर
१२१२ देसाई सुधीर मुकुंद "भारद्वाज" प्लॉट नं. ३१ मॉडेल कॉलनी, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९९७०४२०१५४
१२१३ धनेश्वर ऋषिकेश नारायण ५२ एन जी मिल हौसिंग सोसायटी, होटगी रोड, सोलापूर ९९२२१८५३३२
१२१४ धामणगावंकर सुबोध प्रसाद ७१ नवी पेठ, सोलापूर ९६६५९२७२५८
१२१५ धामणगावकर अनुराधा भालचंद्र ७१ नवी पेठ, "विमल" पारस इस्टेटच्या मागे, सोलापूर - ४१३००७ (२६२२८९४) ९७६५०३३४४४
१२१६ धामणगावकर प्राची विनायक ७१ नवी पेठ, "विमल" पारस इस्टेटच्या मागे, सोलापूर - ४१३००७ (२६२२८९४) ७५८८००८४७३
१२१७ धामणगावकर भालचंद्र रामचंद्र ७१ नवी पेठ, "विमल" पारस इस्टेटच्या मागे, सोलापूर - ४१३००७ (२६२२८९४) ९८९०९५२८९४
१२१८ धामणगावकर विनायक भालचंद्र ७१ नवी पेठ, "विमल" पारस इस्टेटच्या मागे, सोलापूर - ४१३००७ (२६२२८९४) ९७६४६६३५५५
१२१९ धायगुडे वैशाली नागेश ८० लक्ष्मी विष्णु हौसिंग सोसायटी, कुमठा नाका, सोलापूर ९९२१९१९९९१
१२२० नगरकर भागवत पंढरीनाथ घर नं. १५४८ घोंगडे गल्ली, पंढरपूर, जि. सोलापूर ७०२०००३६१९
१२२१ नगरकर रुपाली भागवत घर नं. १५४८ घोंगडे गल्ली, पंढरपूर, जि. सोलापूर ७०२०९१९०८०
१२२२ नरेगलकर गिरीश कृष्णराव ३२ अ वसंत नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९५२७६४९०३२
१२२३ नरेगलकर दीपक गोपाळ नवोदय पार्क, फ्लॅट नं. १७, होटगी रोड, मोहिते नगर जवळ, सोलापूर ९५५२५४२८५३
१२२४ नाईक गिरीजा स्वप्नील कृष्णा रेसिडेन्सी, ५६० दक्षिण कसबा, सोलापूर ९८६०२६१८५६
१२२५ नाईक निखिल सुरेश कृष्णा रेसिडेन्सी, ५६० दक्षिण कसबा, सोलापूर ९७३०६७९२२४
१२२६ नाईक भारती सुरेश कृष्णा रेसिडेन्सी, ५६० दक्षिण कसबा, सोलापूर ८३०८३२९७००
१२२७ नाईक मनोहर भीमराव ६/१ नेताजी सुभाष सोसायटी, विजापूररोड, सोलापूर
१२२८ नाईक सुरेश विठ्ठल फ्लॅट नं. ५, कृष्णा रेसिडेन्सी, ५६० दक्षिण, कसबा, सोलापूर
१२२९ नाईक स्मिता निखिल कृष्णा रेसिडेन्सी, ५६० दक्षिण कसबा, सोलापूर ९९७५१११८८५
१२३० नाईक स्वप्नील सुरेश कृष्णा रेसिडेन्सी, ५६० दक्षिण कसबा, सोलापूर ९७३००४२४०३
१२३१ नानल अंजली प्रकाश १६२/२० अ, "साकेत", रेल्वे लाईन्स, सोलापूर - ४१३००१ ९४२३५९१३६६
१२३२ नान्नजकर उदय राजाराम मु. पो. मंगरूळ, ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर ९९६०५५९५७५
१२३३ नान्नजकर संगीता उदय मु. पो. मंगरूळ, ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर
१२३४ नाफडे प्रसन्नकुमार गुरुनाथ १८५९ दक्षिण सदर बझार, व्यंकटेश अपार्टमेंट, सोलापूर ९४२२०६५६८५
१२३५ नारवे योगेश गिरीधर अंकुर अपार्टमेंट, अंबाई टँक, रंकाळा पार्ट, कोल्हापूर ८०८७२३५८१९
१२३६ नारवे रमा योगेश अंकुर अपार्टमेंट, अंबाई टँक, रंकाळा पार्क, कोल्हापूर ७५८८८३८७७५
१२३७ नाशिककर अश्विनी रवींद्र ए- २४ "प्रतीक्षा बंगलोज" जानकर नगर, दमाणीनगर, सोलापूर
१२३८ नाशिककर आरती केशवराज दत्तु गल्ली, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९०२८५६१९२६
१२३९ नाशिककर केशवराज बंकटराव दत्तु गल्ली, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९०२८५६१९२७
१२४० नाशिककर गजानन राजेंद्र बी-३ प्रियदर्शिनी रेसिडेन्सी, दमाणी नगर, सोलापूर - ४१३००१ (मो. ९९७०७६७९१०) ९८२३३४८५९१
१२४१ नाशिककर प्रल्हाद त्रिंबकराव दत्तु गल्ली, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९८९०११८३९३
१२४२ नाशिककर रवींद्र हरिभाऊ "प्रतीक्षा" बंगलोज, जानकर नगर, दमाणी नगर, सोलापूर ९३७२१०२४७७
१२४३ नाशिककर रश्मी रवींद्र ए- २४ "प्रतीक्षा बंगलोज" जानकर नगर, दमाणीनगर, सोलापूर ९६०४४५३४३४
१२४४ नाशिककर राजेंद्र हरिभाऊ बी-३ प्रियदर्शिनी रेसिडेन्सी, दमाणी नगर, सोलापूर - ४१३००१ ९८६०२४६५०४
१२४५ नाशिककर संपदा राजेंद्र बी-३ प्रियदर्शिनी रेसिडेन्सी, दमाणी नगर, सोलापूर - ४१३००१ ९७३०२३६१०१
१२४६ नाशिककर समृद्धी रवींद्र अ - २४ प्रतीक्षा बंगलोज, जानकर नगर, सोलापूर
१२४७ नाशिककर स्वप्नील राजेंद्र बी-३ प्रियदर्शनी रेसिडेन्सी, दमाणी नगर, सोलापूर ९८६०४३१३७७
१२४८ नाशिकर निहार प्रशांत २०/अ, रेल्वे सोसायटी, विजापूर रोड, भारती विद्यापीठाजवळ, सोलापूर ७०२८९१३३२२
१२४९ नाशिकर प्रशांत शरदचंद्र २०/अ, रेल्वे सोसायटी, विजापूर रोड, भारती विद्यापीठाजवळ, सोलापूर ९४२०२६३३२२
१२५० नाशिकर प्राजक्ता प्रशांत २०/अ, रेल्वे सोसायटी, विजापूर रोड, भारती विद्यापीठाजवळ, सोलापूर ९४०५५४५९४९
१२५१ निडगुंदी दिनेश ए-२० प्रतीक्षा बंगला, जानकर वस्ती, लक्ष्मीपेठ, दमाणीनगर, सोलापूर (०२१७-२३८२८००) ९८५०७९९८००
१२५२ निपुणगे रेखा आनंद ३९ बी अंत्रोळीकर नगर, भाग १ होटगी रोड, सोलापूर ( २६०१३३८) ८९८३१४७६८०
१२५३ निमकर दीपक अनंत ४६/२ मुरारजी पेठ, खमितकर अपार्टमेंट, सोलापूर ९८५०८४८७१३
१२५४ नेने आनंद चंद्रकांत १४७/४ रेल्वे लाईन्स, काडादी चाळ, भिडे कॉलनी समोर, सोलापूर - ४१३००१ ९९६०११९१६२
१२५५ नेर्लेकर भास्करराव व्यंकटेश "स्वप्नपूर्ती" ८ अ सर्वोदय नगर हौसिंग सोसायटी , सिव्हील लाईन्स , सोलापूर ९४२३०६८३५९
१२५६ पंढरी चित्रा दीपक बंगला नं. १०० "मयूरेश" शासकीय वसाहत, के. बी. पी. कॉलेज मागे, पंढरपूर - जि. सोलापूर - ४१३३०४ ९८५०७३५८५५
१२५७ पंढरी दीपक चिंतामण बंगला नं. १०० "मयूरेश" शासकीय वसाहत, के. बी. पी. कॉलेज मागे, पंढरपूर - जि. सोलापूर - ४१३३०४ ९४२२६५३८७२
१२५८ पंतोजी प्रसाद विठ्ठल १/५ स्टेट बँक कॉलनी, दयानंद कॉलेज जवळ, सोलापूर ९४२३५९२७५५
१२५९ पटवर्धन अवंती चेतन पटवर्धन वाडा, किल्ला भाग, मंगळवेढा, जि. सोलापूर
१२६० पटवर्धन अशोक महादेव ५८१ दक्षिण कसबा, दाते गणपती मंदिराजवळ, सोलापूर २७२८८२२
१२६१ पटवर्धन ईशा सुमंगल ८५४ दामाजी रस्ता, मंगळवेढा, जि. सोलापूर
१२६२ पटवर्धन गीता बाळकृष्ण १३० रेल्वे लाईन्स, सादत अपार्टमेंट, अग्रवाल नर्सिंग होमजवळ, सोलापूर २३१५६६२
१२६३ पटवर्धन चंद्रकांत राजाराम १६२/५ रेल्वे लाईन्स, राजाभाऊ पटवर्धन चौक, सोलापूर ९३२६१६१५१४
१२६४ पटवर्धन चेतन परशुराम पटवर्धन वाडा, किल्ला भाग, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९४२३३३३४०७
१२६५ पटवर्धन जयश्री वासुदेव १६२/५ रेल्वे लाईन्स, कै. राजाभाऊ पटवर्धन चौक, सोलापूर ९७६५६४५७९०
१२६६ पटवर्धन जान्हवी रामचंद्र नूतन प्रशालेजवळ, मंगळवेढा, जि. सोलापूर
१२६७ पटवर्धन देवदत्त अरविंद ५०२ आयुष आर्केड, दमाणी नगर, सोलापूर ९३७१३८६८८८
१२६८ पटवर्धन प्रज्ञा पुष्कर ८२/८३ औद्योगिक वसाहत, होटगी रोड, सोलापूर ९२२५६५०१८५
१२६९ पटवर्धन बाळकृष्ण नारायण १३० रेल्वे लाईन्स, सादत अपार्टमेंट, अग्रवाल नर्सिंग होमजवळ, सोलापूर ९६८९८२९७९९
१२७० पटवर्धन माधवी चंद्रकांत १६२/५ रेल्वे लाईन्स, कै. राजाभाऊ पटवर्धन चौक, सोलापूर २३१०१९१
१२७१ पटवर्धन मिलिंद मधुसूदन ११४/१० डॉ. गोगटेचाळ, मुरारजीपेठ, सोलापूर ९८९०६७१६९९
१२७२ पटवर्धन मीरा मिलिंद ११४/१० डॉ. गोगटे चाळ, मुरारजी पेठ, सोलापूर ८७९३५९४३५५
१२७३ पटवर्धन राजेश चंद्रकांत १६२/५ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९८५००३९९८८
१२७४ पटवर्धन रामचंद्र पांडूरंग नूतन प्रशालेजवळ, मंगळवेढा, जि. सोलापूर
१२७५ पटवर्धन वासुदेव राजाराम १६२/५ रेल्वे लाईन्स, कै. राजाभाऊ पटवर्धन चौक, सोलापूर ९८२३७६६०२२
१२७६ पटवर्धन शीला अशोक ५८१ दक्षिण कसबा, दाते गणपती मंदिराजवळ, सोलापूर २७२१०४०
१२७७ पटवर्धन सुमंगल हरिहर ८५४ दामाजी रस्ता, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९४२३०६६९२४
१२७८ पटवर्धन सुमेधा राजेश १६२/५ रेल्वे लाईन्स, कै. राजाभाऊ पटवर्धन चौक, सोलापूर ९२७२१०८३०८
१२७९ पडगानूर जयतीर्थ बाबुराव १२६२ देशपांडे गल्ली, सोलापूर ९८८१८९५००३
१२८० पडसलगीकर राजेश जयंत १२८ मुरारजी पेठ, सोलापूर ९८२३४६०९०७
१२८१ पडसलगीकर शिरीष वामनराव ३२ ब वसंत नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२१०२५६८६
१२८२ पतकी नागेश श्रीनिवास पोस्टल कॉलनी, विकास नगर जवळ, सोलापूर
१२८३ पतकी भूषण तमाजी ए-१/७ टिळक रेसिडेन्सी, इंद्रायणी नगर, भोसरी, पुणे - २६ ९८२२०९०९७४
१२८४ पतकी मोहिनी विजय गौरीशंकर अपार्टमेंट, रामलाल चौक, सोलापूर ९४२२०६६०१५
१२८५ पतकी विनायक दिगंबर एफ/१६ वृंदावन पार्क चेतन फौंड्री समोर, सोलापूर ९८२२५५५९०३
१२८६ पत्की मारुती महेंद्र अनुग्रह बंगला, एस. टी. डेपोसमोर, सांगोला, जि. सोलापूर
१२८७ परळीकर पार्थ सुनील जानकी प्लॉट नं. १० ब, गट नं. २अ/क, हनुमान नगर, टाकळी रोड, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९५१८३०९५४५
१२८८ परळीकर संपदा सुनील जानकी प्लॉट नं. १० ब, हनुमान नगर, टाकळी रोड, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९८६०३२४५९४
१२८९ परळीकर सुनील गोपाळ "जानकी" प्लॉट नं. १० ब हनुमाननगर, टाकळी रोड, पंढरपूर, जि. सोलापूर
१२९० परशुरामी सतीश प्रभाकर मिहीर अपार्टमेंट, १६५ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर
१२९१ पळसुले प्रभा यशवंत १५६ इंडस्ट्रीयल इस्टेट, लीना इंजिनिअरिंग वर्क्स, होटगी रोड सोलापूर ९४२३०६६९३४
१२९२ पागे दत्तात्रय माधवराव ११७ मुरारजीपेठ, पार्क समोर, सोलापूर ९८२३१८८३७५
१२९३ पागे विदुला दत्तात्रय ११७ मुरारजीपेठ, पार्क समोर, सोलापूर २७२८३७५
१२९४ पाटील अक्षय सतीश ५२४ दक्षिण कसबा, गिरीजा रेसिडेन्सी, सोलापूर ९९६०२८४४८४
१२९५ पाटील अनिल गणेश आशिष अपार्टमेंट, प्लॉट नं. २८ तावेरा रोड, चिंचवडगाव, पुणे - ४११००३
१२९६ पाटील अनुरुद्ध पुरुषोत्तम १३ ब "अपूर्व" ब्रह्मचैतन्य नगर, नवीन आर टी ओ जवळ, सोलापूर ८८८८८६६९३९
१२९७ पाटील अभिजित अनिल जगदाळे मामा हौसिंग सोसायटी, अलिपूर रस्ता, बार्शी, जि. सोलापूर (०२१८४-२२६०८४) ९४२२०६८६८३
१२९८ पाटील अमोल माणिकराव मु. पो. नान्नज ता. उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर ९१५६८४०१९०
१२९९ पाटील गोविंद जगन्नाथ १७ विठ्ठल रुक्मिणी नगर, टाकळी रोड, पंढरपूर, जि. सोलापूर ०२१८६-२२२४९३
१३०० पाटील ज्योती भाऊसाहेब मु. पो. नान्नज ता. उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर
१३०१ पाटील दत्तात्रय पंढरीनाथ द्वारा - निशिकांत अनंत खेडकर ९/क मंजूषा सोसायटी, विकासनगर, सोलापूर ८०५५००७२८३
१३०२ पाटील दीपाली धनंजय ओंकार निवास, शांतीनिकेतन सोसायटी, भानुनगर, उस्मानाबाद ९४०४३८०८११
१३०३ पाटील देविदास आनंदराव ७२३/१/२५ ब स्वामी समर्थ निवास, नेने मार्ग, शिवाजी नगर, बार्शी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर - ४१३४०१ (०२१८४-२२१०४०) ९९२२४६४९५१
१३०४ पाटील धनंजय दिनकरराव ओंकार निवास, शांतीनिकेतन सोसायटी, भानुनगर, उस्मानाबाद ९१५६५६९१११
१३०५ पाटील नंदकुमार पंडितराव घर नं. ७१ अंत्रोळीकर नगर, होटगी रोड, सोलापूर ९८२२०७२२९६
१३०६ पाटील प्रकाश भगवान मु. पो. नान्नज ता. उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर ८६००२९५८४२
१३०७ पाटील भाऊसाहेब प्रभाकर मु. पो. नान्नज ता. उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर ९४२०४९०२७३
१३०८ पाटील मधुकर माणिकराव ५१० दक्षिण कसबा, दाते वाडा, सोलापूर ९८५०१४५४५८
१३०९ पाटील महेश दत्तात्रय ११७/८४ उमा नगरी, मुरारजी पेठ, सोलापूर ९४२३३२५१३१
१३१० पाटील माधुरी महेश ११७/८४ उमा नगरी, मुरारजी पेठ, सोलापूर २६२३३९८
१३११ पाटील रोहित गोविंद १७ विठ्ठल रुक्मिणी नगर, टाकळी रोड, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९४२३५३६३५३
१३१२ पाटील वंदना रवींद्र विष्णूप्रसाद कॉम्प्लेक्स, ८० नवीपेठ,, सरगम शॉपी समोर, सोलापूर ९०९६१३८६१३ ९०९६१३८६१३
१३१३ पाटील विठ्ठल यादव आनंद नगर, टाकळी रोड, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९८८१६२८९७९
१३१४ पाटील विदुला विष्णू विसावा हौसिंग सोसायटी, ब्लॉक नं. ८ ब, भगतसिंग मार्केट जवळ, सोलापूर ७३५०८६२६६८
१३१५ पाटील वृषाली गोविंद १७ विठ्ठल रुक्मिणी नगर, टाकळी रोड, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९४२३५३६३५४
१३१६ पाटील संतोष सुभाष २७०, दक्षिण कसबा, गद्रे लक्ष्मी मंदीराजवळ, सोलापूर - ४१३००७ ९८५००२२२७२
१३१७ पाटील सतीश माधवराव ५२४ दक्षिण कसबा, गिरीजा रेसिडेन्सी, सोलापूर ९८९०९४३३७८
१३१८ पाटील सरिता सतीश ५२४ दक्षिण कसबा, गिरीजा रेसिडेन्सी, सोलापूर ९९६०२८४४८४
१३१९ पाटील सुवर्णा गोविंद १७ विठ्ठल रुक्मिणी नगर, टाकळी रोड, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९४२२४६३२३२
१३२० पाटील स्वाती अमोल मु. पो. नान्नज ता. उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर ९८२३९६९९६४
१३२१ पाटील हर्षल सतीश ५२४ दक्षिण कसबा,गिरीजा रेसिडेन्सी जुने राम मंदीरा जवळ, सोलापूर ७३८५९९०४९६
१३२२ पाठक आरती जितेंद्र ब्लॉक नं. २ कल्याणी अपार्टमेंट, केसरीप्रेस समोर, होटगी रोड, सोलापूर ८८८८१२००५५
१३२३ पाठक जितेंद्र सुधाकर ब्लॉक नं. २ कल्याणी अपार्टमेंट, केसरीप्रेस समोर, होटगी रोड, सोलापूर ८८८८८५००९९
१३२४ पाठक नरेंद्र रामचंद्र २०/३ वर्धमान नगर, भवानी पेठ, सोलापूर ९८५००८९९१९
१३२५ पाठक शुभदा संजय ५६७, नक्षत्र अपार्टमेंट, दातेवाडा, चौपाड, सोलापूर - ४१३००७ ८९९९१७९९४१
१३२६ पाठक संजय विठ्ठल ५६७, नक्षत्र अपार्टमेंट, दातेवाडा, चौपाड, सोलापूर - ४१३००७ ९८२२९४२६२५
१३२७ पाठक संदेश सतीश ब्रह्मचैतन्य निवास, गोविंदपूरा, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९६५७४६५७१०
१३२८ पाठक सतीश व्यंकटेश ब्रह्मचैतन्य निवास, गोविंदपूरा, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९९७०१४६४७५
१३२९ पाठक सुधा संजीव ९ ब प्रमोद नगर, विजापूर रोड, जनता बँकेच्या जवळ, सोलापूर ९४२०५४५४७७
१३३० पातुरकर राजेंद्र त्रिंबक ३/अ नालंदा सोसायटी, सिव्हिल लाईन्स, सोलापूर ९८२२०१४३३०
१३३१ पात्रुडकर प्रसन्न विलास ३/६ "लक्ष्मी निवास" उत्तर सदर बझार, समर्थ नगर, सोलापूर ९७६५४०४०९०
१३३२ पात्रुडकर महेश मनोहर बी-७ सिद्धीविनायक कॉम्प्लेक्स,, कोणार्क नगर, हॉटेल दावत समोर, विजापूर रोड, सोलापूर ९८५०८९०१४९
१३३३ पानगांवकर नंदिनी पुरुषोत्तम १० ब ओंकार हौसिंग सोसायटी, मजरेवाडी, सोलापूर ९६८९२५१०९६
१३३४ पानगावंकर दामोदर भास्करराव ३६ लक्ष्मीविष्णु हौसिंग सोसायटी, कुमठा नाका, सोलापूर ९४२२४६३१३८
१३३५ पानगावंकर पुरुषोत्तम भास्कर १० ब ओंकार हौसिंग सोसायटी, मजरेवाडी, सोलापूर ९८५०२८४१८९
१३३६ पानगावंकर प्रफुल्ल भास्कर २०० दक्षिण सदरबझार कॅम्प, सोलापूर ९४२२६४४५६७
१३३७ पानसे नेहा निलेश ४४६ दक्षिण कसबा, श्रीकृष्ण मेडिकल स्टोअर्स, सोन्यामारुती समोर, सोलापूर २६२०३६८
१३३८ पानसे वंदना प्रवीण ६ ब जवाहर हौसिंग सोसायटी, सिरत नगर, सोलापूर ९५०३३३९१५२
१३३९ पावनगडकर निशा संतोष मु. पो. पिंपळनेर, ता. माढा, जि. सोलापूर ७०८३६२४१५१
१३४० पावनगडकर संतोष सुधाकर मु. पो. पिंपळनेर, ता. माढा, जि. सोलापूर ९४२१०६१७०२
१३४१ पिटके संदीप सुधीर विजापूर गल्ली, पंढरपूर, जि. सोलापूर ९६३७८६१००१
१३४२ पिशवीकर सुलभा शरद सी/२१ नाथ प्राइड, सिव्हील लाईन्स, सोलापूर
१३४३ पुजारी माधवी रवींद्र २७८/१अ, होटगी रोड, आयकर भवन शेजारी, सोलापूर - ४१३००३ ९४२२०६६५८२
१३४४ पुजारी रवींद्र प्रभाकर २७८/१अ, होटगी रोड, आयकर भवन शेजारी, सोलापूर - ४१३००३ ९४२२०६६५८१
१३४५ पुरंदरे वामन कृष्णाजी कृष्णाई ११७/१२१ ब उमा नगरी, सोलापूर
१३४६ पुराणिक अनंत मनोहर १३ "मंदाकिनी" अमृत नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९५५२५८९३२४
१३४७ पुरोहित मधुकर कृष्णाजी २३ विकास नगर, सिव्हिल लाईन्स, होटगी रोड, सोलापूर - ४१३००३ ९४२३५८८४४९
१३४८ पेंडसे अक्षया कौस्तुभ "दुर्वांकुर" १४० बी १ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९४२२८२०३८७
१३४९ पेंडसे कौस्तुभ सुनील "दुर्वांकुर" १४० बी १ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९४०३६९४५५०
१३५० पेंडसे सुनंदा गंगाधर "दुर्वांकुर" १४० बी १ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९४०३६९४५६०
१३५१ पेंडसे सुनील गंगाधर "दुर्वांकुर" १४० बी १ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९४०३६९४५२०
१३५२ पेंडसे स्नेहल सुनील "दुर्वांकुर" १४० बी १ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९४०३६९४५३०
१३५३ पेठे अनुजा चैतन्य ११ इंडस्ट्रीयल इस्टेट, होटगी रोड, सोलापूर ८३०८८४३२६६
१३५४ पेठे चैतन्य दिलीप ११ इंडस्ट्रीयल इस्टेट, होटगी रोड, सोलापूर ९९२१४७४६६६
१३५५ पेठे दिलीप यशवंत ११ इंडस्ट्रीयल इस्टेट, होटगी रोड, सोलापूर ९८२२०६६७३२
१३५६ पेठे विश्वास रामचंद्र १२ ए विद्याविहार अपार्टमेंट, पंखाविहिरीजवळ, सोलापूर
१३५७ पेठे सुवर्णा दिलीप ११ इंडस्ट्रीयल इस्टेट, होटगी रोड, सोलापूर ९८८१००४००१
१३५८ पै व्यंकटेश बाळकृष्ण १०५/१६३ उमा नगरी, मुरारजी पेठ, सोलापूर
१३५९ पैठणकर प्रभाकर बाबुराव लक्ष्मीपेठ, प्रतीक्षा बंगलोज,जानकर वस्ती, दमाणी नगर, सोलापूर २३८१३१७
१३६० पैठणकर संजय कृष्णराव ब्लॉक नं. ४ गणेश ग्रहनिर्माण मंडळ, टिकेकरवाडी, पोस्टऑफिसजवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९९६०८७६२६८
१३६१ प्रभू अनिल विष्णू ८३ ए आसरा हौसिंग सोसायटी, होटगी रोड, सोलापूर ९५०३४५७०५८
१३६२ प्रयाग हर्षदीप कालीदासराव ब्लॉक नं. १४ समर्थ नगर, म्हाडा कॉलनी, सिंधुविहार जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९२२६२८१०९१
१३६३ फडके अशोक वसंत १६ सत्कार अपार्टमेंट, पुणे सातारा रोड, धनकवडी, पुणे
१३६४ फडके गायत्री रवींद्र ५६४ दक्षिण कसबा, सिद्धी प्लाझा, सोलापूर
१३६५ फडके जयंत शामराव "नक्षत्र" अपार्टमेंट ५६७ उत्तर कसबा, सोलापूर ९८२२८७८१४६
१३६६ फडके जयश्री अशोक १६ सत्कार अपार्टमेंट, पुणे सातारा रोड, धनकवडी, पुणे
१३६७ फडके दत्तात्रय वासुदेव ५६४ दक्षिण कसबा, सिद्धी प्लाझा, सोलापूर
१३६८ फडके प्रसन्न उर्फ मनोज रामचंद्र विक्रम प्लाझा, नडगिरी पेट्रोलपंपा समोर, विजापूर रोड, सोलापूर ९१५८१८७४७४
१३६९ फडके मंजिरी प्रसन्न विक्रम प्लाझा, नडगिरी पेट्रोलपंपा समोर, विजापूर रोड, सोलापूर ९१५८०९२९४१
१३७० फडके मंदाकिनी गणेश १५५/बी १ शेटे अपार्टमेंट, सारस्वत ब्राह्मण समाज हॉल, डफरीन चौक, सोलापूर ९६२३२३१३८१
१३७१ फडके माधुरी मुरलीधर एल ४६ "सुंदरमकृपा" सुंदरमनगर, विजापूररोड, सोलापूर
१३७२ फडके मुरलीधर वासुदेव एल ४६ "सुंदरमकृपा" सुंदरमनगर, विजापूररोड, सोलापूर २३०२६५७
१३७३ फडके रवींद्र दत्तात्रय ५६४ दक्षिण कसबा, सिद्धी प्लाझा, सोलापूर ९४०३६८८५७७
१३७४ फडके रवींद्र प्रभाकर १२६/अ इंदिरा नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९०४९८६२१०७
१३७५ फडके रश्मी रवींद्र १२६/अ इंदिरा नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ८६९८७१८८००
१३७६ फडके शंकर प्रभाकर १२६, इंदिरा नगर, विजापूर रोड, सोलापूर
१३७७ फडके श्रीकांत वासुदेव अ -१३३ कर्णिक नगर, सोलापूर
१३७८ फडके सुधा श्रीकांत अ १३३ "सुयोग" रमाकांत कर्णिकनगर, सोलापूर ८०८७५३३२६७
१३७९ फडके सुनील दत्तात्रय ब्लॉक नं. ६३ भीमानगर, गणेश बिल्डर्स, नं. ३ जुळे सोलापूर, सोलापूर ९७६५०९७९०६
१३८० फडके सुप्रिया सुशील ए- १३३ सुयोग कर्णिकनगर, सोलापूर ९८५०३९३१५७
१३८१ फडके सुशील श्रीकांत ए- १३३ सुयोग कर्णिकनगर, सोलापूर ९३२६१६५९६१
१३८२ फडके सुहास श्रीकांत अ १३३ "सुयोग" रमाकांत कर्णिकनगर, सोलापूर ९३२६७५७८२४
१३८३ फडके स्वाती सुनील ५६४ दक्षिण कसबा, सिद्धी प्लाझा, सोलापूर
१३८४ फडणीस गौरी नितीन सागर अपार्टमेंट, दमाणी नगर, सोलापूर ९४२०४८८७२०
१३८५ फडणीस नितीन सुधाकर सागर अपार्टमेंट, दमाणी नगर, सोलापूर ९४२३५९०३००
१३८६ फाटोटे अनुजा अरुण अ-४२ निर्मिती विहार, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२१०७६५४२
१३८७ बंडेगिरी अशोक टिळक गल्ली, अक्कलकोट, जि. सोलापूर -
१३८८ बंडेगिरी आकांशा अशोक टिळक गल्ली, अक्कलकोट, जि. सोलापूर
१३८९ बंडेगिरी आश्लेषा अशोक टिळक गल्ली, अक्कलकोट, जि. सोलापूर ९८८१३२४६८२
१३९० बडवे अंजली अनिरुद्ध ३१ भक्ती मार्ग, एल. आय. सी. ऑफिस मागे, पंढरपूर
१३९१ बडवे अनिरुद्ध बाळासाहेब ३१ भक्ती मार्ग, एल. आय. सी. ऑफिस मागे, पंढरपूर ९२२६३३७६२७
१३९२ बडवे प्रशांत सदाशिव ५४१ उत्तर कसबा, चौपाड, सोलापूर ९८२२०९७६८८
१३९३ बडवे मनोज सखाराम १० मंदार अपार्टमेंट, आनंद नगर, सिंहगड रोड, शिवपुष्प पार्क समोर - पुणे ९४२२४३७७०१
१३९४ बडवे मीरा नारायण म्हेत्रे बोळ, कसबा पेठ, बार्शी, जि. सोलापूर ९२८४७४२७०४
१३९५ बडवे शुभांगी श्रीपाद मु. पो. शिंगणापूर, ता. माण, जि. सातारा (०२१६५-२८५२०४)
१३९६ बडवे श्रीपाद नारायण मु. पो. शिंगणापूर, ता. माण, जि. सातारा (०२१६५-२८५२०४) ९४२११७९५६८
१३९७ बदामीकर गीता राघवेंद्र रीचवूड फर्निचर, किनारा हॉटेलमागे, सोलापूर २७४५५८८
१३९८ बदामीकर राघवेंद्र शामराव रीचवूड फर्निचर, किनारा हॉटेलमागे, सोलापूर ९७३०५२२२६६
१३९९ बनसोडे अभिजित प्रमोद दुकान नं. ४ रुक्मीणी संकुल, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४०४६८२५४३
१४०० बनसोडे गौरी अभिजित दुकान नं. ४ रुक्मीणी संकुल, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९८२३१३२८९९
१४०१ बरगले अनिल कमलाकर प्लॉट नं. २६ विजय देशमुख नगर, निर्मिती विहार शेजारी विजापूर रोड, सोलापूर ९८६०६०५१६३
१४०२ बागेवाडी उल्हास शरद श्रीनिधी २७/बी पाटील नगर, विजापूर रोड सूर्या कॉम्प्लेक्स शेजारी, सोलापूर ९४२१०२४१६९
१४०३ बागेवाडी श्रुती उल्हास "श्रीनिधी" २८ ब पाटील नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९४०४२९०८९९
१४०४ बागेवाडीकर अमेय श्रीकांत शांतीनिकेतन, १ कार्पोरेशन कॉलनी, पंखा बावडी, सोलापूर ९८२३०७१७२२
१४०५ बागेवाडीकर प्रशांत नरसिंह २०१/१ सिव्हिल लाईन्स, होटगी नाका, सोलापूर ९८२२०२३६११
१४०६ बागेवाडीकर मधुमिता समीर "धन्वंतरी" बंगलो, २०१/१ सिव्हिल लाईन्स, होटगी नाका, सोलापूर (२६००७२४) २६००७२३
१४०७ बागेवाडीकर वृषाली प्रशांत "धन्वंतरी" बंगलो, २०१/१ सिव्हिल लाईन्स, होटगी नाका, सोलापूर (२६००७२४) २६००७२३
१४०८ बागेवाडीकर समीर प्रशांत २०१/१ सिव्हिल लाईन्स, होटगी नाका, सोलापूर ९७६३७११९९९
१४०९ बावीकर राजेश मधुकरराव ८ तोरणा अपार्टमेंट, मोहिते नगर, होटगी रोड, सोलापूर ९८९००९९६३५
१४१० बी. शिवशंकर (आश्रय दाता) ६०१, साईनंदन अपार्टमेंट, ८८ ए, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९८२२४०२२०४
१४११ बेंद्रे विश्वनाथ त्रिंबक ५/२६ "बनशंकरी" उत्तर सदर बझार, सोलापूर ९८८१४७७७४८
१४१२ बेंद्रे श्रीधर रामचंद्र ६/११ नेताजी सुभाष सोसायटी, विजापूररोड, सोलापूर
१४१३ बेंबळकर वसंत जनार्दन ५०५ सोनीनगर, लक्ष्मीपेठ, दमाणीनगर जवळ, सोलापूर ९८२२६१६०३०
१४१४ बेऊर विनायक कृष्णराव श्री रघुनंदन कृपा, बी-१०४, नवीन संतोष नगर, विजापूर रोड, सोलापूर
१४१५ बेडेकर चित्रा भूषण १५७/२ रेल्वे लाईन्स, काळजापूर मारुती जवळ, सोलापूर २३१५३९७
१४१६ बेडेकर भूषण बाळकृष्ण १५७/२ रेल्वे लाईन्स, काळजापूर मारुती जवळ, सोलापूर
१४१७ बेले हरी वासुदेव १९ ब अभिमानश्री कॉम्प्लेक्स, मुरारजी पेठ, सोलापूर (२७२८१२३) ९४२२४६०५६०
१४१८ बेवूर कृष्ण मध्वराव श्री रघुनंदन कृपा बी १०४ न्यू संतोष नगर, सोलापूर ९८५०९९२६४७
१४१९ बेवूर मृणाल सुबोध बिल्डिंग डी, प्लॉट नं. ७ नवीन राऊत बाग हौसिंग, कॉम्प्लेक्स, धनकवडी, पुणे - ४११०४३ ९८५०६२७७६७
१४२० बेवूर वृंदा कृष्णराव श्री रघुनंदन कृपा बी १०४ न्यू संतोष नगर, सोलापूर
१४२१ बेवूर सुबोध रामचंद्र बिल्डिंग डी, प्लॉट नं. ७ नवीन राऊत बाग हौसिंग, कॉम्प्लेक्स, धनकवडी, पुणे - ४११०४३ ९८२२८०२५४५
१४२२ बोरगांवकर गिरीश गोपाळ "दुर्वाकुर" बंगला नं ३७, इन्द्रधनु देगांवरोड, सोलापूर - ४१३००१ ९४२२०६७०५४
१४२३ बोरगांवकर नुपूर गिरीश "दुर्वांकुर" बंगला नं. ३७ इंद्रधनू, देगांवरोड, सोलापूर - १ ( २३८०५५४) ९४२३०६५३५६
१४२४ बोराळकर मिलिंद केशवराव ए ४ आकांक्षा हौसिंग सोसायटी, सिव्हिल लाईन्स, , सोलापूर ९४२००९०३१५
१४२५ भंडारकवठेकर मनीष शामराव ए-२४ "प्रतीक्षा" बंगलोज, जानकर वस्ती, दमाणी नगर, सोलापूर ९८५०११५२९६
१४२६ भट अरविंद भिकाजी "मनीषा" व्यंकटेश नगर, होटगी, सोलापूर ९४२३०९००७४
१४२७ भट सुनीता अरविंद "मनीषा" व्यंकटेश नगर, होटगी रोड, सोलापूर २६०००२७
१४२८ भडगांवकर दीपक जनार्दन १११ मोदी रजनीगंधा अपार्टमेंट, ब्लॉक नं. एस-७, उपलप मंगल कार्यालयाजवळ, सोलापूर - ४१३००१ ९९२२१५६३५९
१४२९ भडगांवकर दीपाली दीपक १११ मोदी रजनीगंधा अपार्टमेंट, ब्लॉक नं. एस-७, उपलप मंगल कार्यालयाजवळ, सोलापूर - ४१३००१ (०२१७-२३१५८३९)
१४३० भानप राकेश सूर्यकांत १५० रेल्वे लाईन्स, डफरीन चौक, सोलापूर ९३८९७९५६५०
१४३१ भानप सुषमा राकेश १५० रेल्वे लाईन्स, डफरीन चौक, सोलापूर ९८५०८९९०११
१४३२ भालवणकर दीपाली मोहन "श्री गजानन लीला" ब्लॉक नं. १३७ इ, नवीन संतोष नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२१०३१७४६
१४३३ भालवणकर प्रणव मोहन "श्री गजानन लीला" ब्लॉक नं. १३७ इ, नवीन संतोष नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२०२६१८९८
१४३४ भालवणकर मोहन गजानन ब्लॉक नं. १३७, इ, नवीन संतोष नगर, "श्री गजानन लीला", विजापूर रोड, सोलापूर ९४२१०३१७४७
१४३५ भाळवणकर रामचंद्र भगवान भाग्योदय अपार्टमेंट ४२ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर
१४३६ भावार्थी हृषीकेश विजयकुमार सी- १०० महालक्ष्मी नगर, विजापूर रोड, इंदिरानगर, पोस्ट ऑफिस जवळ, सोलापूर (२३००१२२) ९५६१८८३४६०
१४३७ भावार्थी सुनीता देविदास जयकुमार अपार्टमेंट, ९६ अ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ८८८८५६४३२०
१४३८ भावार्थी सुहास विश्वनाथ गणेश नगर, सोसायटी, ब्लॉक नं. ४४ जुळे सोलापूर, सोलापूर ९८५०३७७०१८
१४३९ भावे स्मिता अविनाश प्लॉट नं. ६ लक्ष्मीनगर, बाळे, सोलापूर ९९२२८२२४६६
१४४० भिडे गिरीश श्रीराम १५५ रेल्वे लाईन्स, शेटे कॉम्प्लेक्स, डफरीन चौक, सोलापूर ९३७१६५००५६
१४४१ भिडे जयश्री श्रीकांत भिडे कॉलनी १४२ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर २३१६०३०
१४४२ भिडे निलेश गजानन "आशीर्वाद" अ-२/४ पोस्टल कॉलनी, विकास नगर जवळ, सोलापूर - ४१३००३ ९८६०२३८८२५
१४४३ भिडे मंजिरी निलेश "आशीर्वाद" अ-२/४ पोस्टल कॉलनी, विकास नगर जवळ, सोलापूर - ४१३००३ २६००३३८
१४४४ भिडे मृण्मयी श्रीपाद १४२ अ भिडे कॉलनी, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९८२२६०६३६०
१४४५ भिडे श्रीकांत दामोदर भिडे कॉलनी १४२ अ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर
१४४६ भिडे श्रीपाद श्रीकांत १४२ अ भिडे कॉलनी, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९४२३५९१३४०
१४४७ भुजंग पंढरीनाथ लक्ष्मण ५९ स्वागत नगर भाग - १ कुमठा नाका, सोलापूर ९४२१०२६३३१
१४४८ भोसेकर अरविंद राजाराम कांचन सोसायटी, गौडगाव महाराज मठाजवळ, शेळगी, सोलापूर ९८६०२५५७२०
१४४९ भोसेकर चिदंबर मधुकर २६ नवी पेठ, "नारायण सदन" सोलापूर ९०२८५४४०३१
१४५० भोसेकर मेधा मधुकर २६ नवी पेठ, "नारायण सदन" सोलापूर ९८२२८०७५७६
१४५१ भोसेकर सुषमा अरविंद कांचन सोसायटी, गौडगाव महाराज मठाजवळ, शेळगी, सोलापूर ९८६०८५२७१९
१४५२ मंगरुळकर शिरीष कमलाकर "सुकृत" ५११ दक्षिण कसबा, शारदा कोचिंग क्लास जवळ, सोलापूर ९८६०७२३९७४
१४५३ मंगरुळे विद्या विनायक मंगरुळे वाडा, कुंभार गल्ली, मंगळवेढा, जि. सोलापूर
१४५४ मंगरुळे विनायक जगन्नाथ मंगरुळे वाडा, कुंभार गल्ली, मंगळवेढा, जि. सोलापूर `९४०३२८९५०१
१४५५ मंद्रुपकर विक्रांत अरविंद ११ ब जवाहरलाल हौ.सो., उजनी कॉलनी जवळ, सोलापूर ९८६०२९३०००
१४५६ मणूर वर्षा सुहास मंगल रेसिडेन्सी, किल्लेदार मंगल कार्यालय, सोलापूर
१४५७ मणूर सुहास अनंत मंगल रेसिडेन्सी, किल्लेदार मंगल कार्यालय, सोलापूर ९८२२८०४०१९
१४५८ मनगोळी अशोक गोविंदराव २४ "यलगुरेश कृपा" लक्ष्मीविष्णु हौसिंग सोसायटी कुमठा नाका, सोलापूर ९८९०७८५२६६
१४५९ मनुर सुनील अनंत श्री साई मेडीकल स्टोअर्स १९५/१ सम्राट चौक, सोलापूर ८८५५०२१८६४
१४६० मराठे अजय यशवंत ब्लॉक नं.१ सिद्धीविनायक अपार्टमेंट, राजेशकुमार नगर, महिला हॉस्पिटल समोर, सोलापूर ९८८१०६१३२५
१४६१ मराठे अजिंक्य उमेश फ्लॅट नं. ६, परिचय अपार्टमेंट, सम्राट चौक, सोलापूर ८३९०८२६६७९
१४६२ मराठे आनंद दत्तात्रय १४/४ रेल्वे लाईन्स, चक्रदेव चाळ, रेल्वे हॉस्पिटल समोर, सोलापूर ९८९०९११७८२
१४६३ मराठे उमेश बाळकृष्ण फ्लॅट नं. ६, परिचय अपार्टमेंट, दमाणी शाळेशेजारी, सम्राट चौक, बुधवार पेठ, सोलापूर २७२६११४
१४६४ मराठे उल्का आनंद १४/४ रेल्वे लाईन्स, चक्रदेव चाळ, रेल्वे हॉस्पिटल समोर, सोलापूर ९९२१४३५२०४
१४६५ मराठे क्रांतीकुमार लक्ष्मण ६४८ दक्षिण कसबा, ओंकार अपार्टमेंट, चौपाड, सोलापूर ९९२२९३९३८१
१४६६ मराठे विजय भास्कर ४४/२८ "सौजन्य" महावीर सोसायटी, सम्राट चौक, सोलापूर ९४०४३०३९९९
१४६७ मराठे सविता क्रांतीकुमार ६४८ दक्षिण कसबा, ओंकार अपार्टमेंट, चौपाड, सोलापूर ९७६६८१९५५५
१४६८ मराठे स्वाती उमेश फ्लॅट नं. ६, परिचय अपार्टमेंट, सम्राट चौक, सोलापूर ८६९८३३१८६७
१४६९ महाजन गोपाळ यशवंत २८३-अ पुष्कराज मंत्री चंडक मार्ग, विजापूर रोड, सोलापूर
१४७० महाजन तुषार अंबादास ३०१०/ब "श्री भगवंत कृपा" दत्त बोळ, महाद्वार चौक, बार्शी, जि. सोलापूर ९८८१४२६९२१
१४७१ महाजन नंदा विक्रम २८३-अ पुष्कराज मंत्री चंडक मार्ग, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२३५७०६०४
१४७२ महाजन प्रदीप अनंतराव प्लॉट नं. २२० दमाणी नगर, सोलापूर ९६८९९११७०७९
१४७३ महाजन मंगल गोपाळ २८३-अ पुष्कराज मंत्री चंडक मार्ग, विजापूर रोड, सोलापूर
१४७४ महाजन मीरा राजीव मु. पो. निमगांव केतकी, ता. इंदापूर, जि. पुणे
१४७५ महाजन राजीव सुधाकर मु. पो. निमगांव केतकी, ता. इंदापूर, जि. पुणे ८७९६७२३७०८
१४७६ महाजन वर्षा संजय बी २०४ साई टॉवर्स, शिवाजी पेठ, कोल्हापूर
१४७७ महाजन विक्रम गोपाळ २८३-अ पुष्कराज मंत्री चंडक मार्ग, विजापूर रोड, सोलापूर ८८८८८५५२२९
१४७८ महाजन विजयकुमार विनायक "प्रतीक्षा" ६२ ब्रह्मचैतन्य नगर, नवीन आर टी ओ जवळ, सोलापूर ९८६०७५९६०८
१४७९ महाजन वैभव गोपाळ २८३ अ "पुष्कराज" मंत्री चंडक पार्क, विजापूर रोड, सोलापूर' ९३७०६६०२३६
१४८० महाजन शरयू वैभव २८३ अ "पुष्कराज" मंत्री चंडक पार्क, विजापूर रोड, सोलापूर' २३४५११८
१४८१ महाजन संजय सुधाकर बी २०४ साई टॉवर्स, शिवाजी पेठ, कोल्हापूर ९८९०४७५६८२
१४८२ महालकरी देवयानी परशुराम खंडोबा गल्ली, मु. पो. मंगळवेढा, जि. सोलापूर
१४८३ महालकरी परशुराम भास्कर खंडोबा गल्ली, मु. पो. मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९८९०३५०१९१
१४८४ महालकरी प्रज्ञा परशुराम खंडोबा गल्ली, मु. पो. मंगळवेढा, जि. सोलापूर
१४८५ महालकरी मनीषा परशुराम खंडोबा गल्ली, मु. पो. मंगळवेढा, जि. सोलापूर
१४८६ माडगे शशांक सुधाकर पी-३ ५/६ पोस्ट कॉलनी, वालचंदनगर, ता. इंदापूर, जि. पुणे - ४१३११४ ७७७४८३२०६९
१४८७ माडगे सुरेखा शशांक पी. ३,५/६ पोस्ट कॉलनी, वालचंदनगर, ता. इंदापूर, जि. पुणे - ४१३११४ ८२०८८५१००९
१४८८ माढेकर सुनील अनंत ९ सुप्रतीम कॉम्प्लेक्स, ५२८ दक्षिण कसबा, सोलापूर ९४२२४५९५८०
१४८९ मायदेव प्रसाद प्रदीप डांगे गल्ली, मंगळवेढा, जि. सोलापूर ९२७०३३९२२९
१४९० मायभटे अश्वत्थामा गोविंद ५५/५६ रेल्वे लाईन्स, फ्लॅट नं. ४०२ नाथपर्ल, अपार्टमेंट, सोलापूर २६२१४७१
१४९१ मार्डीकर प्रणिता सुहास ८ ब सह्याद्री नगर, विकास नगर जवळ, सोलापूर ९८६०७२८४०२
१४९२ मार्डीकर सुहास शामराव ८ ब सह्याद्री नगर, विकास नगर जवळ, सोलापूर ९८९०४२८४०८
१४९३ माळगी वासुदेव व्यंकटेश ३९ रेल्वे लाईन्स, सेंट जोसेफ हायस्कूल मागे, सोलापूर ९८९०६२६८१५
१४९४ माळगी वैदेही वामन ३९/ए रेल्वे लाईन्स, फ्लॅट नं. ३०२, कृष्णा टेरेस, सेंट जोसेफ हायस्कूल मागे, सोलापूर ७२७६४०१८२५
१४९५ माहुलीकर प्रकाश कृष्णनाथ एस-१ नवनीत अपार्टमेंट-१, दमाणी नगर, सोलापूर ९०२८५७५१४४
१४९६ मित्रगोत्री अंजली पुरुषोत्तम ९६ विश्वामित्र गणेश बिल्डर्स, होटगी रोड, सोलापूर ८९७५४६००५१
१४९७ मित्रगोत्री नृसिंह प्रल्हाद ५ पंचशील अपार्टमेंट, मयूर कॉलनी, कोथरूड, पुणे ९८२३९६२७८९
१४९८ मित्रगोत्री पुरुषोत्तम हरिभाऊ ९६ विश्वामित्र गणेश बिल्डर्स, होटगी रोड, सोलापूर ८९७५७६८३४८
१४९९ मित्रगोत्री यशश्री नृसिंह ५ पंचशील अपार्टमेंट, मयूर कॉलनी, कोथरूड, पुणे
१५०० मुजुमदार मनोज बळवंत २ अ "श्रीराम" प्रेरणा हौसिंग सोसायटी, आय टी आय समोर, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२१०७३०४७
१५०१ मुजुमदार लक्ष्मी मनोज २ अ "श्रीराम" प्रेरणा हौसिंग सोसायटी, आय टी आय समोर, विजापूर रोड, सोलापूर ९४०५२३२८६७
१५०२ मुनावळी यशवंत जयवंत ५८४, पश्चिम मंगळवार पेठ, टिळक चौक, सोलापूर ९५८२५९६७०२
१५०३ मुळजकर मुकुंद दिगंबर बी/जी-२ शमा अपार्टमेंट, ९९ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ७७७४०९१०७९
१५०४ मुळजकर सारिका महेश बी-१०५ द्वारका नगरी, विजापूर रोड, सोलापूर ७३८५७८८०४६
१५०५ मुळजकर सुहास गोपाळराव १३५/१३६ श्रीकांत नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२१४५०८७५
१५०६ मुळे कौस्तुभ भारत ४४, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर - ४१३००१ ९०३०९३५३५३
१५०७ मुळे भारत बाळकृष्ण ४४, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर - ४१३००१ ९८२२०७२४९३
१५०८ मुळे मीना भारत ४४, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर - ४१३००१ ९८९०५२४३३३
१५०९ मुळे योगेश लक्ष्मण ब्राह्मण सेवा मंडळ, भवानी शंकर रोड, दादर, मुंबई- ४०००२८ ८१०८८३९९४०
१५१० मुळे वृषाली कौस्तुभ ४४, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर - ४१३००१ ८८८८८७८८५१
१५११ मुळेगांवकर प्रसन्न पद्मनाभ ४०१ दक्षिण कसबा, जुनी फौजदार चावडी जवळ, मेन रोड, सोलापूर (२७२५२३५) ९८६०७७२२६८
१५१२ मुळेगांवकर मानसी मुरलीधर ७३ दक्षिण कसबा, लक्ष्मी मार्केट, झुंजे बोळ, जैन मंदिराशेजारी, सोलापूर - ४१३००७ ९८५०५१६३९०
१५१३ मुळेगांवकर मुरलीधर व्यंकटेश ७३ दक्षिण कसबा, लक्ष्मी मार्केट, झुंजे बोळ, जैन मंदिराशेजारी, सोलापूर - ४१३००७ (२७२५२३५) ९४०४३०१२७३
१५१४ मुश्रीफ अनिल रामचंद्र ब्लॉक नं. १० समृद्धी अपार्टमेंट, होटगी रोड, सेल टॅक्स ऑफिस जवळ, सोलापूर ९४०३२९२१७३
१५१५ मुश्रीफ आरती अनिल ब्लॉक नं. १० समृद्धी अपार्टमेंट, होटगी रोड, सेल टॅक्स, ऑफिस जवळ, सोलापूर ९९७५८८२५५९
१५१६ मोकाशी नरेंद्र पांडूरंग ६०३ दक्षिण कसबा, सोलापूर (२७२३००५) ९४२३०६९००
१५१७ मोकाशी मनीषा मोहन ३१ आवटे प्लॉट, बँक ऑफ इंडिया कॉलोनी मागे , जुळे सोलापूर
१५१८ मोकाशी महेश मोहन ८९ पहिला मजला १७ मुख्य दुसरा क्रॉस, कोर मंगला, बेंगलोर
१५१९ मोकाशी मोहन भालचंद्र "विष्णुकुटी" बँक ऑफ इंडिया कॉलनी मागे, जुळे सोलापूर ९८२२२९०७५४
१५२० मोकाशी राजेंद्र पांडूरंग बिल्डिंग नं. डी-१० अवंतीनगर, जुना पुणे नाका, सोलापूर ९४२०५४६८४१
१५२१ मोकाशी वामन रामकृष्ण १४ राखी अपार्टमेंट, दमाणी नगर, सोलापूर ९४२१०७५७४२
१५२२ मोकाशी विशाखा राजेंद्र बिल्डिंग नं. डी-१० अवंतीनगर, जुना पुणे नाका, सोलापूर
१५२३ मोकाशी शार्दुल राजेंद्र बिल्डिंग नं. डी-१० अवंतीनगर, जुना पुणे नाका, सोलापूर
१५२४ मोहोळकर ओंकार सुधीर फ्लॅट नं. ५०३, समृद्धी हेरीटेज, कुमठेकर हॉस्पिटल जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर - ४१३००४ (२३००६७७) ८७८८३०१९४३
१५२५ मोहोळकर रमेश नरसिंह ९३७ उत्तर सदर बझार, रिमांड होम शेजारी सोलापूर ९४२०३५६६३७
१५२६ मोहोळकर राहूल रमेश ९३७ उत्तर सदर बझार, रिमांड होम शेजारी, सोलापूर ९०९६६४३४४४
१५२७ मोहोळकर सुचेता सुधीर फ्लॅट नं. ५०३, समृद्धी हेरीटेज, कुमठेकर हॉस्पिटल जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर - ४१३००४ (२३००६७७) ९०२८३५२०२४
१५२८ मोहोळकर सुधीर कृष्णाजी फ्लॅट नं. ५०३, समृद्धी हेरीटेज, कुमठेकर हॉस्पिटल जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर - ४१३००४ (२३००६७७) ९४२१०२४१३४
१५२९ मोहोळकर सुनेत्रा सुधीर ५०३ समृद्धी हेरीटेज, कुमठेकर हॉस्पिटल जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर - ४१३००४ ९७६७५८५०५१
१५३० यत्नाळकर विनय पद्माकर १५ अ आनंदवन सोसायटी, नवीन आर टी ओ जवळ, सोलापूर ९४२२६४५८६९
१५३१ यन्नाळकर निशिकांत पद्माकर १५/ए आनंदवन सोसायटी, आर. टी. ओ. ऑफिस जवळ, आदित्य नगर जवळ, विजापूर रोड, सोलापूर (२३४५२१२) ९८५०५७१९२१
१५३२ येरगट्टीवार सुनील वासुदेव घर नं. ४६१३ बनशंकरी निवास, गाताडे प्लॉट, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर ९४०५५४५१९७
१५३३ येरमाळकर नीता श्रीपाद २०८ दक्षिण कसबा, संयुक्ता अपार्टमेंट, दत्त चौक, सोलापूर ९९२२११२०६२
१५३४ येरमाळकर श्रीपाद राजाराम २०८ दक्षिण कसबा, संयुक्ता अपार्टमेंट, दत्त चौक, सोलापूर ९९२२२१३०६२
१५३५ येळेगावंकर अमित श्रीकांत ए ४/४ "रंगलक्ष्मी" पोस्टल कॉलनी, होटगी रोड, सोलापूर ९९६०९२७७१३
१५३६ येळेगावंकर निखिल प्रकाश २३१, दक्षिण कसबा, सोलापूर ९५२७९०९०१२
१५३७ येळेगावंकर वासंती श्रीकांत ए ४/४ "रंगलक्ष्मी" पोस्टल कॉलनी, होटगी रोड, सोलापूर ९९७०१७१२२१
१५३८ येळेगावंकर श्रीकांत दत्तात्रय ए-४/४ पोस्टल कॉलनी, होटगीरोड, सोलापूर ९४२०३५७२७०
१५३९ रणभोर प्रताप भगवान "भगवंत कृपा" प्लॉट नं. ८६ मीरानगर, सोलापूर ९७६३५६८४१६
१५४० रणसूर प्रमोद नारायण "नारायण कृपा" शिवाजी नगर, कारखाना रोड, वैराग, ता. बार्शी, जि. सोलापूर
१५४१ रत्नपारखे पद्माकर राजाभाऊ मु. पो. मसले चौधरी, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर ७५८८६०९०४६
१५४२ रत्नपारखे प्रज्ञा प्रभाकर मु. पो. मसले चौधरी, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर - ४१३२२२ (९४०५००५७३०) ७५८८६०९०४६
१५४३ रत्नपारखे प्रशांत दत्तात्रय मु. पो. मसले चौधरी, तालुका - मोहोळ, जि. सोलापूर (८२०८५०४६७२) ९५६११२०१५७
१५४४ रत्नपारखे सुवर्णा प्रशांत मु. पो. मसले चौधरी, तालुका - मोहोळ, जि. सोलापूर (८२०८५०४६७२) ९१३०१४४१८६
१५४५ रसाळ महेश सुरेशराव १४७९/८० शुक्रवारपेठ, राजेंद्र पार्क सोसायटी, जिलब्या मारुतीजवळ, पुणे - ४११००२ ९४२१३४३०४८
१५४६ रसाळ सुनेत्रा सुरेशराव रसाळवाडा राममंदीर गल्ली, गेवराई, जि. बीड
१५४७ राक्षे प्रभाकर रामचंद्र ४/२५-२६ सारा मॅनशन १५८ गोखले रोड (उत्तर), दादर, मुंबई - ४०००२८
१५४८ राजपुरोहित सुजाता विजय ९० रेल्वे लाईन्स, हर्षद अपार्टमेंट, ब्लॉक नं. ९ सोलापूर - ४१३००१ २३१७६९१
१५४९ राजुरीकर केशव त्रिंबक "समर्थकृपा" ८५ सवेरानगर, सैफुल, सोलापूर
१५५० रानडे अनुपमा दत्तात्रय प्लॉट नं. ८३/८४ विद्यानगरी, नवीन आर. टी. ओ. मागे, विजापूररोड, सोलापूर २३०१६१६
१५५१ रानडे पल्लवी सुधांशू २०१४/७ प्रशांती अपार्टमेंट, दक्षिण सदर बझार, सोलापूर ७५८८६०९९१७
१५५२ रानडे मंदार अरुण १५,१६ बी "अमृतवेल" व्यंकटेश नगर, होटगी रोड, महिला हॉस्पिटल मागे, सोलापूर ९८२२२०८६१८
१५५३ रानडे रुपाली सुभाष २०१४/७ प्रशांती अपार्टमेंट, दक्षिण सदर बझार, सोलापूर २३१११३७
१५५४ रानडे विभावरी मंदार १५,१६ बी "अमृतवेल" व्यंकटेश नगर, होटगी रोड, महिला हॉस्पिटल मागे, सोलापूर ८६०५४९२२६८
१५५५ रानडे सुधांशु सुभाष २०१४/४ दक्षिण सदर बझार, प्रशांती अपार्टमेंट, सोलापूर ९४२३०६५१००
१५५६ रामदास रघुवीर रामचंद्र स्मृती बिल्डिंग, ३०८ आय. एम. पी. ग्रीन्स, सैफुल जवळ, सोलापूर ९५२७८७९६९५
१५५७ रामदासी आप्पाजी गिरीधर एफ-३८ सुंदरम नगर, स्वामी समर्थ मंदिरामागे, विजापूर रोड, सोलापूर ९०९६५२२१७२
१५५८ राय शुभदा मुकुंद शमा अपार्टमेंट ९९ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९४२३५८९१६५
१५५९ रायखेलकर अभय अरविंद फ्लॅट नं. १०, नेपच्युन प्लाझा, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९३२५२९५०७०
१५६० रायखेलकर रुपाली अभय फ्लॅट नं. १०, नेपच्युन प्लाझा, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९३२५२९५०७१
१५६१ रायते जयंत गोविंद क - २६८ राजस्व नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९३७०४३४९१३
१५६२ रायते माधवी वासुदेव "आनंदश्री" ३० जवाननगर, विजापूररोड, सोलापूर ९८८१०६१२१३
१५६३ रायते वासुदेव श्रीनिवास "आनंदश्री" ३० जवाननगर, विजापूररोड, सोलापूर ९८८११२४५०६
१५६४ राशिनकर सुनील विनायक ५८ पापारामनगर, नूतन प्रशालेजवळ, विजापूर रोड, सोलापूर ८३०८७६७०२१
१५६५ रिसबूड श्रीधर हेमंत १८१ अ इंदिरा नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९८२२०९३१७३
१५६६ लपाटे अपर्णा वैभव प्लॉट नं. २१ संत दर्शन हौसिंग सोसायटी, लाड नगर, इसबावी, पंढरपूर ७९७२०९०६७५
१५६७ लपाटे रमाकांत गणेश प्लॉट नं. २१ संत दर्शन हौसिंग सोसायटी, लाड नगर, इसबावी, पंढरपूर ९१६८१४०३२२
१५६८ लाळे कल्याण वसंत ५-४/११ नवनीत अपार्टमेंट, दमाणी नगर, सोलापूर ९४२०२६३२६४
१५६९ लाळे सुधाकर वसंत मृण्मयी १६२ जानकी नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४०४२९९९१९
१५७० लावणीस शशिकांत रामचंद्र "जानकी" ५८४ अ दक्षिण कसबा, सोलापूर ९४२१०२६२७९
१५७१ लिमये मनीषा मुकुंद श्रद्धा आश्रय अपार्टमेंट, चिराग भवन जवळ, जोडभावी पेठ, सोलापूर
१५७२ लिमये मुकुंद श्रीनिवास श्रद्धा आश्रय अपार्टमेंट, चिराग भवन जवळ, जोडभावी पेठ, सोलापूर ९४२३३९७७१५
१५७३ लेले नरेंद्र यशवंत "समर्थकृपा" १०२९ जुनी पोलीस लाईन्स, मुरारजीपेठ, सोलापूर ९४२३७४४५८८
१५७४ लेले निरंजन नरेंद्र १०२९ मुरारजी पेठ, जुनी पोलीस लाईन्स, सोलापूर ७८७५२७४५०६
१५७५ लेले निवेदिता नरेंद्र १०२९ मुरारजी पेठ, जुनी पोलीस लाईन्स, सोलापूर
१५७६ वकील ऋतुजा राजीव २१ "स्वप्नपूर्ती" लिमयेवाडी, सोलापूर ८०३७१३१४६९
१५७७ वकील राजीव पांडूरंग २१ स्वप्नपूर्ती मधुबन हौसिंग सोसायटी, लिमयेवाडी, सोलापूर ९०२८५२३९२७
१५७८ वकील विजया सुभाष फ्लॅट नं. १० कृष्णकुंज अपार्टमेंट, १२६/१ राजयोग कॉलनी, गुरुद्वारा, बाल्हेकरवाडी रोड, चिंचवड, पुणे - ४११००३३
१५७९ वकील शीतल सुधन्वा फ्लॅट नं. १० कृष्णकुंज अपार्टमेंट, १२६/१ राजयोग कॉलनी, गुरुद्वारा, बाल्हेकरवाडी रोड, चिंचवड, पुणे - ४११००३३
१५८० वकील संजीव पांडूरंग २१ "स्वप्नपूर्ती" लिमयेवाडी, सोलापूर ९४२२३८०९७५
१५८१ वकील सायली संजीव २१ "स्वप्नपूर्ती" लिमयेवाडी, सोलापूर
१५८२ वकील सुधन्वा सुभाष फ्लॅट नं. १० कृष्णकुंज अपार्टमेंट, १२६/१ राजयोग कॉलनी, गुरुद्वारा, बाल्हेकरवाडी रोड, चिंचवड, पुणे - ४११००३३
१५८३ वकील सुभाष नारायण फ्लॅट नं. १० कृष्णकुंज अपार्टमेंट, १२६/१ राजयोग कॉलनी, गुरुद्वारा, बाल्हेकरवाडी रोड, चिंचवड, पुणे - ४११००३३ ९४२१२९३०९५
१५८४ वकील सुशीला पांडूरंग २१ "स्वप्नपूर्ती" लिमयेवाडी, सोलापूर २३८१५५४
१५८५ वडगबाळकर श्रीनिवास कृष्णाजी ७३ वीरशैव नगर, विजापूररोड, सोलापूर ९८९०६२७९००
१५८६ वडगबाळकर श्रुती श्रीनिवास ५३ वीरशैव नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९३२५०४६४१५
१५८७ वडापूरकर दिलीप ज्ञानेश्वर "ज्ञानदा" ७१/२/ब रामलिंग नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२१०६१५१५
१५८८ वडापूरकर दैदिप्य दिलीप ७१/२ ब रामलिंग नगर, इंदिरा नगर, पोस्ट ऑफिस मागे, विजापूर रोड, सोलापूर ९९२२२०१००७
१५८९ वर्तक गिरीजा रवी फ्लॅट नं. १०१ हिरा आर्केड, गैबीपीर दर्ग्या समोर, होटगी रोड, सोलापूर
१५९० वर्तक रवी रघुनाथ फ्लॅट नं. १०१ हिरा आर्केड, गैबीपीर दर्ग्या समोर, होटगी रोड, सोलापूर ९८९०१०३२२२
१५९१ वर्तक वल्लभ रवी फ्लॅट नं. १०१ हिरा आर्केड, गैबीपीर दर्ग्या समोर, होटगी रोड, सोलापूर २६०२३६१
१५९२ वर्तक स्मिता रवी फ्लॅट नं. १०१ हिरा आर्केड, गैबीपीर दर्ग्या समोर, होटगी रोड, सोलापूर
१५९३ वळसंगकर अशोक विष्णूपंत "गुरुमाऊली" ५६०/१ दक्षिण सदर बझार, सातरस्ता, सोलापूर ९४२२०६६५६१
१५९४ वळसंगकर अश्विनी अशोक "गुरुमाऊली" ५६०/१ दक्षिण सदर बझार, सातरस्ता, सोलापूर ९४२१२७२५५८
१५९५ वळसंगकर किरण वासुदेव १९५, गोल्ड फिंच पेठ सावरकर मैदानासमोर, सोलापूर - ४१३००७ ९८२२२०७६३८
१५९६ वळसंगकर प्रसाद पुरुषोत्तम प्लॉट नं. १५५ लक्ष्मी नगर, हत्तुरे वस्ती, विमानतळा समोर, होटगी रोड, सोलापूर ८८०५७७५३२०
१५९७ वळसंगकर श्रीपाद पुरुषोत्तम प्लॉट नं. १५५ लक्ष्मी नगर, हत्तुरे वस्ती, विमानतळा समोर, होटगी रोड, सोलापूर ९६०४१४२२८४
१५९८ वळसंगकर सतीश पद्माकर २२ इंद्रधनु १६८/१/अ लक्ष्मीपेठ, देगावरोड, मरीआई चौक, सोलापूर ९८२२०७२२६२
१५९९ वळसंगकर सुवर्णा किरण १९५, गोल्डफिंच पेठ सावरकर मैदाना समोर, सोलापूर २७२४३९८
१६०० वाईकर अनंत वासुदेव ६ अ महावीर सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२१९७३५०८
१६०१ वाईकर भाग्यश्री अनंत ६ अ महावीर सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर
१६०२ वाईकर श्रीपाद अनंत ६ अ महावीर सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ९६५०६३७९७९
१६०३ वाईकर सुरेखा अनंत ६ अ महावीर सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर २३४३४०१
१६०४ वाघमारे कमलाकर शंकर ए८/१० अमेय अपार्टमेंट, रेणूका सोसायटी, चिंतामणी लेन, बीबवेवाडी, पुणे - ३७ ९२२५६३४०८९
१६०५ वाडीकर अपर्णा शंकर एच-१/६ एस. टी. कॉलनी, सातारा रोड, हॉटेल पंचमी जवळ, पर्वती, पुणे - ९ ९७६३१८२६१८
१६०६ वाडीकर शंकर विष्णुपंत एच-१/६ एस. टी. कॉलनी, सातारा रोड, हॉटेल पंचमी जवळ, पर्वती, पुणे - ९ ८८५५९४४८६४
१६०७ वालवडकर दिलीप अनंत सी-१० विश्वकिरण पार्क, डीमार्ट जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४२२६४४१०९
१६०८ वालवडकर महेश चंद्रकांत १६४ प्रतिक नगर, जुना पुणे नाका, सोलापूर - ४१३००२ ८१४९५६९७८४
१६०९ वालवडकर वैशाली दिलीप सी-१० विश्वकिरण पार्क, डीमार्ट जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ८९५६०६६९३५
१६१० वालूपंक्षे स्मिता प्रद्युम्न ३० आशीर्वाद टेरेस बी विंग, इंगळे कॉलनी, शिवणे, पुणे ९४२०५७५४९९
१६११ वाळवेकर बिपिन बळवंत ११८ गोल्ड फिंच पेठ, सोलापूर ९८५०६६१२३३
१६१२ वाळवेकर वैभव बळवंत ११८ गोल्ड फिंच पेठ, सोलापूर ९८५०६६१२००
१६१३ वाळिंबे तुषार दिलीप प्लॉट नं. १३ मकरंद कॉलनी, दिव्यनगरी, पोस्ट - अंबेदरी, जि. सातारा ९०११०५०५१७
१६१४ वाळिंबे विद्या सुरेंद्र १६२, रेल्वे लाईन्स, विद्या विहार अपार्टमेंट, पंखाविहिरी जवळ, सोलापूर ९४२०५४५४८८
१६१५ वाळिंबे सुरेंद्र श्रीनिवास १६२, रेल्वे लाईन्स, विद्या विहार अपार्टमेंट, पंखाविहिरी जवळ, सोलापूर ९८५०५६३४७७
१६१६ वाळिंबे स्नेहल तुषार प्लॉट नं. १३ मकरंद कॉलनी, दिव्यनगरी, पोस्ट - अंबेदरी, जि. सातारा ९०११०५०५१७
१६१७ वाळूपंते प्रद्युम्न बापूराव बी विंग ३० आशीर्वाद टेरेस इंगळे कॉलनी, शिवणे, पुणे - ९४०३१३२०८५
१६१८ विश्वरूपे दीपाली रणजीत ३३ वसंत नगर, विजापूररोड, सोलापूर २३४२३८४
१६१९ विश्वरूपे रणजीत रमेश ३३ वसंत नगर, विजापूररोड, सोलापूर ९८२२६८४१९२
१६२० विश्वरूपे रमेश त्रिंबक ३३ वसंत नगर, विजापूररोड, सोलापूर ९८८१४०३९८९
१६२१ विश्वरूपे शोभा रमेश ३३ वसंत नगर, विजापूररोड, सोलापूर
१६२२ वेणेगुरकर अपर्णा मिलिंद ३१२ दक्षिण कसबा, सोलापूर
१६२३ वेणेगुरकर नीलिमा श्रीरंग ११५३, उत्तर कसबा, मायासदन अपार्टमेंट, महालक्ष्मी दूध डेअरी जवळ, सोलापूर ८७८८२७१९५२
१६२४ वेणेगुरकर मिलिंद वसंत ३१२ दक्षिण कसबा, सोलापूर ९८५००३८००७
१६२५ वेणेगुरकर यशोधन मिलिंद ३१२ दक्षिण कसबा, सोलापूर ९४०५६९०८०१
१६२६ वेणेगुरकर श्रीरंग अनंत ११५३, उत्तर कसबा, मायासदन अपार्टमेंट, महालक्ष्मी दूध डेअरी जवळ, सोलापूर ८९९९५६१०४३
१६२७ वेणेगुरकर संजय वसंत ३१२ दक्षिण कसबा, सोलापूर ९८५००३८००४
१६२८ वेलणकर अतुल दिगंबर ७९ "प्रेरणा" विशाल नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९८२२०७२३७६
१६२९ वेलणकर अबोली अतुल ७९ "प्रेरणा" विशाल नगर, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९८२२३७८७३६
१६३० वेल्हाळ संतोष बाळकृष्ण एल-३ स्नेह-संवाद नगर, म्हाडा कॉलनी, सोलापूर ९३२६८९४९८७
१६३१ वैद्य अनिरुद्ध आनंद बी-१०८ इंदिरा नगर, विजापूर रोड, सोलापूर ९९७०९७८८९२
१६३२ वैद्य अनिल केशव १२१ विशाल नगर, मेहता हायस्कूल जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९९२२१५६५६८
१६३३ वैद्य अनुराधा दामोदर ६ अ विनय सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर
१६३४ वैद्य अमोल अनिल ३/१३७, जुनी मिल कम्पौंड, एम. एस. सी. बी. ऑफिस जवळ, मुरारजी पेठ, सोलापूर ८२७५३०३००२
१६३५ वैद्य अरुण गोविंद ५२९ दक्षिण कसबा, सोलापूर
१६३६ वैद्य अरुणा अनिल १२१ विशाल नगर, मेहता हायस्कूल जवळ, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९५०३९३१९००
१६३७ वैद्य अर्चना प्रवीण ६२२ दक्षिण कसबा, दाते गणपतीजवळ, सोलापूर ९५११८४११६९
१६३८ वैद्य दामोदर माधव ६ अ विनय सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२३५९०८६६
१६३९ वैद्य नरहर विनायक "मितवा" ४९७ दक्षिण कसबा, जुने विठ्ठलमंदिरा जवळ, सोलापूर ९४०४९९६०७५
१६४० वैद्य प्रमोद दामोदर ६ अ विनय सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२३३३१६६६
१६४१ वैद्य प्रवीण सदाशिव ६२२ दक्षिण कसबा, दाते गणपतीजवळ, सोलापूर ८०५५७०९०९०
१६४२ वैद्य प्राणेश दामोदर ६ अ विनय सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२२०६६११०
१६४३ वैद्य भारती विद्याधर बी-२५१ मंत्रीचंडक नगर, भवानी पेठ, रूपाभवानी मंदिराजवळ, सोलापूर ९६०४८६७४४०
१६४४ वैद्य मंदाकिनी शामराव ९६ मुरारजी पेठ, वडगावकर चाळ, सोलापूर ७७५७९३८२३७
१६४५ वैद्य विद्याधर भालचंद्र बी-२५१ मंत्रीचंडक नगर, भवानी पेठ, रूपाभवानी मंदिराजवळ, सोलापूर ८६०५९१५३८७
१६४६ वैद्य वृषाली अमोल ३/१३७, जुनी मिल कम्पौंड, एम. एस. सी. बी. ऑफिस जवळ, मुरारजी पेठ, सोलापूर ९४०५००७८२६
१६४७ वैद्य वैदेही नरहर "मितवा" ४९७ दक्षिण कसबा, जुने विठ्ठलमंदिरा जवळ, सोलापूर ९४०४९९६०७३
१६४८ वैद्य सविता प्रमोद ६ अ विनय सोसायटी, विजापूर रोड, सोलापूर ९४२३५३७९१९
१६४९ वैद्य सुधीर गोविंद १२४/१ काडादी चाळ, रेल्वे स्टेशन समोर, सोलापूर ९९२२३६९९२७
१६५० वैशंपायन आशालता केशव "श्री" ११७/९४ उमा नगरी, मुरारजी पेठ, सोलापूर ९४२३३३६५१९
१६५१ शहा (चितळे) सुहासिनी यतीन २०९/२७ सर्वोदय नगर, होटगी रोड, आय सी सी आय बँके समोर, सोलापूर
१६५२ शाईवाले अपर्णा अनिल ५३९ दक्षिण कसबा, सोलापूर ८८९०२४६५५२
१६५३ शाईवाले विश्वास रामराव बी-८ समर्थ सागर गॅस गोडाऊन जवळ, होटगी रोड, सोलापूर ९४२३३३०९००
१६५४ शाईवाले हर्षा विश्वास बी-८ समर्थ सागर गॅस गोडाऊन जवळ, होटगी रोड, सोलापूर ९४२०७८१४७८
१६५५ शास्त्री कुबेर कौस्तुभ "सुभद्रा" ९/४ खमितकर अपार्टमेंट, मुरारजी पेठ, सोलापूर ९४२३५९११२६
१६५६ शिरोळकर शशिकांत रामचंद्र ३/३३ समर्थ हौसिंग सोसायटी, विद्यानगरजवळ, सोलापूर
१६५७ शिवशंकर लता ६०१, साईनंदन अपार्टमेंट, ८८ ए, रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९८५००५२३८९
१६५८ शेंडे किरण भालचंद्र नाथ हाऊस १६२/११ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर
१६५९ शेंदरकर राजेश दत्तात्रय मु. पो. करकंब, टिळक चौक, विठ्ठल मंदीरा शेजारी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर ९८५०८२३३५९
१६६० शेंदरकर रेवती राजेश मु. पो. करकंब, विठ्ठल मंदीराजवळ, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर ९८५०८२३३५९
१६६१ शेकदार पद्माकर मुकुंद प्लॉट नं. २ तुकाराम नगर, तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि. पुणे - ४१०५०६ ७३५०६३२६९९
१६६२ शेकदार वीणा पद्माकर प्लॉट नं. २ तुकाराम नगर, तळेगाव दाभाडे, ता. मावळ, जि. पुणे - ४१०५०६ ७७५८९८०३३०
१६६३ शेटे अनंतराव देविदासराव नवनीत अपार्टमेंट, दमाणी नगर, लक्ष्मी पेठ, सोलापूर ९७६६६६९७०७
१६६४ शेटे रामराव देविदाराव ब-५ ओंकार अपार्टमेंट, दमाणी नगर, लक्ष्मी पेठ, सोलापूर ८१७७९९२२१०
१६६५ शेटे लक्ष्मणराव देविदासराव एस-२ ओंकार अपार्टमेंट, दमाणी नगर, लक्ष्मी पेठ, सोलापूर ९९६०९६१९९७
१६६६ शेटे सुहास विष्णुपंत प्लॉट नं. १८ महर्षी नगर, पोस्ट यशवंत नगर, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर ९८२२२३९३९४
१६६७ शेळगीकर जयंत गोविंद ११७९ उत्तर कसबा, जुने विठ्ठल मंदीराजवळ, सोलापूर ७५८८००८५००
१६६८ शेळगीकर सुहास कृष्णाजी "योगायोग" मित्रनगर, सम्राट चौक, सोलापूर
१६६९ संगलगीकर आनंद विष्णू १४७/४ रेल्वे लाईन्स, काडादी चाळ, भिडे कॉलनी समोर, सोलापूर - ४१३००१ ९८६०५२३८२०
१६७० संगापूरकर रेखा राजेश १६ ब आनंदवन सोसायटी, आदित्यनगर, समोर, नवीन आर. टी. ओ. जवळ, विजापूर रोड, सोलापूर ९८६०१३३३२६
१६७१ संगापूरकर शिल्पा श्रीनिवास १५ पूर्वा अपार्टमेंट, ८९ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर - ४१३००१ (०२१७-२३१६२१०) ९८८१४७१८१७
१६७२ संगापूरकर श्रीनिवास नारायण १५ पूर्वा अपार्टमेंट, ८९ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर - ४१३००१ (०२१७-२३१६२१०) ९८११०९२१८८
१६७३ सदलगेकर शेफाली शिरीष ब्लॉक नं. ८, विसावा हौ. सो. अश्विनी रुग्णालय समोर, सोलापूर - ४१३००३ ९९२३५५९७५९
१६७४ सरदेशमुख अंजली गिरीश फ्लॅट नं. ७, राजगड अपार्टमेंट, एस. एल. हॉस्पिटल जवळ, होटगी रोड, सोलापूर - ४१३००२ ९९६०७९९९२२
१६७५ सरदेशमुख अभय सुरेश ५२४ गिरीजा रेसिडेन्सी, दक्षिण कसबा, सोलापूर ९७६३९७२२८२
१६७६ सरदेशमुख अरविंद दत्तात्रय १५९ ए रेल्वे लाईन्स, लोटस अपार्टमेंट, सोनामाता शाळेजवळ, सोलापूर
१६७७ सरदेशमुख गिरीश वसंत ७, राजगढ अपार्टमेंट, एस. एल. हॉस्पिटल जवळ, होटगी रोड, सोलापूर - ४१३००२ ९८२२४३०२६५
१६७८ सरदेशमुख मंगल सुरेश ५२४ गिरीजा रेसिडेन्सी, दक्षिण कसबा, सोलापूर ९१७५२७१९४५
१६७९ सरदेशमुख शिरीष नारायण ६ बी दमाणी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दत्त चौक,सोलापूर ९४२१९४९३३५
१६८० सरदेशमुख संतोष दत्तात्रय १८ नाथ होम, सैफुल, सोलापूर ९८२३३५३९५३
१६८१ सरदेशमुख सुरेश दिगंबर ५२४ गिरीजा रेसिडेन्सी, दक्षिण कसबा, सोलापूर ९६८९५६०७४३
१६८२ सरदेसाई सुनील गजानन बी-११२ विष्णूपुरी, जुळे सोलापूर, सोलापूर ९४२०७०२३५०
१६८३ सरदेसाई स्नेहा सुनील बी-११२ विष्णूपुरी, जुळे सोलापूर, सोलापूर २३०३०६८
१६८४ सराफ अभिराम रविकांत फ्लॅट नं. ७ वैष्णवी अपार्टमेंट, लक्ष्मी मार्केट, दक्षिण कसबा, सोलापूर - ४१३००७ ९२२५८३३३५०
१६८५ सराफ जयंत माधव १-बी सैहयाद्री नगर, सिव्हिल लाईन्स, विकासनगर जवळ, सोलापूर - ३ ९८२२९९९९२५
१६८६ सराफ बागेश्री अभिराम फ्लॅट नं. ७ वैष्णवी अपार्टमेंट, लक्ष्मी मार्केट, दक्षिण कसबा, सोलापूर - ४१३००७ ८०८७५४९७६०
१६८७ सराफ महेश रविकांत फ्लॅट नं. ७ वैष्णवी अपार्टमेंट, लक्ष्मी मार्केट, दक्षिण कसबा, सोलापूर - ४१३००७ ९०२८७२३१४९
१६८८ सराफ मानसी मिलिंद गणेश शिक्षक सोसायटी, ब्लॉक नं. २१ जुळे सोलापूर, पाण्याच्या टाकीजवळ, सोलापूर - ८ ९९७०७५८९७७
१६८९ सराफ मिलिंद विनायक गणेश शिक्षक सोसायटी, ब्लॉक नं. २१, जुळे सोलापूर ९०९६९३३३४५
१६९० सहस्त्रबुद्धे प्रसाद अरुण लोकमान्य मिल कॉलनी, लातूर रोड, बार्शी, जि. सोलापूर (८८३०३००४५२) ९८८१४२६९६७
१६९१ सहस्रबुद्धे गंधाली गिरीश ४० "साकेत" एन. जी. सोसायटी, होटगी रोड, सोलापूर
१६९२ सहस्रबुद्धे गिरीश रामचंद्र ४० "साकेत" एन. जी. सोसायटी, होटगी रोड, सोलापूर ९८२२८६६२८२
१६९३ सहस्रबुद्धे दिलीप वसंत ८५०१/२/९, युनायटेड पार्क, फ्लॅट क्र. २०६, मुरारजी पेठ, सोलापूर - ४१३००१ ९४२२९६८८२३
१६९४ सहस्रबुद्धे प्रिया दिलीप ८५०१/२/९ युनायटेड पार्क फ्लॅट नं. २०६ मुराजीपेठ, सोलापूर - ४१३००१ ९८५०१६६५२७
१६९५ सहस्रबुद्धे स्नेहा गिरीश ४० "साकेत" एन. जी. सोसायटी, होटगी रोड, सोलापूर २६०२५६५
१६९६ सांगवीकर अर्चना प्रशांत जिजामाता नगर, प्लॉट नं. ३७ कुमठानाका, सोलापूर
१६९७ सांगवीकर गीता पुरुषोत्तमानंद जिजामाता नगर, प्लॉट नं. ३७ कुमठानाका, सोलापूर
१६९८ सांगवीकर पुरुषोत्तमानंद खंडेराव जिजामाता नगर, प्लॉट नं. ३७ कुमठानाका, सोलापूर
१६९९ सांगवीकर रमाकांत देविदास ६२५ शुक्रवार पेठ, सोलापूर ९८६०७६६७७५
१७०० साठे अश्विन हेमंत १३९ मुरारजी पेठ, साठे बिल्डिंग, सोलापूर,
१७०१ साठे रेवती रवींद्र १३९ मुरारजी पेठ, साठे बिल्डिंग, सोलापूर, ९४०५५४४६४०
१७०२ साठे शुभांगी हेमंत १३९ मुरारजी पेठ, साठे बिल्डिंग, सोलापूर, ९८२२०९६२६१
१७०३ साठे समीर केशव "सौदामिनी" ७/३० मुरारजी पेठ, राघवेंद्र नगर, सोलापूर ९८२२८०६८६३
१७०४ साठे साकेत केशव ७/३० मुरारजी पेठ, राघवेंद्र नगर, सोलापूर ९८२२८०८२८०
१७०५ साठे हेमंत श्रीधर १३९ मुरारजी पेठ, साठे बिल्डिंग, सोलापूर - ४१३००७ ९८२२०९६२६१
१७०६ साठ्ये रजनी विष्णु ५६४ दक्षिण कसबा, सिद्धी प्लाझा, सोलापूर
१७०७ सातवेकर प्रकाश विष्णू १० जमनोत्री अपार्टमेंट, मूकबधीर शाळेजवळ, दमाणी नगर, सोलापूर ९४२१०४१८४६
१७०८ सातवेकर रेवती प्रकाश १० जमनोत्री अपार्टमेंट, दमाणी नगर, सोलापूर ९९७५१८५३७७
१७०९ सातवेकर संगीता अमोल ६५८, दक्षिण कसबा, चौपाड, सोलापूर - ४१३००७ ९८८१३०७९२४
१७१० सापनाईकर ज्योती दिनकर "विष्णूप्द्म" आदर्श नगर, नागणे प्लॉट, बार्शी, जि. सोलापूर ८७८८२१८७१४
१७११ सापनाईकर दिनकर भगवान "विष्णूप्द्म" आदर्श नगर, नागणे प्लॉट, बार्शी, जि. सोलापूर ७०२०२१११३७
१७१२ सारोळकर गिरीश रघुनाथ शुभंकर बंगला नं. १ सेक्टर डी वृंदावन हौ. कॉम्प्लेक्स, कोथरूड, पुणे - ४११०३८ ९८६०६९५८८८
१७१३ सिधये सौमित्र सुरेश हर्षवर्धन टॉवर्स, ८४ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ८६०५७५५२९७
१७१४ सिधये सौरभ सुरेश हर्षवर्धन टॉवर्स, ८४ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९८५०३४९७९९
१७१५ सुभेदार अविनाश अरविंदराव घर नं. २६/३३६, भानू नगर, उस्मानाबाद - ४१३५०१
१७१६ सुभेदार सुमेधा अविनाश घर नं. २६/३३६, भानू नगर, उस्मानाबाद - ४१३५०१ ९४२२७००२२७
१७१७ सुरपूर दीपा आनंद एस. बी. आय. वैभव सोसायटी, शेळगीरोड, सोलापूर
१७१८ सुरपूर प्रेमा राजेंद्र एस. बी. आय. वैभव सोसायटी, शेळगीरोड, सोलापूर
१७१९ सुर्डी अनिल धोंडोपंत ७ अक्षय अपार्टमेंट, ८५/२ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर
१७२० सुर्डी अनुजा अनिल ७ अक्षय अपार्टमेंट, ८५/२ रेल्वे लाईन्स, सोलापूर ९४२३०६५१९१
१७२१ सुर्डीकर संतोष जनार्दन २६४, दक्षिण कसबा, सोन्यामारुती जवळ, सोलापूर ९८२२६८२१५२
१७२२ सोरटूर मित्रवृंदा गोपाल "सुयोग" ब्लॉक नं. १२, ८४ रेल्वे लाईन्स, जुन्या आर. टी. ओ. समोर, सोलापूर - ४१३००१ (०२१७-२३१०४६६) ९८२२८७५७८१
१७२३ सोवनी मिलिंद सुरेश ७५०, दक्षिण कसबा, नाशीवाला बोळ, चौपाड विठ्ठल मंदीरा जवळ, सोलापूर - ४१३००७ ९४०४३०१६७९
१७२४ सौंदणकर गिरीश मोहनराव फ्लॅट नं.३ चुंबळकर रेसिडेन्सी, होटगी रोड, सोलापूर ९८२२०७२८३३
१७२५ हनुमंते आत्माराम नरहर १४२ दक्षिण सदर बझार, नाथ अपार्टमेंट, सोलापूर
१७२६ हर्डीकर प्रणीता प्रदीप अंकुर अपार्टमेंट, अंबाई टँक, रंकाळा पार्क, शालिनी पॅलेसमागे, फुलेवाडी, कोल्हापूर ८६९८९९८२८२
१७२७ हर्डीकर प्रदीप रघुनाथ "सुयोग" अ/१३३ कर्णिक नगर, सोलापूर ८०८७५३९८८८
१७२८ हर्डीकर वसंत रघुनाथ ११७२/१ फ्लॅट नं. ६ निर्मम, श्रीकृष्ण पार्क, पो. फुलवाडी, कोल्हापूर - ४१६०१०
१७२९ हर्डीकर वसुधा वसंत ११७२/१ फ्लॅट नं. ६ निर्मल, श्रीकृष्ण पार्क, पो. फुलवाडी, कोल्हापूर - ४१६०१० ९०२११३५२४६
१७३० हिंगे प्रमोद प्रभाकरराव १४९ क, प्लॉट नं. ९ व १० , गंगाधर हौसिंग सोसायटी, होटगी रोड, सोलापूर (२६०५६५०) ९३७०४०४७९२
१७३१ हिंगे प्रांजली प्रमोद १४९ क, प्लॉट नं. ९ व १० , गंगाधर हौसिंग सोसायटी, होटगी रोड, सोलापूर (२६०५५५०)
१७३२ हिरळीकर संजय गिरीनाथ ३२२ दक्षिण कसबा, गद्रे लक्ष्मी मंदिरा जवळ, सोलापूर ८४२१२२४१९१
१७३३ हुमानाबादकर विनायक अप्पाराव ७ लक्ष्मी पार्क, गांधी नगर, सोलापूर
१७३४ होशिंग निशिकांत राजाराम १४५ रेल्वे लाईन्स, कुमार चौक, सोलापूर २७२५११३
१७३५ हलसगीकर पृथा रवींद्र १४७ विश्वकर्मा संकुल, होटगीरोड, सोलापूर
१७३६ हलसगीकर रवींद्र गणेश १४७ विश्वकर्मा संकुल, होटगीरोड, सोलापूर ९८२२०४७७७५